Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Γράμμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. κ. Χριστοφόρον.

Ἀριθμ. Πρωτ. 102

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Τσεχίας καί Σλοβακίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χριστοφόρε, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἡ Ὑμετέρα φιλτάτη Μακαριότης γνωρίζει καλῶς ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ ὀφειλετικῇ διακονίᾳ πασῶν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κινεῖται πάντοτε μετά τῆς δεούσης συνεπείας πρός τάς ἀρχάς τῆς Ὀρθοδόξου κανονικῆς παραδόσεως καί ὑπηρετεῖ πάντοτε τό καλῶς ἐννοούμενον συμφέρον αὐτῶν, εἴτε διά τήν πρόληψιν εἴτε καί διά τήν θεραπείαν πάσης ἐνδεχομένης ἤ πιθανῆς παρεκκλίσεως ἐκ τῶν καθιερωμένων ὁρίων, ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν.

Γράμμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον.

Ἀριθμ. Πρωτ. 218

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητὲ καὶ περιπόθητε ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐπικοινωνοῦντες διὰ τῶν μετὰ χεῖρας ἀδελφικῶν ἡμῶν Πατριαρχικῶν Γραμμάτων πρὸς τὴν Ὑμετέραν λίαν ἡμῖν ἀγαπητὴν καὶ περισπούδαστον Μακαριότητα καὶ τὴν περὶ Αὐτὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπιθυμοῦμεν ἵνα καταστήσωμεν Ὑμᾶς κοινωνοὺς τῆς ἣν δοκιμάζει ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἀγωνίας καὶ θλίψεως ἐκ τῶν δηλώσεων, ἐκδηλώσεων καὶ ἐν γένει κινήσεων ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ὑμετέρας Ἐκκλησίας, καθ' ἃς ἐκφράζονται θέσεις καὶ ἐκτιμήσεις καὶ ἀπόψεις ἥκιστα συμβιβαζόμεναι πρὸς τὸ Ὀρθόδοξον ἦθος καὶ ἔθος, προκαλοῦσαι εὐρυτέραν ἀπορίαν, ἐγκυμονοῦσαι δὲ καὶ κινδύνους καὶ ἀπροβλέπτους συνεπείας διὰ τὴν ἑνότητα αὐτῆς ταύτης τῆς καθ' Ὑμᾶς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς.

Καθαίρεση Μητροπολίτου Τυάνων Παϊσίου και Επισκόπου Απαμείας Βικεντίου

Ἀνακοινωθέν ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (28.03.2012).

Ἀνακοινοῦται, ὅτι κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπί εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς καί κατόπιν ἐκτενοῦς συζητήσεως, ἐπεβλήθη ὁμοφώνως ἡ ποινή τῆς καθαιρέσεως, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσoν κανονικά παραπτώματα, εἰς τούς Μητροπολίτην Τυάνων Παΐσιον καί Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας Βικέντιον, πρῴην Ἡγούμενον καί ἀναπληρωτήν αὐτοῦ, ἀντιστοίχως, τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, οἵτινες καί ἐπανήχθησαν εἰς τάς τάξεις τῶν μοναχῶν.

Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας συζήτησε ο Μακαριώτατος με τους σπουδαστές της Σχολής Ευελπίδων

Στη Σχολή Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους σπουδαστές για επίκαιρα θέματα.

Για τις αντιδράσεις στο διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς ο Μακαριώτατος είπε:

«Δεν κάναμε ποτέ εμείς διάλογο μόνοι μας, ως Ορθόδοξοι Έλληνες, με τους Καθολικούς. Ούτε οι Ρώσοι θα μπορούσαν να πάνε μόνοι τους. Ήρθαν όλοι οι Ορθόδοξοι, ψήφισαν και είπαν θα κάνουμε το διάλογο με τους Καθολικούς, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και ορισμένους όρους. Έρχονται μερικοί Αρχιερείς –και επηρεάζουν και μερικούς λαϊκούς– και λένε “τι τον θέλουμε αυτόν τον διάλογο;”

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ - Ένας Αξιοπρεπής "ΝΑΥΑΡΧΟΣ''


'Οταν «έφυγε» ο Σπύρος Λούης

Ο διασημότερος Ελληνας στον κόσμο, Σπύρος Λούης, «έφυγε» την επομένη της εθνικής επετείου της επανάστασης του '21, λίγους μήνες πριν την εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα, το 1940.

Με αφορμή την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας "Τι έτι σημείον … ζητούμεν ?" Του μακαριστού και αγιασμένου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου

(Επιμέλεια: Γιώργος Φωτ. Παπαδόπουλος)

Επέβαλαν στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο που, όχι μόνον να μην μπορούμε να το ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τους τόκους αυτού του δανείου να μην προλαβαίνουμε. Με αυτό καταφέρνουν με εύλογη δικαιολογία να επιβάλλουν στο λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης έως εσχάτων. Θα επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάσταχτα, φόρους ασήκωτους και πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι ώστε να κάνουν το λαό να αγανακτήσει. Και τι θα πετύχουν με αυτό ? Ακούστε.

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Αποστολή: καταστρέψτε την οικογένεια

«Οι πρόγονοί μας φύτευαν ελιές, αν και ήξεραν ότι δεν θα τις δουν να καρπίζουν» 
Κορνήλιος Καστοριάδης 

Κάποτε πλησίασε τον τροπαιούχο νομπελίστα μας ποιητή Γιώργο Σεφέρη, ένας ξένος διαπρεπής συνομιλητής, «πειράζων αυτόν και λέγων»: «Μα πιστεύετε σοβαρά ότι είστε πραγματικά απόγονοι του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή;». Απαντά ο Σεφέρης: «Όχι, είμαστε απόγονοι μονάχα της μάνας μας, που μας μίλησε Ελληνικά, που προσευχήθηκε ελληνικά, που μας νανούρισε με παραμύθια για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον Λεωνίδα και τον Παπαφλέσσα, και ένιωσε την ψυχή της να βουρκώνει την Μεγάλη Παρασκευή, μπροστά στο ξόδι του νεκρού Θεανθρώπου». 
(Το απόσπασμα περιέχεται στο βιβλίο της Μερόπης Σπυροπούλου, «Οικογένεια ώρα μηδέν», εκδ. «Αρχονταρίκι», σελ. 131).

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 2012

Σύνοδος των εφήβων 2012εκ της Συνοδικής επιτροπής επί της Χριστιανικής αγωγής και νεότητος

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Αγίου Ανδρέου Κρήτης Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης – λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.


Έφθασε σήμερα ή χαρά όλων των ανθρώπων και καταργεί την πρώτη κατάρα. Έφθασε Αυτός που ευρίσκεται παντού, για να τα γεμίση όλα με χαρά. Πώς ήλθε όμως; Χωρίς να περιβάλλεται από δορυφόρους, χωρίς να σύρει πίσω του τίς στρατιές των αγγέλων, δίχως μεγαλοπρεπή προσέλευση, αλλά ήσυχα και ήρεμα.

Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Αειπαρθένου Μαρίας (Αγ. Νικόλαος Καβάσιλας)

Εάν πρέπει κάποτε να χαίρη ο άνθρωπος και να σκιρτά και να ψάλλη με ευφροσύνη, εάν υπάρχη μιά περίοδος που απαιτεί να λεχθή ό,τι υπάρχει πιο μεγάλο και πιο λαμπρό και που κάνει τον άνθρωπο να ποθή να έχη όσο το δυνατόν ευρύτερη σχέση, ωραιότερη έκφραση και δυνατώτερο λόγο, για να υμνήση τα μεγαλεία της, δεν βλέπω ποια άλλη μπορεί να είναι αυτή, αν όχι η σημερινή γιορτή.

Αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου 1821

 

Σχετικές αναρτήσεις στο ιστολόγιό μας:

Μην ξεχάσετε: Γυρίζουμε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια την Κυριακή

Oι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να ρυθμιστούν μία ώρα μπροστά (04:00 πμ) 
Σε ισχύ τίθεται από αύριο, Κυριακή, η εφαρμογή της θερινής ώρας. Στις 3 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να ρυθμιστούν μία ώρα μπροστά (04:00 πμ). Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012.

Πηγή: www.aegeantimes.gr

Αν ήμουν στη θέση ...του Μητροπολίτη Χίου … θα μετατόπιζα το βάρος των σχεδιασμών μου.

Από τη στήλη

Τα εν ... Νίκο & εν Δήμω

(ο Νίκος Γεωργούλης εξωτερικεύει όσα τον πνίγουν μέσα του)

Αν ήμουν στη θέση ...του Μητροπολίτη Χίου … θα μετατόπιζα το βάρος των σχεδιασμών μου. Δεν λέω, κοινωνική πολιτική ασκείται με τα συσσίτια, διευρύνεται αισθητά ο χριστιανικός λόγος με τις διαλέξεις της κορυφής της χιακής Εκκλησίας, θεωρώ, όμως, ότι προτεραιότητα έ χ ο υ ν άλλα, στάσιμα εδώ και χρόνια, εκκλησιαστικά θέματα στο νησί.

Ανοιχτή επιστολή Σισανίου Παύλου προς Υπουργό Χρυσοχοΐδη

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr, δημοσιεύει παρακάτω ανοιχτή επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου.

Η επιστολή του κ. Παύλου έχει ως εξής:

«Είτε το θέλουν οι τοπικές κοινωνίες είτε όχι, είτε το θέλετε, είτε όχι θα γίνει» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και από τηλεοράσεως, αλλά και στους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών δηλαδή στο Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, στον Αντιπεριφεριάρχη, στην Δήμαρχο Βοΐου, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου τον οποίο απρεπώς διέκοψε και τον χαρακτήρισε σαν λαϊκιστή, «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα» λέει βέβαια ο λαός μας και στους τοπικούς Βουλευτές, σχετικά με την δημιουργία στρατοπέδου συγκεντρώσεως, γιατί περί αυτού πρόκειται, στην Νεάπολη Κοζάνης.

Αρχιερατική Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία και η 3η Ιερατική Σύναξη στα Μεστά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι τήν προσεχῆ Δευτέραν, 26ην Μαρτίου ἐ. ἔ., θέλει τελεσθῆ Ἀρχιερατική Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ταξιαρχῶν Μεστῶν, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.
Ὅθεν, προσκαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τάς ἐν λόγῳ λατρευτικάς καί ποιμαντικάς ἐκδηλώσεις.
Ὁ Μητροπολίτης

Χειροτονία Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου (βίντεο 4 ωρών)

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Δήλωση Μακαριωτάτου για την αξιοποίηση της περιουσίας της Ι.Α.Α. και εν γένει της Εκκλησίας

O Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση: "Είναι απορίας άξιον πως κάθε φορά που η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και εν γένει η Εκκλησία της Ελλάδος επιχειρούν να αξιοποιήσουν νομίμως την περιουσία τους, προς όφελος του ελληνικού λαού που δοκιμάζεται σκληρά, παρουσιάζονται αίφνης πάσης φύσεως προσκόμματα, ενδεδυμένα με τον μανδύα κάθε είδους ευαισθησιών, από πρόσωπα των οποίων η κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη περιορίζεται απλά και μόνο σε βαρύγδουπες, δακρύβρεχτες και δήθεν ιδεολογικά φορτισμένες διακηρύξεις.

Οι Αρχιερείς και η Επανάσταση του 1821

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Η Επανάσταση τού 1821 δέν ήταν προϊόν ενός στιγμιαίου ενθουσιασμού, αλλά αποτέλεσμα μεγάλης προετοιμασίας. Λέγοντας αυτό δέν εννοώ μόνον τήν διεργασία πού έγινε από τήν Φιλική Εταιρεία, αλλά τήν προσπάθεια διάσωσης τής συνείδησης τού Γένους στίς καρδιές τών υποδούλων καί διατήρησης τής φλόγας τής ελευθερίας. Όσο καί νά θέλη κανείς νά μυωπάζη, δέν μπορεί νά αρνηθή τήν μεγάλη προσφορά τής Εκκλησίας γιά τήν διατήρηση τής αυτοσυνειδησίας τού Γένους καί τήν αναζήτηση τής ελευθερίας καθ' όλη τήν διάρκεια τής δουλείας.

Απάντηση Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών στον Γ.Γ. Θρησκευμάτων

Παρακάτω ακολουθεί επιστολή - απάντηση προς τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζή, από την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών.

Η Επιστολή έχει ως εξής:

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμε,

Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,

Σπάρτης Ευστάθιος. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου: “Μια διαφορετική άποψη”

«Μια διαφορετική άποψη»

Για μία ακόμη φορά το ιστορικό έθνος μας ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την επέτειο της ενάρξεως του πολύχρονου, επίμοχθου και αιματοβαμμένου αγώνα για την κατάκτηση και αναγνώριση της ανεξαρτησίας του. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 αφορά μία αξιοζήλευτη σελίδα ιστορίας που γράφτηκε από αγράμματους σοφούς και χαράχτηκε από τους άγνωστους και αδύναμους μισοξεχασμένους Έλληνες στη μνήμη και τη συνείδηση των γνωστών και ισχυρών αφεντάδων. Αυτούς, λοιπόν, τους χιλιάδες αγωνιστές επώνυμους και ανώνυμους, οι οποίοι, με βαθιά την πίστη στον Θεό και στα ιδανικά του γένους, τόλμησαν και κέρδισαν τον στέφανο της αθανασίας, σφυρηλατώντας τη λέξη ελευθερία στον ορίζοντα της παγκόσμιας ιστορίας, θα τιμήσουμε με υπερηφάνεια σε λίγες ημέρες.

Τρεις συλλήψεις για απάτες σε βάρος ιερέων

Στη σύλληψη τριών ανδρών ελληνικής υπηκοότητας και ηλικίας 46, 35 και 23 ετών που διέπρατταν συστηματικά απάτες σε βάρος ιερέων, σε όλη την επικράτεια προχώρησε η αστυνομία στη Χαλκίδα. Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης στην περιοχή της Φλώρινας.

Ανδρέας Μιχαηλίδης: Αλλα ενθυμήματα του απελευθερωτικού Αγώνα του 1912, στη Βιβλιοθήκη Χίου «Α. Κοραής»

Σε προηγούμενο άρθρο επεσήμανα το γεγονός ότι, στη Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» λειτουργούσε μέχρι το 1975 Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο με σημαντικό αριθμό εκθεμάτων. Σημείωσα επίσης ότι ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν πολύ σπουδαία εκθέματα, πραγματικά κειμήλια, του απελευθερωτικού Αγώνα του 1912.

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

ΣΤΗ ΧΙΟ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΤΕΛΙΚΑ, ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ? (ή – κατά το κοινώς λεγόμενο – "πως τρώμε τις σάρκες μας"…!!!)

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου - πρώην Δημοτικού Συμβούλου Χίου

Ειλικρινά, την τελευταία περίοδο έχουμε δει και έχουμε ακούσει τόσα, στην τοπική μας κοινωνία που απορεί κάποιος ποιο - άραγε - να είναι το επίπεδο της σχιζοφρένειας που μας διακατέχει. Δεν έφτανε η πνευματική νωθρότητα που χαρακτηρίζει το σύγχρονο άνθρωπο της άρνησης και του ωχαδελφισμού, δεν έφτανε η αμετροέπεια και η κρίση των θεσμών από τους νεοέλληνες πολιτικάντηδες και λοιπούς σφογγοκολλάριους, δημιουργήσαντες καθεστώτα και κατεστημένα για ολίγους, ήλθε και η οικονομική κρίση να αλλοιώσει την κατ΄ ελάχιστον εναπομείνασα φαιά ουσία του εγκεφάλου πολλών εξ ημών.

Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Ο Ιερέας που «μεταφράζει» το Ευαγγέλιο στη Νοηματική

Μια φορά τον χρόνο, στον Εσπερινό της Αγάπης, ένας αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Ιωάννης Καραμούζης, βγαίνει στην ωραία πύλη και αποδίδει το Ευαγγέλιο στη νοηματική γλώσσα προκειμένου να αντιληφθούν το κείμενο οι κωφοί. Πρόκειται για τη μοναδική ακολουθία (μέχρι στιγμής) όπου ο κληρικός ενδεδυμένος με τα άμφια «μεταφράζει» τα ιερά κείμενα. Ο παπα-Γιάννης έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη διακονία των κωφών και των βαρήκοων και είναι ένας από τους τέσσερις ιερείς σε όλη την Ελλάδα που γνωρίζει τη νοηματική.

Παγχιακή διαμαρτυρία για τη συγχώνευση Οίκου Ναύτου με τον ΕΟΠΥΥ την ερχόμενη Πέμπτη


Η Χίος βάζει λουκέτο

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Ομόφωνα τελικά εγκρίθηκε σήμερα το μεσημέρι από την κοινή σύσκεψη των φορέων η πραγματοποίηση Παγχιακής διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση Οίκου Ναύτου με τον ΕΟΠΥΥ την ερχόμενη Πέμπτη.

Επιστολή Πειραιώς Σεραφείμ στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ απέστειλε προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ την ακόλουθη επιστολή,

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Εν Πειραιεί τη 28η Φεβρουαρίου 2012

Κήρυγμα της Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειούς

Κοίμηση Θεοτόκου Χαλκειός 
ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ 

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012                   
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 

Θεολόγος-Καθηγητής: κ. Καρατζάς Κων/νος

Αδελφοί μου, εδώ και τρεις εβδομάδες διανύουμε μία από τις πνευματικότερες περιόδους της λειτουργικής μας ζωής, και συγκεκριμένα της περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1)

Επανέρχομαι και επιμένω στο θέμα της Αιμοδοσίας, διότι είναι ΝΤΡΟΠΗ μας ένα Κράτος(;)2 11.000.000 ατόμων να «ζητιανεύει» από ένα κρατίδιο όπως είναι η Ελβετία, να του «συμπληρώσει» το έλλειμμα του αίματος που έχει κάθε χρόνο! Και καλά, χρήματα δεν έχουμε λόγω ελλείψεως στοιχειώδους νοικοκυροσύνης και λογικής που έλειπε από τους πολιτικούς μας (για να μη γράψω λόγω ελλείψεως στοιχειώδους μυαλού), μήπως όμως χάσαμε και την ανθρωπιά μας με το να αρνούμεθα να δίνουμε λίγο αίμα κάθε χρόνο από το κορμί μας, από αυτό που μας ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ;

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 100+1 ΧΡΟΝΙΑ Ὁμιλία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

Ένα ξεχωριστό συνέδριο διοργανώθηκε με επιτυχία από το το Ζωγράφειο Λύκειο και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στο Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης, από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου 2012, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Έντυπο Φ-01012 Δήλωση Φορολογίας Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ

Του Γκιοκχάν Μπατζίκ

Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε γιατί η Τουρκία αποφεύγει τις μεταρρυθμίσεις σε κάποιους τομείς.
Στο παρελθόν συνηθίζαμε να πιστεύουμε ότι καθυστερεί λόγω της συμπεριφοράς τής ελίτ των κεμαλιστών. Ωστόσο, στην Τουρκία του 2012, όπου οι μη κεμαλιστές ‘παίκτες’ κυριαρχούν σχεδόν στο σύνολο της πολιτικής σκηνής, χρειάζεται να δοθούν πιο πειστικές απαντήσεις.

Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Είναι πραγματικός θάνατος ο λεγόμενος «Εγκεφαλικός θάνατος»; Ημερίδα Ι. Μ. Γλυφάδας

Ένα θέμα που έχει προκύψει έντονα τα τελευταία 40 χρόνια και διχάζει τον ιατρικό αλλά και το θεολογικό και εκκλησιαστικό χώρο της λεγομένης βιοηθικής, σε συνδιασμό με τα νομοσχέδια που προωθούνται προς εφαρμογή με την εικαζόμενη θετική συναίνεση εκ των προτέρων όλων..προς δωρεά οργάνων.

Η Ημερίδα είχε ουσιαστικά δύο μέρη : Στο πρώτο μέρος η ημερίδα ξεκίνησε με την Προσευχή, την εισαγωγική ομιλία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου και το ιατρικό μέρος. Στο δεύτερο μέρος ήταν το κυρίως θεολογικό μέρος και ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και απαντήσεις από τους ομιλητές και την καταληκτική και συμπερασματική ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου.

Ζημίαι των Αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής

Διαβάσαμε στο  www.enikos.gr :

Το ντοκουμέντο της ντροπής!

Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Τα θρησκευτικά στην Ειδική Αγωγή»

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Τα Θρησκευτικά στην Ειδική Αγωγή». στο Πν. Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Πρόκειται για μια νέα έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, η οποία εντάσσεται στο ποιμαντικό ενδιαφέρον του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιγνατίου προς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους με τις ιδιαίτερες ικανότητες.

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως - Ομιλία Αγίου Γερμανού Α' Πατριάρχου Κων/πόλεως

Ομιλία του Αγίου Γερμανού του Α, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, εις την προσκύνησιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού κατά τον καιρόν του μεσονηστίμου.

«Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ. Ήκει γαρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλεν». Σήμερα το μεγαλήγορον στόμα του προφήτου Ησαϊου προσκομίζει στην εξ εθνών Εκκλησία τα χαρμόσυνα ευαγγέλια. Και ακριβώς επειδή προέρχονται από γλώσσα πυρωμένην από την βρώση του θεοϋποστάτου άνθρακος, είναι λαμπρά και μεγαλειώδη, αλλά ταυτοχρόνως διαβόητα και βροντοηχή, επειδή κατέρχονται από το ουράνιον ύψος του Αγίου Πνεύματος. Διότι πράγματι τοιαύτη είναι η φωνή του Προφήτου, ώστε να διατρέχη τον ουρανόν και να περικυκλώνη την γήν.

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Προσφώνηση Μητροπολίτου Σπάρτης Ευσταθίου στην ημερίδα για τα Ησυχαστήρια

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Συνοδικής Επιτροπής Τροποποιήσεως του Κανονισμού περί Ιερών Μονών και καταρτίσεως Κανονισμού περί Ιερών Ησυχαστηρίων, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Σεβασμιώ- τατος Μητροπολίτης μας.

Αφού σας ενημερώσουμε ότι η απόφαση που πάρθηκε αφορά τη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων ησυχαστηρίων και όχι των υπαρχόντων, τα οποία θα λειτουργούν όπως σήμερα, σας παραθέτουμε την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης, στη συγκεκριμένη ημερίδα.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ,
ΑΝΔΡΩΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ,
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (βίντεο)

Χαρά Νικοπούλου, ὁμιλία 
Πολεμικό Μουσείο 11.3.2012 
Ἐκδήλωσις Ἐθνικῆς Ἑταιρείας 

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 272/15.3.2012 

Ἡ σύχρονος «Μπουμπουλίνα» Χαρὰ Νικοπούλου ἐνθουσιάζει ὅλους τοὺς ἐθνικά, θρησκευτικὰ καὶ κοινωνικὰ ὑγιῶς σκεπτομένους Ἕλληνες. Πρὸς τοῦτο ἀναρτῶμεν τὴν ὁμιλία της, ποὺ ἔκανε τὴν 11.3.2012 στὴν ἐκδήλωσιν τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ συμπνευματισθοῦν καὶ ὅλοι οἱ φίλοι μας.

Απάντηση στην Απάντηση του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Ανακοίνωση του ΡΚαθολικού Αρχιεπισκόπου Τήνου Νικολάου 

Σεβασμιότατε,

Χαίρομαι που γίνατε και Εσείς αποδέκτης της επιστολής μου την οποία απεύθυνα «προς κάθε άνθρωπο καλής θέλησης». Η επιστολή μου πράγματι δεν περιέχει επιχειρήματα. Είναι μια κραυγή αγωνίας ενός Επισκόπου που βλέπει την απόσταση που υπάρχει μεταξύ των δύο Αδελφών Εκκλησιών και μεταξύ Επισκόπων της Εκκλησίας του Χριστού και λυπάται.

«Τακτική» της Εκκλησίας ο διάλογος!

του καθηγητή Αριστείδη Πανώτη 

Ο Ιησούς Χριστός με το «Ευαγγέλιο της Διαθήκης» Του (Ἰω. ιζ΄) παρέδωσε στους μαθητές του μια θεμελιώδη επιταγή που πρέπει απόλυτα να ισχύει ως «συνταγματικός» νόμος της Εκκλησίας. Η κατηγορηματική αυτή προσταγή δόθηκε για να οικοδομηθεί επάνω της ασάλευτη η όλη Κανονική δομή και τάξη Της. Αυτή ήταν: «πάντα να ειρηνεύουν μεταξύ τους και να παραμένουν ενωμένοι μαζί Του» μέσα στην «μία Εκκλησία» για να πιστέψει ο κόσμος πώς είναι αληθινή Θεογνωσία το Ευαγγέλιό Του. Και αυτό γιατί οι διαστάσεις και οι μερισμοί αποσυνθέτουν την σωτηριώδη αποστολή του Ευαγγελίου Του.

Απάντηση Μητροπολίτη Πειραιώς στον Ρ/Κ Αρχιεπίσκοπο Τήνου

εκ της Ι.Μ.Πειραιώς 

Ο Εκλαμπρότατος Αρχιεπίσκοπος των εν Τήνω, Νάξω και Αιγαίω Ρωμαιοκαθολικών κ. Νικόλαος στις 12/3/2012 εξέδωκε «ανοικτήν επιστολήν προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως» όπως την επιγράφει, με την οποία ευγενώς μας επικρίνει όχι με θεολογικά επιχειρήματα όπως θα ανέμενε κανείς, αλλά με συναισθηματικές προσεγγίσεις επιδιδόμενος σε ένα κήρυγμα αγαπισμού και αποπειρώμενος να θεμελιώσει το συγκρητιστικό οικουμενισμό εν τη πράξει με ευγενείς ωραιολογίες, που «κνήθουν» τα ώτα των ακουόντων, αλλά που απέχουν παρασάγκας από την αλήθεια.

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι μια Ακολουθία της Εκκλησίας μας από τις πιο γνωστές και τις πιο ευχάριστες στον Ελληνικό λαό, διότι, απευθύνεται με ευλαβική οικειότητα στην Παναγία, τη Μητέρα του Χριστού.

Η ονομασία του Ύμνου ως <<Ακαθίστου>> έχει την ιστορία της: Συνδέεται με την εποχή του αυτοκράτορα Ηρακλείου και του Πατριάρχη Σεργίου.

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2925 «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων»

«Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων» (16/02/2012)


Πρωτ. 819
Ἀριθμ. Διεκπ. 312
Ἀθήνῃσι 16ῃ Φεβρουαρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2925

Επιστολή-απάντηση Πειραιώς Σεραφείμ στον Παναγιώτη Αντ.Ανδριόπουλο

Επιστολή-απάντηση στον Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο, θεολόγο και συνεργάτη του Amen.gr, απέστειλε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ αναφορικά με το άρθρο του για τα "αναθέματα" που ανέγνωσε κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο Πειραιώς Σεραφείμ δηλώνει ότι "ούτε διορθωτής διεννοήθην ποτέ να είμαι του Συνοδικού της Ορθοδοξίας ούτε ασφαλώς παραχαράκτης του" και δίνει τη δική του ερμηνεία για όσα ειπώθηκαν στον Καθεδρικό Ι.Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Ακολουθεί η απαντητική επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ:

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου "Περί εξαπατήσεως κληρικών"

"Περί εξαπατήσεως Κληρικών" (7/3/2012)

Πρωτ. 1191
Αριθμ. Διεκπ. 422
Αθήνησι 7ῃ Μαρτίου 2012

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Γ. Μπαμπινιώτη

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Γ. Μπαμπινιώτη είχε σήμερα στις 9.30 το πρωί ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Διαβάστε τις δηλώσεις τους. 

"Έχω μια βαθιά πίστη, αυτή που έχει όλος ο απλός ελληνικός λαός. Θεώρησα χρέος μου να έρθω να σας δω, όχι μόνον εθιμοτυπικά, αλλά να συζητήσουμε τα θέματα της Εκκλησίας, τα οποία μάλιστα είναι και ιδιαιτέρως επίκαιρα, καθώς πλησιάζει η εορτή της 25ης Μαρτίου", σημείωσε ο κ. Μπαμπινιώτης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΡΗΣ Ο διανύσας θεοπρεπώς το μέγιστο του βίου του στη Μύκονο και μαρτυρήσας στη Χίο ένδοξος νεομάρτυς της Κρήτης


Τοιχογραφία του Αγίου δια χειρός Εμμανουήλ Κιαγιαδάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου Κρήτης.


Ανάμεσα στους νεομάρτυρες που αγωνίστηκαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας για τη στερέωση του χριστιανικού φρονήματος, επιδεικνύοντας ξεχωριστή γενναιότητα και ακλόνητη πίστη, είναι και ο εκ Σφακίων της Κρήτης Άγιος νεομάρτυς Μανουήλ, ο οποίος σφαγιάσθηκε υπέρ Χριστού στο μυροβόλο και αγιότοκο νησί της Χίου στις 15 Μαρτίου 1792.

Κυκλοφόρησε το 13ο τεύχος του «Λόγος και Αντίλογος»

Κυκλοφόρησε το 13ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού «Λόγος και Αντίλογος».
Περιέχει τα εξής άρθρα:

-Η ΠΑΤΤΥ ΚΙ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ Σωτήρης Μητραλέξης

-ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ Μαρία Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη

"Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη"...με μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση!

ρεπορτάζ - φωτογραφίες του Νίκου Παπαχρήστου 

Η Οικουμενική Κίνηση, οι Διαχριστιανικοί διάλογοι και το μέλλον τους, ο λόγος των Πατέρων της Εκκλησίας και οι Θεολογικές Σπουδές βρέθηκαν στο επίκεντρο του εξαιρετικά ενδιαφέροντος διεθνούς συνεδρίου, με θέμα «Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη», που διοργανώθηκε, στις 12 και 13 Μαρτίου, με πρωτοβουλία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Πεντέλη.

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Δάκρυσε η ναυτοσύνη ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΠΕ ΤΟ ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟΝ ΚΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΟΜΕΛΟ

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα το μεσημέρι φίλοι, συγγενείς και κομματικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος στον καπετάν Νικόλα Γιόμελο που έφυγε χθες πλήρης ημερών στα 84 χρόνια του.

Μέσα σε έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, με δάκρυα στα μάτια αναφέρθηκε στην πρώτη του γνωριμία με τον Ν. Γιόμελο από την εποχή που ήταν ακόμη διάκονος της Ιεράς Μητρόπολης Χίου, τονίζοντας ότι σε όλη του τη ζωή υπήρξε παράδειγμα ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει δίκαιο» - Mustafa Akyol

Ο Βαρθολομαίος Α', ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης, επισκέφθηκε τό τουρκικό Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν η πρώτη επίσκεψη γιά τήν Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα. Είχε επισκεφθή τό τουρκικό Κοινοβούλιο μόνο μία φορά πρίν, καί μόνο γιά νά παραστή στήν κηδεία τού πρώην προέδρου Τουργκούτ Οζάλ. Αλλά αυτή τήν φορά, είχε προσκληθή από τήν Επιτροπή Συνδιαλλαγής τού Κοινοβουλίου, στήν οποία Βουλευτές από όλα τά Κόμματα συνεργάζονται γιά νά συντάξουν έναν νέο χάρτη γιά τήν Τουρκία.

Μετά τήν συνάντησή του στήν Επιτροπή, όπου εξέφρασε τίς προσδοκίες του από τό νέο Σύνταγμα, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, δήλωσε τά εξής στούς δημοσιογράφους:

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Νέα Χάρτα Δικαιωμάτων του Πολίτη

Τη «Χάρτα Δικαιωμάτων» του πολίτη, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θέλοντας να επεκτείνει, όσο το δυνατόν, την έγκυρη και σωστή πληροφόρηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους έναντι της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους. 

Με τη «Χάρτα Δικαιωμάτων» παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το συνδυασμό των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως είναι η «Διαύγεια», η Διαδικτυακή Πύλη «Ερμής», το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αμφισβήτησης κατά την εφαρμογή τους.

Διαμαρτύρονται για τις περικοπές Kληρικοί - δημόσιοι υπάλληλοι κατά του ενιαίου μισθολογίου

Να ακυρώσουν την εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και προβλέπει την περικοπή των αποδοχών τους κατά 70% από τη δεύτερη θέση την οποία κατέχουν ζητούν κληρικοί, οι οποίοι παράλληλα κατέχουν και υπαλληλική θέση στον δημόσιο τομέα. 

Με προσφυγή που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) 65 κληρικοί (εφημέριοι, διάκονοι και ιεροκήρυκες), οι οποίοι παράλληλα κατέχουν και υπαλληλική θέση στον δημόσιο τομέα (εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ.), καθώς και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροδιδασκάλων «Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων», ζητούν την ακύρωση της εγκυκλίου η οποία προβλέπει ότι θα λαμβάνουν μόνο το 30% των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται.

Πιστή στην ισοβιότητα των μητροπολιτών η Ιερά Σύνοδος Απέρριψε εισηγήσεις για αντικατάσταση βαρύτατα ασθενών Ιεραρχών

Της Μαρίας Αντωνιάδου

«Έχουν προσφέρει πολλά. Η Ιερά Σύνοδος δεν μπορεί να αποστείλει γιατρούς». Αυτή ήταν η απάντηση του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου στις «κρούσεις», που σύμφωνα με πληροφορίες γίνονται από υπηρεσιακούς παράγοντες για το ενδεχόμενο αποστολής γιατρών, όπως προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης, σε Μητροπολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.