Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

Ἡμερολόγιο ἀπευθυνόμενο σέ παιδιά, μέ χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,παραθέτει ὅλες τίς ἑορτές τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Ἰνδουισμοῦ καί ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά δέν ἀναφέρει τίς Χριστιανικές ἑορτές.

Επιστολή της Ιεράς Συνόδου στον Πρόεδρο Μπαρόζο
21/1/2011

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ δυσάρεστη ἔκπληξη πληροφορήθηκε ὅτι μέ χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐξεδόθη καί κυκλοφορεῖ ἕνα νέο Ἡμερολόγιο ἀπευθυνόμενο σέ παιδιά, τό ὁποῖο παραθέτει ὅλες τίς ἑορτές τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Ἰνδουισμοῦ καί ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά δέν ἀναφέρει τίς Χριστιανικές ἑορτές. 

Τοῦτο προκαλεῖ πολλά ἐρωτηματικά δεδομένου ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀνήκει στίς μεγάλες Χριστιανικές ὁμολογίες. Πῶς εἶναι δυνατόν σέ ἐκδόσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νά ὑποτιμᾶται καί νά παραθεωρεῖται ἡ πίστη καί ἡ παράδοση ἑκατοντάδων ἐκατομμυρίων Εὐρωπαίων;

Ὁ ρόλος τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν διαμόρφωση τῆς Εὐρώπης εἶναι ἕνα ἀναμφισβήτητο γεγονός. Στό Ἡμερολόγιο ἀναφέρεται, ὅτι εἶναι «μία ἀστείρευτη πηγή πληροφοριῶν γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» καί παρά τήν δήλωση αὐτή παραλείπεται κάθε ἀναφορά στόν Χριστιανισμό. Πῶς μποροῦμε νά διεκδικήσουμε τήν ἐκπαίδευση τῆς νεολαίας γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀρνούμενοι μιά θρησκεία πού ἔχει συμβάλει στήν οἰκοδόμηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τήν ἑνότητά της ;

Ἡ Χριστιανική θρησκεία κατέχει τήν πρώτη θέση ἀνάμεσα στίς θρησκεῖες τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ἀδιανόητο νά ἀμφισβητεῖται ἡ τόση μεγάλη σημασία πού ἔχει στίς ζωές τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν καί ἡ κοινή πίστη στίς εὐαγγελικές ἀξίες καί ἀρχές.

Ἡ Χριστιανική θρησκεία, περισσότερο ἀπό ἕνα θρησκευτικό γεγονός εἶναι ἐπίσης ὁ συντελεστής καί διαμορφωτής μιᾶς πολιτιστικῆς ἱστορίας καί πνευματικῆς ταυτότητας τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν τῶν Κρατῶν Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 

Ἐπιπλέον ὀφείλουμε νά ὑπενθυμίσουμε τίς Χριστιανικές ρίζες τῆς Εὐρώπης, ὅπως καταγράφονται στήν Ἱστορία καί ὅπως τίς παραδέχονται κορυφαῖοι Εὐρωπαῖοι διανοητές, ὅπως ὁ Τόμας Ἔλλιοτ, ὁ Πώλ Βαλερύ κ.ἄ. Ἄλλωστε καί οἱ πρῶτοι ἱδρυτές τῆς τότε Ε.Ο.Κ. (Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος) καί συγκεκριμένα ὁ Ἀντενάουερ, ὁ Μονέ, ὁ Σπάακ, ὁ Ντέ Γκάσπερι κ.ἄ. εἶχαν θέσει ὡς σαφῆ στόχο τους τή δημιουργία μιᾶς εἰρηνικῆς καί δημοκρατικῆς ἑνώσεως Κρατῶν μέ βάση τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Χριστιανισμός μαζί μέ τόν κλασσικό ἑλληνικό πολιτισμό καί τό ρωμαϊκό (ὀρθότερα βυζαντινορωμαϊκό) Δίκαιο ὑπῆρξαν οἱ δεξαμενές ἀπό τίς ὁποῖες ἡ Εὐρώπη ἄντλησε τίς ἀξίες τῆς δημοκρατίας, τοῦ κράτους δικαίου, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀνεκτικότητος. 

Οἱ Χριστιανικές ἑορτές ὅπως τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα, πού τίς παραλείπει τό Ἡμερολόγιο, ἑορτάζονται σ’ ὅλη τήν Εὐρώπη ἀπό πολλούς ἀνθρώπους ἀκόμη καί μή χριστιανούς. 

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά προβεῖτε στίς δέουσες ἐνέργειες νά ἐπανορθωθεῖ αὐτό τό σοβαρό σφάλμα καί ὅτι θά δώσετε τίς κατάλληλες ὁδηγίες ὥστε νά μήν διανεμηθεῖ τό Ἡμερολόγιο αὐτό, ἀλλά νά ἐκτυπωθεῖ ἄλλο στό ὁποῖο θά ἀναφέρονται ρητά καί οἱ Χριστιανικές ἑορτές. Τοῦτο θά εἶναι συμβατό καί μέ τό ἄρθρο 17 τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβῶνος, μέ τό ὁποῖο ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀναγνωρίζει τόν ρόλο τῶν Ἐκκλησιῶν στήν κοινωνία καί τόν πολιτισμό καί καλεῖ τίς μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες σέ συνεχῆ καί ἀνοικτό διάλογο. 
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή σᾶς εὐχόμεθα ὑγεία καί εὐόδωση ἀπό τό Θεό τῶν ἔργων σας κατά τό Νέον Ἔτος 2011 καί διατελοῦμε μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση.

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: