Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Από τις διδαχές του Αγίου Ανθίμου της Χίου

Ὁ ἅγιος Ἄνθιμος τῆς Χίου σχετικὰ μὲ τὴν σιωπὴ ἔλεγε «Σιωπή! Ἡ σιωπὴ εἶναι καλή, ἡ σιωπὴ εἶναι ἀκίνδυνος, ἡ σιωπὴ εἶναι ἀμετανόητος, ἔλεγε καὶ ἕνας γέρων: ὁσάκις ὡμίλησα, μετενόησα, σιωπήσας δὲ οὐδέποτε μετενόησα. Ἡ σιωπὴ εἶναι ἀσκανδάλιστος, ἐκεῖνος ποὺ κρατεῖ σιωπήν, εἶναι πάντοτε εἰρηνικὸς καὶ εἶναι μακάριος. Δὲν ἐμακάρισεν ὁ Χριστὸς τοὺς πολυλόγους οὔτε τοὺς θυμώδεις οὔτε τοὺς ταραχοποιούς, ἐμακάρισε τοὺς εἰρηνοποιούς, τοὺς πραεῖς, τοὺς ὑπομονετικούς, αὐτοὺς ἐμακάρισε. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἀρετήν, μέσα στοὺς πολλοὺς θὰ φανῆ ἡ ὑπομονή του, ἡ καρτερία του, ἡ πραότης του, ἡ μακροθυμία του, ἡ ἐγκράτειά του, ἐὰν ἔχεις τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέσα στοὺς πολλοὺς θὰ φανῆς».

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Το Ιερό Τάγμα του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Λιβάδια της Χίου (Εργασία μαθητών 4oυ Πιλοτικού Γυμνασίου Χίου Τμήμα: Γ3)

΄
4o Πιλοτικό Γυμνάσιο Χίου Τμήμα: Γ3
Σχολικό Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Τοπική Ιστορία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΜΑ: «Μετάνοια - Εξομολόγησις»
ΒΟΛΙΣΣΟΥ
3/3/2013 ΚΥΡ. 18:30 Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Φυτών Ομιλητής: κ. Σωτήριος Παραδείσης
ΧΑΛΚΕΙΟΥ
12/3/2013 ΤΕΤ. 17:00 Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκείου Ομιλητής: π. Διονύσιος Παπανικολάου
ΝΕΝΗΤΩΝ
15/3/2013 ΠΑΡ. 18:00  Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Κοινής Ομιλητής: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

Μνημόσυνο πάντων των εν Χίω αρχιερατευσάντων την Κυριακή της Μελλούσης Κρίσεως (Απόκρεω)

Ἀρ. Πρωτ.: 504
Ἀρ. Διεκπ.: 146
Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πρόγραμμα Λατρευτικής Διακονίας Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου μηνός Μαρτίου 2013

Σάββατον 02.03.2013 Ἱ. Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων. Μ. Ἑσπερινός.

Κυριακή 03.03.2013 Ἱ. Ναός Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν Θ. Λειτουργία.

Σάββατον 09.03.2013 Ἱ. Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. Θ. Λειτουργία.

Σάββατον 09.03.2013 Ἱ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν. Μ. Ἑσπερινός.

Κυριακή 10.03.2013 Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου Θ. Λειτουργία.

Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 461
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 123
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα «ὡς φῶτα σωστικά» ἀνατέλλουν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 460
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 122 
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 462
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 124
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ι.Σ.Κ.Ε. (21-2-2013)

Ιστοσελίδα: iersynklellados.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: iske2012@yahoo.com
22.2.2013 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε καλό κλίμα, με προσέλευση λίγων μελών αλλά πολλών επιστολών, συμφωνά με το καταστατικό, πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ, στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών η προγραμματισμένη Γ.Σ του Ι.Σ.Κ.Ε .Μετά τον απολογισμό του παρελθόντος και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και τον χαιρετισμό του Προέδρου π. Γεωργίου Σελλή, η Διευθύντρια του τομέα Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ) έδωσε την εικόνα του Ταμείου σήμερα και ανέπτυξε τον στόχο να μειωθεί η αναμονή αποδόσεως των εφάπαξ στους τρεις μήνες. Στη συνέχεια, ο Γ.Γ. της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ) με φωνή αγωνίας απέδωσε στιγμή προς στιγμή την αλλοίωση όχι μόνο του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλά και την αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας, η οποία αμαχητί υποκύπτει στο ρεύμα της εκκοσμικεύσεως που κατακλύζει την Ελληνική Κοινωνία. 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΑ ΦΟΛΚΛΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ EUROVISION

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

Πριν από κάποια χρόνια και υπό άλλες συνθήκες, μιλούσαμε με κολακευτικά σχόλια γύρω από τη Eurovision, επισημαίνοντας ότι, με την ανάλογη αντιμετώπιση του όλου ζητήματος, θα μπορούσε να αποτελέσει κοιτίδα πολιτισμού και προβολή της τοπικής (κατά χώρα) μουσικής και καλλιέργειας πολιτιστικών στοιχείων. 

Επαναφορά των αρμοδιοτήτων της Ναοδομίας

Με το υπ' 820/394-22/2/2013 εγκύκλιον σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και μετά την δημοσίευση του Ν 4122/2013 (άρθρο 25) σε κανονική και νόμιμη επαναφορά οι αρμοδιότητες της Ναοδομίας .
 

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ Ο μαρτυρικός ιεράρχης της Σκοπέλου και θαυματουργός πολιούχος άγιος του νησιού

Στις 25 Φεβρουαρίου πανηγυρίζει με λαμπρότητα η μαγευτική νήσος Σκόπελος την πανίερη μνήμη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Ρηγίνου Επισκόπου Σκοπέλου, του και τιμωμένου ως πολιούχου, προστάτου και εφόρου του καταπράσινου αυτού νησιού των Βορείων Σποράδων, το οποίο είναι προικισμένο με απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, αλλά και σεμνύνεται με εκατοντάδες ιερά καθιδρύματα, επιμεριζόμενα σε μοναστήρια, μονύδρια, ενοριακούς ναούς και πολυάριθμα γραφικά παρεκκλήσια και εξωκκλήσια. 

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Νομοθετική διευκρίνιση για το πρόβλημα της Ναοδομίας

Γραφείο Ειδήσεων Amen.gr με πληροφορίες από www.efimeriosgr.blogspot.gr

Με νομοθετική ρύθμιση διευκρινίστηκε και μάλιστα με αναδρομικό χαρακτήρα το ζήτημα που είχε ανακύψει αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ναοδομίας.

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύει το Κέντρο Εξειδικευμένης Πληροφόρησης Εφημερίων & Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων www.efimeriosgr.blospot.gr το ζήτημα επιλύθηκε με τον Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42 Α/19-2-2013) :Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

«Περί τῶν ἀναμεταδόσεων τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Πρωτ. 595
Αριθμ. Διεκπ.317
Αθήνα 13ῃ Φεβρουαρίου 2013

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν τήν ἐπικρατοῦσαν οἰκονομικήν κρίσιν, ὡς καί τήν ἐξ αὐτῆς δυσπραγίαν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπεφάσισεν ὅπως ζητηθῇ ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἵνα ἀναλάβωσι δι' ἰδίων δυνάμεων τήν τεχνικήν καί ἠχοληπτικήν ὑποστήριξιν τῶν ἀναμεταδόσεων τῶν Ἀκολουθιῶν των, ὅταν αὗται μεταδίδωνται διά τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν προταθέντων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»

Πρωτ. 520
Αριθμ. Διεκπ. 252 
Αθήνα 8ῃ Φεβρουαρίου 2013

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 3 5

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., κοινοποιοῦμεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», μετά συντόμου Βιογραφικοῦ Σημειώματος ἑκάστου, προταθέντων διά τήν ἐγγραφήν των εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ Νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα.

Απόδοση στο Δημόσιο του φόρου 15% επί των τόκων καταθέσεων, ομολόγων και επενδυτικών προϊόντων (Ν.4110/2013)

Με το Δελτίο Τύπου της 15-01-2013, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι με το νέο φορολογικό νόμο (Ν. 4110/2013) αυξήθηκε αναδρομικά από 01-01-2013 ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, των ομολόγων και των λοιπών επενδυτικών προϊόντων από 10% σε 15%. Κατόπιν αυτού, από την 14-01-2013 τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβαίνουν αναδρομικά στην παρακράτηση φόρου με το νέο συντελεστή, για τους τόκους που καταβλήθηκαν, πιστώθηκαν ή προέκυψαν από την 01-01-2013, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αφορούν.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάσαμε τις τελευταίες ημέρες σε τοπική εφημερίδα τις δηλώσεις του Παπικού "Αρχιεπισκόπου" αναφορικά με την παραίτηση του Πάπα αλλά και την ανέγερση ναΐσκου στον χώρο του πρώην κολεγίου Χίου (στην περιοχή Φραγκομαχαλά), ως υποχρέωση της τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την Ρωμαιοκαθολική θρησκεία (με χρήματα του λιμοκτονούντος σήμερα, Έλληνα φορολογούμενου), υφισταμένου σχετικού συμφωνητικού και προιόντος του χρόνου.

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Η Συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη, όπως δημοσιεύτηκε στην Milliyet

Συνέντευξη εφ όλης της ύλης παραχώρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην τουρκική εφημερίδα Milliyet η οποία και την δημοσίευσε σε δύο μέρη-χθές και σήμερα.

Την συνέντευξη την οποία η εφημερίδα προβάλει πολύ, πήρε η συνεργάτιδα της εφημερίδας κ. Πελίν Μπατού (κόρη του πρώην Πρέσβη Ινάλ Μπατού).

Εκκλησία: αριστερά ή δεξιά;

Άρθρο του Ι. Μ. Κονιδάρη στο ΒΗΜΑ 
(Ο κ. Κονιδάρης είναι καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Πολύς λόγος έγινε το τελευταίο διάστημα για τη σχέση της «Εκκλησίας» με την«αριστερά», όπως και για τη σχέση της με τη «δεξιά». Είναι προφανές ότι προϋπόθεση για μια σοβαρή συζήτηση είναι να προσδιορίσει κανείς επακριβώς τις έννοιες... Ποια «Εκκλησία», ποια «αριστερά» και ποια «δεξιά»;

Ένας ιερέας με φόρμα και σφυρίχτρα

Του Δημήτρη Ριζούλη, από την «Κυριακάτικη δημοκρατία»
αναδημοσίευση από το Amen.gr

Το κουδούνι χτυπά και σηματοδοτεί το τέλος του διαλείμματος. Οι μαθητές όμως του 5ου Γυμνασίου στο Παλαιό Φάληρο όχι μόνο δεν στεναχωριούνται, αλλά αντίθετα περιμένουν πώς και πώς την ώρα που θα ξεκινήσει το επόμενο μάθημα.

Ἡμερίδα περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ γήπεδο SPORTING

Διαβάστε εδώ το πρόγραμμα

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Η μακαριστή Γερόντισσα Βρυαίνη, Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Βοηθείας Χίου

Εγεννήθηκε στη Μ. Ασία (Καράβουρνα) στο τέλος της δεκαετίας, του 1910. Το όνομά της ήταν Νίκη. Ενωρίς έχασε τον πατέρα της, Μετά τους πρώτους διωγμούς ήλθε ορφανή πλέον περί το 1925 στη Χίο.

Εφοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο και στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο. Ήταν επιμελής και άριστη μαθήτρια, αλλά δεν το ετελείωσε˙ εφοίτησε μέχρι και την πέμπτη τάξι˙ αφωσιώθηκε στην Παναγία μας.

ΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ…

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

Εδώ και τρεις ημέρες όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με την παραίτηση του Πάπα Βενεδίκτου 16ου, πρώην Αρχιεπισκόπου Μονάχου της Γερμανίας. Επισημαίνουν την είδηση, συγχέοντάς την με την ηλικία του Πάπα (85 ετών εάν δεν κάνω λάθος), μη γνωρίζοντας την πραγματική αιτία της παραίτησης που, μπορεί μεν να μην έχει γίνει ευρέως γνωστή στην Ελλάδα, όμως σε πολλά άλλα κράτη έχει γίνει "βούκινο"…

ΠΕΡΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

Σαν σήμερα (14/02), κάθε χρόνο, δράττομαι της ευκαιρίας και δεν καταπονούμαι να μιλώ και να γράφω για τα περί εορτασμού του Αγίου Βαλεντίνου, που την ημέρα τούτη τιμάται. Και που καμία σχέση δεν έχει με αυτόν που επιχειρούν, εδώ και πολλά χρόνια, να εισχωρήσουν στο μυαλό και τη συνείδηση των ανθρώπων κάποιοι γόητες, αγύρτες, σαλτιμπάγκοι, άσχετοι με την αγιοσύνη, την πνευματική ζωή και τα ζητήματα της πίστης, στυγνοί έμποροι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δούλοι του εφήμερου συμφέροντος, ενίοτε ανόμου.

Έντυπο Φορολογικής Δήλωσης 2013 για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα.


Έως 11 Μαρτίου 2013 - Δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 107 § 2 του Κ.Φ.Ε., τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 (σ.σ. νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα), υποβάλλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο αμέσως προηγούμενο έτος, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται ή όχι σε φορολογία.


Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Στοιχεία στο Υπ. Παιδείας και την Ι.Σύνοδο για την δημιουργία ψηφιακού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σας αποστέλλουμε συνημμένως Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου και σχετικό Πίνακα, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, στο Υπουργείο Παιδείας και στην Ιερά Σύνοδο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου.

Ηλ. ταχυδρομείο Υπ. Παιδείας: ekldioikb@minedu.gov.gr

Ηλ. ταχυδρομείο Ι. Συνόδου: arxigrammateia@gmail.com

Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για την ένταξη των Εφημερίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων στην ΕΑΠ.

Με το 599/324/13-2-2013 εγκύκλιον σημείωμα της Ιεράς Συνόδου διαβιβάζεται το υπ αριθμ 14159/Α1/1.2.2013 έγγραφον του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα:

Eίσοδος και διαμονή Ιερέων, Μοναχών και Ιεροσπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.

Ο νόμος 3386/05 (ΦΕΚ – 212 Α /23-8-2005): Eίσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια στα άθρα 39, 40, και 41 ορίζει τα της Χορήγησης και ανανέωσης της άδειας διαμονή για σκοπούς θρησκευτικούς.

Διαβάστε τις προϋποθέσεις και όλες τις σχετικές διατάξεις αναλυτικά: 

ΧΙΩΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΝΘΙΣΜΑΤΑ (Αρ. Τεύχους: 7)

Διαβάστε ή εκτυπώστε τα ΧΙΩΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΝΘΙΣΜΑΤΑ (Αρ. Τεύχους: 7 Α' τετράμηνο 2013)

Το εκτυπώνετε, το διπλώνετε στη μέση και είναι έτοιμο.

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δεξίωσιν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης ἐπί τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἀνιδρυτοῦ Αὐτῆς Ἱεροῦ Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (6 Φεβρουαρίου 2013)

Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, 
Ἱερώτατοι ἀδελφοί Πρόεδρε καί μέλη τῆς Ἐφορείας τῆς περιπύστου Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς μετά τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς,
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑφυπουργέ,
Πατέρες, Ἀδελφοί καί Τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀνελθόντες καί ἐφέτος, τῇ Χάριτι τοῦ Κυρίου, εἰς τόν λόφον τοῦτον τῆς ἐλπίδος, τῆς ζωῆς καί τῆς μαρτυρίας τοῦ θεωρεῖν θαυμαστά καί παράδοξα, ἀκατάληπτα καί ἄφραστα, ἄλλοτε "ἐν γνόφῳ καί θυέλλῃ", ὡς ὁ Θεόπτης Μωϋσῆς, πάντοτε ὅμως ἐν Χάριτι, ὁμολογοῦμεν μετά τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὅτι "ἀρκεῖ τοίνυν ἡ μνήμη πρός ὠφέλειαν διηνεκῆ. Οὐ γάρ δή ἐκείνοις (τοῖς Ἁγίοις) χρεία προσθήκης εἰς εὐδοκίμησιν, ἀλλ᾿ ἡμῖν τοῖς ἐν τῷ βίῳ ἀναγκαία ἡ μνήμη διά τήν μίμησιν. Ὥσπερ γάρ τῷ πυρί αὐτομάτως ἕπεται τό φωτίζειν [...] οὕτω καί ταῖς ἀγαθαῖς πράξεσιν ἀναγκαίως ἀκολουθεῖ τό ὠφέλιμον" (Εἰς Γόρδιον τόν Μάρτυρα, P.G.31, 492D-493A).

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

«Εκκλησία και Αριστερά» ήταν το θέμα του διήμερου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 22-23 Ιανουαρίου ε.ε. υπό την αιγίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αυτήν που πήγε πριν από λίγα χρόνια να καταργήσει το Υπουργείο Παιδείας και άλλαξε άποψη όταν αντέδρασαν όλη η Μακεδονία και οι πνευματικοί άνθρωποι της συμπρωτεύουσας και όχι μόνο). Ανάμεσα στους εισηγητές, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Μητροπολίτες και στελέχη- βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος για το συνέδριο "Εκκλησία και Αριστερά"

Του Σεβ. Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου

Κάποιος σοφός είπε "αν κλείσεις την πόρτα σου σε κάθε πλάνη, στο τέλος θα μείνει απ' έξω και η αλήθεια". Πράγματι ήταν ένα δύσκολο Συνέδριο, ήταν ένα μετέωρο βήμα. Γνωρίζαμε από πριν ότι η Εκκλησία δεν είχε να ωφεληθεί τίποτε. Η Αριστερά θα έφτιαχνε το προφίλ της. Κάποιοι μας είπαν "θα κουβαλήσετε νερό στο μύλο τους...". Σεβαστός αδελφός, δημόσια μας ...συλλυπήθηκε!

ΕΚΤΑΚΤΟ "ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2013"

Με την υπ' αριθμ 14294/Α1 / 1/2/2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα " Β Κατανομή των θέσεων για διορισμό κληρικών" δημιουργούνται 27 νέες έμμισθες θέσεις εφημερίων. 
Αναλυτικότερα: 

17 θέσεις για την Εκκλησία της Ελλάδος.
5 θέσεις για την Εκκλησία της Κρήτη.
5 θέσεις για τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου.

Ερωτήματα για την Απογραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ.

Ποια Υπηρεσία πρέπει να απογράψει τους αποσπασμένους υπαλλήλους, η Υπηρεσία υποδοχής ή η Υπηρεσία όπου είναι η οργανική τους θέση;
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι απογράφονται στην υπηρεσία υποδοχής όπου έχουν και φυσική παρουσία.

Ποια τα στοιχεία για την απογραφή των εφημερίων στον ΟΠΑΔ.

Τα στοιχεία για την απογραφή των εφημερίων στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες.

Οι πίνακες είναι απόσπασμα της σχετικής εγκυκλίου της Ι. Α. Αθηνών.

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

Οι δωρεές προς τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα για να αναγνωριστούν φορολογικά πρέπει να έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ορίζεται με τον 4110/13 ότι τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών προς τα Εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΑΕΙ κ.λπ. αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρείται σε τράπεζα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε­μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ιερή γραμμή SOS για απελπισμένους

Μια άνεργη μητέρα με σοβαρά προβλήματα υγείας ετοιμάζεται να στείλει τον γιο της φαντάρο, αλλά δεν μπορεί να του προσφέρει ούτε ένα ευρώ. Η απογοήτευση και η απελπισία της την οδηγούν στα άκρα. Τελευταία ελπίδα της ένα τηλεφώνημα. Σηκώνει το ακουστικό και σχηματίζει έναν αριθμό αναζητώντας βοήθεια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα της απαντήσει ένας ιερέας. Είναι ο π. Βασίλειος Τσιμούρης υπεύθυνος του τηλεφωνικού κέντρου άμεσης βοήθειας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ο ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ Ο συγκεράσας την εν Χριστώ άσκηση με τη ζωντανή θεολογία σοφός διδάσκαλος και πνευματικός καθοδηγητής της Αιγύπτου

Ανάμεσα στους φωτεινούς ασκητές, διαπρεπείς πατέρες και πολύτιμους εκκλησιαστικούς συγγραφείς εξέχουσα θέση κατέχει ο τιμώμενος στις 4 Φεβρουαρίου τόσο από την Ανατολική όσο και από τη Δυτική Εκκλησία Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, ο «ἱερατικῆς καί ἀσκητικῆς πολιτείας κανών» κατἀ τον Μέγα Φώτιο, ο «ἀγγελικόν ἄντικρυς μετελθών βίον» κατά τον ιστορικό Ευάγριο.

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
                 ΧΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ                               Βροντάδος 2/2/2013
         822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην προγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:00 το πρωί στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)     Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2012,
2)     Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3)     Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 
4)     Η επερχόμενη Γενική Συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.
5)     Τρέχοντα θέματα - Συζήτηση
Στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
              π. Γεώργιος Κωνσταντίνου                              π. Δημήτριος Πύρρος

Όποιος δεν μπορεί να προσέλθει μπορεί να συμμετάσχει με την κάτωθι δήλωση την οποία θα στείλει στα γραφεία του Συνδέσμου (Καλλιμασιά 82100 ΧΙΟΣ) μαζί με τη συνδρομή του εάν δεν είναι ταμειακώς εντάξει.
………………………………………………………………………………………………
ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος………………………………………………………………….
μέλος του Συνδέσμου Κληρικών Χίου δηλώνω με την παρούσα μου ότι συμμετέχω στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών Χίου της 13ης Φεβρουαρίου 2013 και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απόφαση της πλειοψηφίας  των παρόντων.
Εν …………………………………………………………………….2013
Ο ΔΗΛΩΝ

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Το περιοδικό Θεολογία στον ιστοχώρο του ecclesia.gr

Oλοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση και η ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος των ογδόντα δύο (82) τόμων και των αντίστοιχων τευχών του επιστημονικού περιοδικού «Θεολογία». Η συχνότητα ανάρτησης των επόμενων τόμων θα γίνεται στο εξής με διαφορά ενός τόμου από την έκδοση των τεσσάρων τευχών κάθε έτους.

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις του Δ. Σ. του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

ΧΙΟΣ 31/1/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα: