Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν προταθέντων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»

Πρωτ. 520
Αριθμ. Διεκπ. 252 
Αθήνα 8ῃ Φεβρουαρίου 2013

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 3 5

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., κοινοποιοῦμεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», μετά συντόμου Βιογραφικοῦ Σημειώματος ἑκάστου, προταθέντων διά τήν ἐγγραφήν των εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ Νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα.

Ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Νόμου 590/1977, κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ τῶν προταθέντων, δύναται νά ἀσκηθῇ παρ' οἱουδήποτε, κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ, ἔνστασις ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Πίνακος εἰς τόν Ἡμερήσιον Τύπον τῶν Ἀθηνῶν, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι ὁ προταθείς στερεῖται τῶν πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν προσόντων, ἡ δημοσίευσις δέ αὕτη γενήσεται διά τῶν Ἐφημερίδων «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» καί «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Ἐφ' ὅσον ἤθελεν ὑποβληθῆ ἔνστασις διά τινα τῶν προταθέντων, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, διαβιβάσῃ ταύτην, μετ' ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεως αὐτοῦ, εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος κέκτηται ἐνημερωτικόν μόνον χαρακτῆρα, συγχρόνως δέ καί δηλωτικόν τῆς ἀρξαμένης διαδικασίας συμπληρώσεως τοῦ ἰσχύοντος Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Δράμας Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας
† Ὁ Κορίνθου Διονύσιος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΔΙ' ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ

1. Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος Ἀστεριάδης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Ἐγεννήθη εἰς Ὀρεστιάδα τό ἔτος 1974. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1998 καί Πρεσβύτερος τήν 19.12.1999. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2008.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.

2. Ἀρχιμανδρίτης Πάμφιλος Γιαπιτζάκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης.
Ἐγεννήθη εἰς Πειραιᾶ τό ἔτος 1959. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1986 καί Πρεσβύτερος τήν 2.2.1988. Πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1989, καί κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος Εἰδικεύσεως στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ε.Α.Π.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του καί μέχρι τῆς 25.9.1990 ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Καρπενησίου, ἐνώ ἕκτοτε ὑπηρετεῖ παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Μονεμβασίας καί Σπάρτης.

3. Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ζαμπουνίδης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Ἐγεννήθη εἰς Κοζάνη τό ἔτος 1975. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2001 καί Πρεσβύτερος τήν 2.6.2002. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 1999.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.

4. Ἀρχιμανδρίτης Μωυσής Καψάλης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας.
Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1963. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 11.9.1994. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1999.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Μαντινείας καί Κυνουρίας.

5. Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Κεχαγιόγλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης.
Ἐγεννήθη εἰς Ξάνθη τό ἔτος 1945. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1972 καί Πρεσβύτερος τήν 14.11.1976. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 1977.
Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Θεσσαλονίκης ἀπό τῆς χειροτονίας του, καί παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Λαγκαδᾶ ἀπό τοῦ ἔτους 1989. Τό ἔτος 1992 ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου.

6. Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κολοβός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων.
Ἐγεννήθη εἰς Καρδίτσα τό ἔτος 1973. Ἐκάρη Μοναχός τό ἔτος 1992 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κορώνης. Τό ἔτος 1996 ἐχειροτονήθη Διάκονος. Τήν 30.5.1998 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2004.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, ἐνῷ τό ἔτος 2004 ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κορώνης.

7. Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος Κονίδης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης.
Ἐγεννήθη εἰς Σπάρτην τό ἔτος 1973. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1996 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1998. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2001 καί Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων ἀπό τοῦ ἔτους 2012.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Μονεμβασίας καί Σπάρτης.

8. Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Κουκόσιας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων.
Ἐγεννήθη εἰς Καρδίτσα τό ἔτος 1974. Ἐκάρη Μοναχός τό ἔτος 1993 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κορώνης. Τό ἔτος 1998 ἐχειροτονήθη Διάκονος. Τήν 19.3.1999 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος. Πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βελλᾶς ἀπό τοῦ ἔτους 1996 καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2003.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων.

9. Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κωλέτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας.
Ἐγεννήθη εἰς Πάτραν τό ἔτος 1967. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1990 καί Πρεσβύτερος τήν 3.11.1996. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1997.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Πατρῶν καί ἐν συνεχείᾳ καί ἄχρι τῆς σήμερον, ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἠλείας.

10. Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος Κωνσταντάς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας καί Παξῶν.
Ἐγεννήθη εἰς Βόλον τό ἔτος 1977. Ἐκάρη Μοναχός τό ἔτος 1995 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἄνω Ξενιᾶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Τό ἔτος 1999 ἐχειροτονήθη Διάκονος, ὑπηρετῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἄνω Ξενιᾶς μέχρι τοῦ ἔτους 2002, ὅτε μετετέθη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κερκύρας καί Παξῶν. Τήν 12.12.2004 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ἔκτοτε ὑπηρετεῖ ὡς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας καί Παξῶν καί Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας.

11. Ἀρχιμανδρίτης Ἀνδρέας Μπολοβίνος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης.
Ἐγεννήθη εἰς Κέρκυρα τό ἔτος 1955. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 3.6.2006 καί Πρεσβύτερος τήν 4.6.2006. Πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1978 καί τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1989.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος Ἱεροκήρυξ παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Μάνης. Ἔχει ἀναπτύξει σημαντική ἱεροκηρυκτική δραστηριότητα, ἀσκών παραλλήλως ἀφιλοκερδῶς τήν ἰατρικήν ὡς Παιδοψυχολόγος.

12. Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ξενιτόπουλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.
Ἐγεννήθη εἰς Κρόνμπαχ Γερμανίας τό ἔτος 1969. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1995 καί Πρεσβύτερος τήν 12.4.1998. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 1991.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας καί ἀπό 1.7.2010 ἕως σήμερον ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.

13. Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος Παπαδόπουλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.
Ἐγεννήθη εἰς Φλώρινα τό ἔτος 1969. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1995 καί Πρεσβύτερος τήν 17.3.1996. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2006. 
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας καί ἀπό τοῦ ἔτους 2004 εἶναι Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

14. Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Σπανός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.
Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1969. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1995 καί Πρεσβύτερος τήν 5.7.1998. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1994.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ἐνῶ τό ἔτος 2011 ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας.

15. Ἀρχιμανδρίτης Εἰρηναῖος Σωτηρόπουλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Ἐγεννήθη εἰς Πάτρας τό ἔτος 1971. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1995 καί Πρεσβύτερος τήν 19.9.1999. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2000.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Πατρῶν.

16. Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Τσιμιτσός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Ἐγεννήθη εἰς Πάτρας τό ἔτος 1966. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1988 καί Πρεσβύτερος τήν 27.5.1997. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1996.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Πατρῶν.

17. Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Τσιτσιβός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Ἐγεννήθη εἰς Ἀγρίνιον τό ἔτος 1973. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1997 καί Πρεσβύτερος τήν 26.7.2002. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2002.
Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Πατρῶν.

(Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: