Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2008

Ο Μέγας Βασίλειος και ο αι-Βασίλης

1. Η προσωπικότητα του Μ. Βασιλείου
Ο Μ. Βασίλειος υπήρξε ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, αλλά και ένας οικουμενικός διδάσκαλος. Το σημαντικό είναι ότι ο τίτλος Μέγας του αποδόθηκε από τα αδέλφια του, πράγμα το οποίο δείχνει την μεγάλη επιρροή που είχε στα μέλη της οικογενείας του. Από τα εννέα αδέλφια της οικογενείας του οι πέντε είναι γνωστοί άγιοι της Εκκλησίας μας.
Δεν πρόκειται να παρουσιάσω τα στοιχεία της προσωπικότητος του, αλλά να αναπτύξω με συντομία τα τρία σημεία τα οποία περιγράφονται στο απολυτίκιό του. Το απολυτίκιο είναι το εξής:
« Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου,
ως δεξαμένην τον λόγον σου,
δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας,
τήν φύσιν των όντων ετράνωσας,
τά των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας,
Βασίλειον ιεράτευμα, πάτερ όσιε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τα ψυχάς ημών» .
Τα τρία σημεία, τα οποία θα υπογραμμίσω, είναι τα εξής: Το ένα « δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας» , το δεύτερο « τήν φύσιν των όντων ετράνωσας» και το τρίτο « τά των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας» .
« Δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας»
Ο Μ. Βασίλειος έζησε ως επίσκοπος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της Εκκλησιαστικής ιστορίας. Εννοώ την περίοδο μεταξύ της Α´ Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ., και της Β´ Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε το 381 μ.Χ. Ο Μ. Βασίλειος αντιμετώπισε όλα τα θεολογικά ζητήματα της εποχής εκείνης με σοφία, διάκριση, σύνεση, αλλά και θεολογική προοπτική και ενώ εκοιμήθη σε ηλικία 49 ετών δύο μόλις χρόνια –τό 379– πριν συνέλθη η Β´ Οικουμενική Σύνοδος το έτος 381, εν τούτοις είχε προετοιμάσει όλο το θεολογικό έδαφος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η Σύνοδος αυτή.
Ο Μ. Βασίλειος δογμάτισε για τον Τριαδικό Θεό χρησιμοποιώντας νέα ορολογία και αυτό έγινε για να αντιμετωπίση τις διάφορες αιρέσεις που εμφανίσθηκαν και οι οποίες χρησιμοποιούσαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία για να κατανοήσουν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Ο Φωστήρ της Καισαρείας δογμάτισε για το Άγιον Πνεύμα, για τις σχέσεις μεταξύ των Προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το σημαντικό και πρωτόγνωρο, ακόμη και για την φιλοσοφία, είναι ότι για πρώτη φορά ο Μ. Βασίλειος ταύτισε την υπόσταση με το πρόσωπο. Μέχρι τότε το πρόσωπο σήμαινε το προσωπείο, την μάσκα που χρησιμοποιούσε ο ηθοποιός για να παίξη έναν ρόλο, δηλαδή το πρόσωπο ήταν ένα επίθεμα του όντος. Ο Μ. Βασίλειος ανέπτυξε την άποψη ότι το πρόσωπο δεν είναι επίθεμα του όντος, αλλά ταυτίζεται με την υπόσταση, δηλαδή είναι αυτό που κάνει το όν να είναι όντως όν.
Όλη αυτήν την θεολογία ο Μ. Βασίλειος την ανέπτυξε « θεοπρεπώς» , ακριβώς γιατί ζούσε την υπαρξιακή θεολογία, είχε εμπειρίες του Θεού, όπως φαίνεται στα κείμενά του. Η θεολογία του δεν ήταν ακαδημαϊκή, ορθολογιστική, συναισθηματική, αισθητική, αλλά καθαρά υπαρξιακή.
« Την φύσιν των όντων ετράνωσας» .
Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία γινόταν διαρκώς λόγος για τα όντα, που υπάρχουν στον κόσμο, και το όν, του οποίου αντιγραφή είναι τα όντα. Βασικό κεντρικό ερώτημα της αρχαίας ελληνικής μεταφυσικής, όπως ισχυρίζεται ο Χάϊντεγκερ, είναι « γιατί να υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε» .
Ο Μ. Βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά και όλη την επιστήμη της εποχής του, που ησχολείτο με τα όντα. Κατά την μαρτυρία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που ήταν προσωπικός του φίλος και συμμαθητής του στην Αθήνα, έμαθε εννέα επιστήμες της εποχής εκείνης. Αν διαβάση κανείς την « εξαήμερό» του, δηλαδή την ερμηνεία που κάνει στην δημιουργία του κόσμου σε έξι ημέρες, θα διαπιστώση ότι μέσα στο βιβλίο αυτό κατόρθωσε να συγκεντρώση όλες τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής του για τον κόσμο και την δημιουργία του. Ερεύνησε την φύση και τα όντα –τά φυτά, τα έντομα, τα πτηνά, τα ψάρια, τα ζώα κλπ.– είδε την ουσία των όντων, τις ενέργειες του Θεού στην κτίση, καθώς και την εντελέχεια και την τελολογία όλων των αισθητών πραγμάτων. Ο Μ. Βασίλειος αγάπησε την φύση και έκανε στις επιστολές του υπέροχες περιγραφές του τοπίου στο οποίο εμόναζε παρά τον Ίρι ποταμό.
« Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας»
Ο Μ. Βασίλειος δεν ήταν ένας θεωρητικός Θεολόγος και επιστήμονας, αλλά ήταν και μεγάλος μεταρρυθμιστής. Ενδιαφερόταν για τους δούλους, τους πτωχούς, για την ελάφρυνση της φορολογίας του λαού, για τις αδικίες που υφίσταντο διάφοροι άνθρωποι, διοργάνωσε την φιλανθρωπία. Είναι ο θεμελιωτής των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Μέχρι τότε το Κράτος δεν είχε αναπτύξει την κοινωνική πρόνοια. Ο Μ. Βασίλειος εμφορούμενος από τις Χριστιανικές του αρχές ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό την φιλανθρωπία. Είναι γνωστή στην ιστορία η « Βασιλειάδα» του. Ο ιστορικός Σωζόμενος κάνει λόγο περί « Βασιλειάδος ό πτωχών εστιν επισημότατον καταγώγιον, υπό Βασιλείου κατασκευασθέν, αφ’ ου την προσηγορίαν την αρχήν έλαβε και εις έτι νυν έχει» . Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάνει λόγο για την « καινήν πόλιν» όπου « νόσος φιλοσοφείται και συμφορά μακαρίζεται και το συμπαθές δοκιμάζεται» . Πρόκειται για μια καινούρια πόλη. Ο ίδιος ο Μ. Βασίλειος σε μια επιστολή του (επιστολή 94 προς Ηλίαν) δίδει μια μαρτυρία για το κέντρο αυτό της φιλανθρωπίας. Μέσα στην « Βασιλειάδα» υπήρχε μεγαλοπρεπής καθεδρικός Ναός, οικήματα γύρω από τον Ναό για τον Επίσκοπο και τους Κληρικούς, οικήματα για την φιλοξενία των αρχόντων και των δημοσίων λειτουργών, ξενώνας για την φιλοξενία των ξένων και των περαστικών από την πόλη, νοσοκομείο για την θεραπεία των ασθενών με το αναγκαίο προσωπικό από ιατρούς, νοσοκόμους, οδηγούς, υποζύγια, οίκους για στέγαση των απαραιτήτων εργαστηρίων και τεχνητών. Υπάρχει πληροφορία που διασώζεται από τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο ότι τους λεπρούς, οι οποίοι την εποχή εκείνη ήταν απόβλητοι από την κοινωνία, διότι είχαν την αθεράπευτη και κολλητική ασθένεια της λέπρας, που ομοίαζε κάπως με την σημερινή ασθένεια του ααάέ, τους φρόντιζε ο ίδιος ο Μ. Βασίλειος και μάλιστα αφού τους καθάριζε τις πληγές στην συνέχεια τις ασπαζόταν για να τους δείξη την αγάπη του. Ποιός θα το έκανε αυτό σήμερα για τους ασθενείς του;
Το σπουδαιότερο είναι ότι ο Μ. Βασίλειος έκανε όλο αυτό το έργο της φιλανθρωπίας, δείχνοντας το προσωπικό του παράδειγμα, αφού καίτοι ήταν εύπορος έδωσε όλην την περιουσία του σε όσους είχαν ανάγκη και μάλιστα όταν απέθανε είχε ως μόνα περουσιακά στοιχεία ένα τρίχινο ράσο και λίγα βιβλία. Αλλά η αγάπη του ήταν τέτοια, ώστε στην κηδεία του, από τον συνωστισμό του κόσμου, απέθαναν και άνθρωποι.
Η κοινωνική προσφορά του Μ. Βασιλείου σε συνδυασμό με την αγάπη του, την εξυπνάδα του και τις θαυματουργικές του επεμβάσεις φαίνεται και στο περιστατικό σύμφωνα με το οποίο υπάρχει η παράδοση της Βασιλόπιττας, όπως την διέσωσε ο Καθηγητής Φαίδων Κουκουλές, κατά την παρουσίαση του Δημήτρη Λουκάτου. Σύμφωνα με αυτήν « όταν ο άγιος Βασίλειος ήταν Επίσκοπος στην Καισάρεια, ο τότε Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε με σκληρές διαθέσεις να εισπράξει φόρους. Οι κάτοικοι φοβισμένοι εζήτησαν την προστασία του ποιμενάρχη τους. –"Σάς προτρέπω ευθύς, τους είπε εκείνος, να μου φέρει έκαστος ό,τι πολύτιμον έχει αντικείμενον". Μάζεψαν πολλά δώρα, και βγήκαν μαζί με τον Δεσπότη τους οι Καισαρείς να προϋπαντήσουν τον Έπαρχο. Ήταν όμως τέτοια η εμφάνιση και η πειθώ του Μ. Βασιλείου, που ο Έπαρχος καταπραΰνθηκε, χωρίς να θελήσει να πάρει τα δώρα. Γύρισαν πίσω χαρούμενοι, κι ο άγιος Βασίλειος πήρε να τους ξαναδώσει τα τιμαλφή. Ο χωρισμός όμως ήτο δυσχερής, διότι πολλά όμοια είχον προσφέρει, δακτυλίους δηλαδή, νομίσματα κλπ. Ο Βασίλειος τότε σκέφθηκε ένα θαυματουργόν τρόπο: Διέταξε να κατασκευασθώσι την εσπέραν του Σαββάτου πλακούντια (δηλ. μικρές πίτες) και εντός ενός εκάστου έθηκεν ανά έν αντικείμενον, την δ’ επομένην έδωκεν ανά έν εις έκαστον Χριστιανόν. Ποίον θαύμα! Εντός του πλακουντίου του εύρεν έκαστος ό,τι είχε προσφέρει! Από τότε, λέγει η παράδοση, κάθε στη γιορτή του αγ. Βασιλείου κάνουμε κι εμείς πίτες και βάζουμε μέσα νομίσματα» .
Ο Μ. Βασίλειος υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα που δεν εξαντλείται στα λίγα που ανέφερα πιο πάνω. Αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν μπορώ να αναφερθώ και σε άλλα σημεία.
2. Η μορφή του αι-Βασίλη
Ενώ η Εκκλησία με την λατρεία της, την θεολογία της, την εικονογραφία της και το συναξάριο της τιμά σε μεγάλο βαθμό την μεγάλη προσωπικότητα του Μ. Βασιλείου, εν τούτοις η λαϊκή παράδοση και κυρίως η δυτική –ευρωπαϊκή και αμερικανική– νοοτροπία παρουσιάζει κατά ιδιαίτερο τρόπο τον Μ. Βασίλειο, δηλαδή από Μέγα Βασίλειο τον έκανε αι-Βασίλη, με πολλές παραλλαγές.
Όταν διαβάση κανείς σχετικά κείμενα και αναλύσεις θα διαπιστώση ότι η μορφή του Μ. Βασιλείου αλλοιώθηκε στην Ευρώπη και τον Νέο Κόσμο.
Ο καθηγητής της Λαογραφίας Δημήτρης Λουκάτος στο βιβλίο του « Χριστουγεννιάτικα και των γιορτών» γράφει ότι ο δικός μας άγιος Βασίλης « ήταν ένας καθαρά πρωτοχρονιάτικος άγιος, κάτι ανάμεσα στον πραγματικό Ιεράρχη της Καισάρειας και σ’ ένα πρόσωπο συμβολικό του Ελληνισμού, που ξεκινούσε από τα βάθη της ελληνικής Ασίας, κι έφτανε την ίδια μέρα σ’ όλα τα πλάτη, από τον Πόντο ώς την Επτάνησο κι από την Ήπειρο ώς την Κύπρο. Ξεκινούσε σαν μεσαιωνικός πεζοπόρος, αμέσως ύστερ’ από τα Χριστούγεννα, με το ραβδί στο χέρι, και περνούσε απ’ τους διάφορους τόπους, καλόβολος πάντα και κουβεντιαστής με όσους συναντούσε» . Και συνεχίζει ο Καθηγητής: « Δεν κρατούσε κοφίνι στην πλάτη του ούτε σακκί φορτωμένο με δώρα. Εκείνο που έφερνε στους ανθρώπους ήταν περισσότερο συμβολικό: η καλή τύχη ιδιαίτερα κι η ιερατική ευλογία του. Το μόνο κάπως συγκεκριμένο ήταν το μαγικό ραβδί του, απ’ όπου με θαυμαστόν τρόπο βλάσταιναν ή ζωντάνευαν κλαδιά και πέρδικες, σύμβολα των αντίστοιχων δώρων, που θα μπορούσε να μοιράσει στους ευνοουμένους του» . Και συνεχίζει ο Καθηγητής: “Δεν έφερνε τίποτα ο άγιος Βασίλης. Αντίθετα λές και ζητούσαν την ευλογία του, με το να μοιράζουν από δική τους πρόθεση οι άνθρωποι δώρα και λεφτά”, δηλαδή “γονείς και συγγενείς έδιναν στα παιδιά τους μπουναμάδες ή και μεταξύ τους τα δώρα"” (ένθ. ανωτ., σελ. 121). Γενικά στην δική μας παράδοση ο αι-Βασίλης ήταν « μικρασιάτης, μελαχρινός, αδύνατος, γελαστός, με μαύρα γένια και καμαρωτά φρύδια. Ντυμένος σαν βυζαντινός πεζοπόρος, με σκουφί και πέδιλα, στο χέρι του κρατούσε ένα ραβδί» (Σπύρος Δημητρέλης).
Η πατρίδα του ανατολικού αι-Βασίλη είναι η Μικρά Ασία, και είναι γραμματισμένος, κατάγεται από την Καισάρεια και « βαστάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι» και προσφέρει ως δώρο « τή σταθερή και διαχρονική χαρά της γνώσης» .
Στην Δύση υπήρχε άλλος τύπος του δικού μας αι-Βασίλη. Στην Ευρώπη και ιδίως στην Ολλανδία ήταν ο Sinter Klaas, ο οποίος ήταν « ο προστάτης των ναυτικών, των εμπόρων και των παιδιών, έτσι όπως αυτός λατρεύτηκε στις κάτω Χώρες, κυρίως από τον 12ο αιώνα και μετά» . Τον 17ο αιώνα Ολλανδοί Καλβινιστές « μεταναστεύοντας στην Αμερική έπαιρναν μαζί τους και την εικόνα του Αγίου Νικολάου» , και έγινε ο Saint Nick και ο Santa Claus. Μετακινήθηκε όμως μερικές εβδομάδες αργότερα για να επισκεφθή τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων. Ο τύπος αυτός ταξίδευσε και σε άλλες Χώρες. « Γύρω στα 1870 η γλυκιά και γενναιόδωρη μορφή του ταξίδεψε και στην Βρεταννία, όπου και συγχωνεύτηκε με τον σκανδιναυϊκής προέλευσης, πατέρα των Χριστουγέννων και γέννησε μύθους, θρύλους, τραγουδάκια και αξεπέραστες συνήθειες» .
Ταυτιζόμενος ο Saint Nick, με τον Santa Claus και τον Father Christmas μεταφέρθηκε στην Αμερική από τους Ευρωπαίους μετανάστες και όπως ήταν επόμενο εκεί αλλάζει μορφή, αποκτά την μορφή « τού καλοθρεμμένου και ολοπόρφυρου αγίου, που επειδή δεν μπορεί να ζεί στις χιονισμένες πλαγιές του Άσπεν ή του Βερμόντ για λόγους παραδοσιακής αλλά και εμπορικής αποστασιοποίησης μένει κάπου στον Βόρειο Πόλο» .
Βεβαίως, εδώ πρέπει να σημειωθή ότι αυτός ο “τύπος”, που στην Ευρώπη και την Αμερική ονομάσθηκε Saint Nick, Santa Claus και Father Cristmas, από μας ονομάζεται αι-Βασίλης. Οι δυτικοί δεν τον ονομάζουν αι-Βασίλη, αλλά Saint Nick, Santa Claus και Father Cristmas. Εμείς ταυτίσαμε τον δυτικό αυτόν “τύπο” με τον αι-Βασίλη, αφού εξοβελίσαμε τον δικό μας Άγιο Βασίλειο. Ο Καθηγητής Δημ. Λουκάτος λέγει ότι αυτός ο δυτικός τύπος ήρθε σε μας “μέ πρωτοβουλία των αστικών τάξεων” και ονομάσθηκε αι-Βασίλης. Χάρη συννενοήσεως στα επόμενα θα τον τιτλοφορώ αι-Βασίλη.
Ο σημερινός αι-Βασίλης είναι δημιούργημα του αγγλοσαξωνικού κόσμου και απηχεί την νοοτροπία του. Ο αι-Βασίλης αυτός γεννήθηκε αρχές του 19ου αιώνα από έναν αστό προτεστάντη καθηγητή, τον Κλημέντιο Κλάρκ Μούρ « πού έγραψε για τα παιδιά του μια ιστορία με ήρωα έναν αι-Βασίλη, την The Night Before Christmas » και δημοσιεύθηκε την 23 Δεκεμβρίου του έτους 1823 στην εφημερίδα « Sentinel» . Η ιστορία αυτή εικονογραφήθηκε από τον πατέρα του χιουμοριστικού αμερικανικού σχεδίου Τόμας Νάστ, ο οποίος ήταν γερμανικής καταγωγής και « δανείστηκε στοιχεία από την γερμανική λαϊκή παράδοση των Χριστουγέννων αλλά και την παραδομένη μορφή του πλανόδιου γερμανού εμπόρου» .
Υπάρχουν αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες « ο Άγιος Βασίλης γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του αμερικανικού Εμφυλίου, όταν ο Νάστ εργαζόταν στο Harper’s Weekly, στο μεγαλύτερο περιοδικό της εποχής, και του είχε ανατεθεί να απεικονίζει με αλληγορικές εικόνες τα δρώμενα του πολέμου. Μία από αυτές ήταν “ο Άγιος Βασίλης στο στρατόπεδο”, όπου παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο Άγιος με τα χαρακτηριστικά ενός ευτραφούς άνδρα, ολοστρόγγυλου και ροδαλού, καλυμμένου από άστρα, ο οποίος μοίραζε δώρα σε ένα στρατόπεδο των Βορείων. Ο Άγιος Βασίλης του Νάστ δεν εξελίχθηκε, παρέμεινε ο ίδιος με το κόκκινο κουστούμι με τα λευκά γουνάκια, την άσπρη γενιάδα και τα παιχνίδια του. Με αυτό το σκίτσο, τα Χριστούγεννα έγιναν ημέρα αργίας και ο Άγιος Βασίλης αναγορεύτηκε σε τοπική θεότητα - καλόκαρδο πνεύμα που αντιπροσώπευε την ευημερία και την οικογενειακή ζωή των Βορείων, σε αντίθεση με το μύθο της ιπποτικής παράδοσης και της βαθύτατα ιθαγενούς κολτούρας του Νότου.
Βασισμένος στην επιτυχία που γνώρισε το έργο του το 1862, ο Νάστ συνέχισε να παράγει σχέδια του Άγιου Βασίλη κάθε Χριστούγεννα κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Και η σύλληψή του έγινε αποδεκτή, διότι έδωσε στην παραδοσιακή ασκητική αυστηρή και αποστεωμένη εικόνα του Father Christmas του Pelze - Nicol και του Pere Noel, μια άλλη διάσταση που αντικατόπτριζε την αφθονία και την ευμάρεια.
Ο Ντίκενς είχε ήδη μετατρέψει τα Χριστούγεννα σε γιορτή της αστικής τάξης. Όμως ο Άγιος Βασίλης δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στις εορταστικές προετοιμασίες του Ντίκενς. Τα Χριστούγεννα του Ντίκενς στρέφονται ενάντια στον πυρήνα του βικτωριανού καπιταλισμού και υπογραμμίζουν την ατομική συνείδηση, το κοινωνικό σύνολο, την φιλανθρωπία. Τα Χριστούγεννα του Εμφυλίου του Νάστ –καί του Άγιου Βασίλη που τα συνοδεύει– βρίσκονται σε τέλεια συμφωνία με την ουσία της παράδοσης των Βορείων, η οποία είναι ο συγκερασμός της αρετής με το εμπόριο. Βέβαια ο Άγιος του Νάστ διανέμει δώρα αρχικά σε στρατιώτες και έπειτα σε παιδιά, μια ανταμοιβή για όποιον υπήρξε καλός κατά την διάρκεια της χρονιάς. Η πιο διάσημη απεικόνιση του Αγίου, κυκλοφόρησε το 1866 –στό τέλος του πρώτου ειρηνικού χρόνου– και εδραίωσε την εικονογραφία του χαρακτήρα. Τον βλέπουμε να διακοσμεί ένα έλατο, να φτιάχνει παιχνίδια, να διαβάζει το βιβλίο του με τα παραμύθια, να ράβει τα ρούχα του και τέλος να εξερευνά τον κόσμο με το τηλεσκόπιό του “πρός αναζήτηση σοφών παιδιών”. Με αυτόν τον τρόπο αποδίδεται η πολυάσχολη πλευρά του χαρακτήρα του και το πρότυπο του περιπετειώδους Yankee.
Ίσως αυτό που αποτελεί το πιο συμπαθητικό στοιχείο στον Άγιο Βασίλη του Νάστ είναι η τρυφερότητα που δείχνει απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά, τα οποία παρουσιάζονται τόσο συχνά όσο και ο Άγιος Βασίλης στο έργο του Νάστ, δεν μοιάζουν σε τίποτα με τα δυστυχισμένα παιδιά του δρόμου της βικτωριανής εποχής» .
Είναι φανερό ότι ο αι-Βασίλης του Τόμας Νάστ δείχνει το όνειρο της αμερικανικής κοινωνίας, που στηρίζεται στην ευημερία, την ευδαιμονία, την καλοπέραση, την αγαθωσύνη και την μακροημέρευση του ανθρώπου. Ένας τέτοιος αι-Βασίλης « είναι προσωποποίηση του αμερικανικού υλισμού, της αφθονίας, της χαράς και της ευδαιμονίας» . Βεβαίως πρέπει να σημειωθή ότι « ο εφευρέτης του χοντρούλη και αγαθούλη γέροντα είναι ο ίδιος που σχεδίασε τα σήματα των αμερικανικών κομμάτων, δηλαδή του γαϊδάρου για τους Δημοκρατικούς και του ελέφαντα για τους Ρεμπουμπλικανούς»
Στις αρχές του αιώνα μας ο αι-Βασίλης άλλαξε κάπως μορφή, και έγινε όπως ακριβώς τον γνωρίζουμε σήμερα. Σε αυτό συνετέλεσε η Κόκα-Κόλα. « Κι αν ήταν ο σκιτσογράφος Τόμας Νάστ που τον φαντάστηκε πρώτος, περίπου όπως είναι σήμερα, η Κόκα-Κόλα αποτέλεσε την αφορμή για να γίνει η μορφή του τόσο δημοφιλής. Στα 1931, που η Κόκα Κόλα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Σάντα Κλάους στη χειμωνιάτικη διαφημιστική της εκστρατεία και ανέθεσε σε έναν άλλο Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Χάντον Σάνμπλομ, να τον σχεδιάσει. Εκείνος διάλεξε για τον Άγιο τα χρώματα της Κόκα Κόλα καί... να τος, με τις μαύρες μπότες του, το μακρύ σκουφί του, το κόκκινο κοστούμι του και την άσπρη του γούνα, όπως τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε» .
Η παράδοση σύμφωνα με την οποία ο αι-Βασίλης περνά μέσα από καμινάδες για να δώση δώρα στα παιδιά προέρχεται από το ποίημα του Κλέμεντ Μούρ με τίτλο « μιά επίσκεψη του Αγίου Νικόλα» , ο οποίος « δανείστηκε την ιδέα της καμινάδας, μαζί με την ιδέα του έλκηθρου και των οκτώ ελαφιών που το σέρνουν, από ένα φινλανδικό παραμύθι» .
Εν τω μεταξύ, αυτές τις ημέρες σε περιοδικά και εφημερίδες διαβάσαμε πολλά παράξενα γύρω από τον αι-Βασίλη. Το ένα από αυτά είναι ότι ο αι-Βασίλης έγινε “υποκείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και όργανο οικονομικών συμφερόντων”, ότι “χωρίζει αντί να ενώνει” τους ανθρώπους και ότι “ο παγκοσμιοποιημένος Santa Claus” προκαλεί “τίς αντανακλαστικές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών”, από την άποψη ότι πολλά Κράτη διεκδικούν, ερίζουν για την καταγωγή του αι-Βασίλη, από την “Γροιλανδία μέχρι την Αυστραλία και από την Λαπωνία μέχρι την Αυστρία”. Και βέβαια αυτό συσχετίζεται με το εμπόριο, την διαφήμιση και την πολιτική. Το άλλο είναι ότι εφέτος είδαμε σε περιοδικό, αλλά αυτό γίνεται και αλλού, μαζί με τον αι-Βασίλη και αι-βασιλοπούλες, γυναίκες ντυμένες ως αι-Βασίληδες. Έξι στάρ του Χόλιγουντ “φόρεσαν την κόκκινη στολή και στάθηκαν μπροστά στο φακό όπως μόνο αυτές ξέρουν”. Είναι και αυτό γνώρισμα της εποχής μας.
Επομένως ο αι-Βασίλης της Μικράς Ασίας που είναι εγγράμματος και δίδει ως δώρο την γνώση, μετατρέπεται στον Σάντα Κλάους που δίδει « τήν εφήμερη ηδονή της κατανάλωσης» και έρχεται σε μας μετονομαζόμενος σε αι-Βασίλη. Δεν είναι ένα πρόσωπο με τα υπαρξιακά του ερωτήματα και τις αγωνίες, με την ασκητική του διάσταση, αλλά διακρίνεται για την « προτεταμένη κοιλιά, τα ροδοκόκκινα μάγουλα» και είναι η εικόνα της « καλοπέρασης και της αισιοδοξίας» . Είναι δε γνωστόν από τις διάφορες μελέτες ότι όλη η νοοτροπία της Αμερικανικής κοινωνίας διακρίνεται από ένα κράμα μεταξύ του πουριτανικού-καλβινιστικού πνεύματος σε συνδυασμό με μερικές απόψεις του διαφωτισμού και του ρομαντισμού, όπως απέδειξε δια πολλών ο Schaeffer. Κατά κάποιο τρόπο ο αμερικανικός αι-Βασίλης είναι έκφραση αυτού του πνεύματος. Αυτό δε το πνεύμα δημιούργησε διάφορα προβλήματα, με τα οποία θέλησε να ασχοληθή η επιστήμη της ψυχανάλυσης, γιατί η απώθηση των υπαρξιακών προβλημάτων δημιουργεί ποικίλες αρρώστιες, σωματικές και ψυχολογικές.
Αγαπητοί μου,
Η πορεία του ανθρώπου από τον Μ. Βασίλειο της Ορθοδόξου Παραδόσεως στον αι-Βασίλη αγγλοσαξωνικού τύπου δείχνει την υποβάθμιση του πολιτισμού, την πορεία από την οντολογία στον ευδαιμονισμό, τον ωφελιμισμό και την χρησιμοθηρία. Ο ιστορικός Ντανιελού έχει παρατηρήσει ότι οι αρχαίοι Έλληνες εξετάζοντας τον κόσμο ερωτούσαν τί είναι το όν και τί είναι τα όντα, έκαναν, δηλαδή οντολογία. Οι Πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν με το νόημα του κόσμου, αλλά κυρίως απαντούσαν στο ερώτημα ποιός έκανε τον κόσμο και ποιός είναι ο σκοπός του. Οι δυτικοί όμως, αντίθετα από τις προηγούμενες παραδόσεις, ερωτούν τί μας χρησιμεύει ο κόσμος, δηλαδή αναπτύχθηκε η χρησιμοθηρία και ο ωφελισμός.
Εάν η πορεία από τον Μ. Βασίλειο στον αι-Βασίλη δείχνη την επιπεδοποίηση του ανθρώπου, αλλά και την υποβάθμισή του, η αντίστροφη πορεία από τον αι-Βασίλη του καταναλωτισμού και του ευδαιμονισμού στον Μ. Βασίλειο της Εκκλησίας δείχνει την αναβάθμιση του ανθρώπου, την ανύψωσή του, την πορεία του δηλαδή από το πράγμα στην υπόσταση, από το άτομο στο πρόσωπο. Αυτό είναι το νόημα των εορτών. Αυτό ας ευχηθούμε για εαυτούς και αλλήλους τον νέο χρόνο.
απόσπασμα από παλαιότερη ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου (αναδημοσίευση, πηγή: www.parembasis.gr/2003/03_01_11.htm )

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου απευθύνει τις ευχές του για τις εορτές του Ιερού Δωδεκαημέρου και του Νέου Έτους προς όλους εσάς, τους αναγνώστες του ιστολογίου syndesmosklchi.blogspot.com, και τους οικείους σας.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2009!
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
π. Ιωάννης Κοντός
π. Δημήτριος Πύρρος
π. Δημήτριος Μαρμαράς
π. Μαρκέλλος Μαλαφής
π. Αλέξανδρος Κατσαρός
π. Γεώργιος Γεώργαλος

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 4 μ.μ.
Αφού έγινε προσευχή, τα μέλη άκουσαν την εισήγηση του προέδρου, που αφορούσε στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου από της εκλογής και συγκροτήσεώς του σε σώμα μέχρι σήμερα.
Ο π. Γεώργιος μίλησε για τις αποφάσεις και την εν γένει δραστηριότητα του Δ. Σ. και παρουσίασε τη σχετική αλληλογραφία, τα δημοσιεύματα του χιακού τύπου και τις αναρτήσεις σχετικών άρθρων στο ιστολόγιο του Συνδέσμου στο διαδίκτυο.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις θέσεις - αιτήματα του Συνδέσμου, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν πρώτα στον Μητροπολίτη μας και κατόπιν στο διαδίκτυο, στους βουλευτές και στο νομάρχη της Χίου και δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χιακή κοινωνία.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε όλες τις αποφάσεις και ενέργειες του Δ. Σ., το οποίο εξουσιοδότησε να συνεχίσει τον αγώνα για τις θέσεις - αιτήματα του Συνδέσμου.
Η Γενική Συνέλευση επίσης, μεταξύ άλλων, ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της ενημέρωσης του πληρώματος της χιακής εκκλησίας με την παραχώρηση συνέντευξης τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά τις εορτές του Ιερού Δωδεκαημέρου και την αποστολή των αποφάσεών της δια του προέδρου του Συνδέσμου στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.
Η Γενική Συνέλευση έληξε με ανταλλαγή ευχών για τις επερχόμενες εορτές.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: "η βία γεννά βία"

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 ασχολήθηκε και με τα θλιβερά γεγονότα που έζησε η πατρίδα μας τις τελευταίες ημέρες.
Διαβάζουμε στο σχετικό δελτίο τύπου:
"Στην αρχή της Συνεδρίας ο Μακαριώτατος Πρόεδρος και οι Συνοδικοί Αρχιερείς αναφέρθηκαν διεξοδικά στα θλιβερά γεγονότα που βιώνει η Πατρίδα μας τις τελευταίες μέρες.
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θεωρεί ότι η αφαίρεση της ζωής ενός νέου, αλλά και οποιουδήποτε ανθρώπου, δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός, αντίθετα συνιστά απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού.
Όμως απάντηση στο τραγικό γεγονός του Σαββάτου δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η βία. Γιατί η βία γεννά βία σε ένα φαύλο κύκλο που παράγει διαρκώς καταστροφές και θύματα. Όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την σημερινή κατάσταση, της οποίας τα αίτια είναι βαθύτερα.
Η ποιμαίνουσα Εκκλησία προσεύχεται στο Χριστό για όλους και εύχεται για την συνεργασία όλων των δυνάμεων και των φορέων του τόπου, θέτοντας Εαυτήν στη διάθεσή τους για την επικράτηση της κοινωνικής συνοχής και της πολυπόθητης ειρήνευσης."
Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου της Δ.Ι.Σ. εδώ

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου απευθύνεται στην κοινωνία της Χίου.

Το υπόμνημα με τις θέσεις - αιτήματα του Συνδέσμου Κληρικών Χίου κατατέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Χίου την Δευτέρα 8/12/2008 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 688.
Χθες 12/12/08 το μεσημέρι αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του Συνδέσμου.
Από σήμερα 13/12/2008 το δημοσιοποιούμε στην κοινωνία της Χίου με αποδέκτες τους δύο Βουλευτές του νομού μας, τον Νομάρχη της Χίου, και με τη βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Χίου, τηλεόρασης, εφημερίδων, ραδιοφώνου και ηλεκτρονικών μέσων, ολόκληρη τη χιακή κοινωνία .
Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο όλα τα αιτήματα που διατυπώνονται στο υπόμνημα και ζητά από όλους τους αποδέκτες αυτής της ενημέρωσης να εκφράσουν τις απόψεις τους και να λάβουν θέση.
Για το ίδιο θέμα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του Συνδέσμου Κληρικών Χίου με τον με τον νέο πρόεδρο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Σελλή και με τον απερχόμενο πρόεδρο πρωτοπρεσβύτερο Ευστάθιο Κολλά.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008

Θέσεις - αιτήματα Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου στη συνεδρίασή του της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε ομόφωνα την κωδικοποίηση των θέσεων – αιτημάτων του Συνδέσμου και την υποβολή σχετικού υπομνήματος με πρώτο αποδέκτη τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Διονύσιο και στη συνέχεια την παρουσίασή του στην κοινωνία.
Οι περισσότερες θέσεις – αιτήματα είναι γνωστά από παλαιότερα «ανακοινωθέντα» και απηχούν αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου και είναι σύμφωνες με το Καταστατικό του.
Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου καταθέτει με υπευθυνότητα και παρρησία τις θέσεις και τα αιτήματά του και ζητά απάντηση σε αυτά.

Οι θέσεις - αιτήματα του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

1) Κενές εφημεριακές θέσεις.Για κάθε κενή εφημεριακή θέση πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
Έχουμε άπειρα παραδείγματα από το επίσημο δελτίο «Εκκλησία» (1), όπου οι ιερές μητροπόλεις προκηρύσσουν τις κενές θέσεις βάσει των κατωτέρω διατάξεων:
Άρθρο 38 § 2 του Ν. 590/1977
Άρθρα 33 – 37 υπ’ αριθ. 2/1969 Κανονισμού (2) της Ιεράς Συνόδου περί Ιερών Ναών και Εφημερίων.
Για το διάστημα μέχρι την οριστική πλήρωση της κενής οργανικής θέσεως ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι προσωρινά διοικητικά καθήκοντα στις χηρεύουσες ενοριακές θέσεις πρέπει να ανατίθενται στους ιερείς-εφημερίους των όμορων ενοριών και να μην συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο περισσότερες αρμοδιότητες.

2) Συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, σεμινάρια.Ο Σύνδεσμος έχει ήδη ζητήσει να λαμβάνει γνώση των διοργανώσεων Συνεδρίων, Συμποσίων κ.λ.π. στα οποία να συμμετέχουν αξιοκρατικά ιερείς και λαϊκοί από το δυναμικό της Μητροπόλεώς μας, οι οποίοι κατά την επάνοδό τους εξ’ αυτών θα ενημερώνουν διεξοδικά τους αδελφούς.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν ενημερωνόμαστε, δεν γνωρίζουμε αν η Μητρόπολή μας συμμετέχει σε αυτά και με ποιους αντιπροσώπους.
Πρέπει όλοι οι ιερείς να λαμβάνουν γνώση των διοργανώσεων, όταν ανακοινώνονται από τους φορείς που τα διοργανώνουν, κι όχι να διαβάζουν εκ των υστέρων τα πορίσματά τους σε βιβλία που πάλι με πρωτοβουλία π.χ. της Ιεράς Συνόδου φθάνουν σε μας.
Η συμμετοχή των εκπροσώπων της Μητροπόλεως να καθορίζεται αξιοκρατικά από τους επιθυμούντες να λάβουν μέρος, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση επιστρέφοντας να ενημερώσουν σε σχετική ιερατική σύναξη τους συμπρεσβυτέρους τους.
Ο Σύνδεσμος θεωρεί, επίσης, ότι οι ιερείς πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους αφορούν.
3) Ιερατικές Συνάξεις
Επισημαίνεται από όλους η ανυπαρξία ιερατικών συνάξεων σε αντίθεση με άλλες μητροπόλεις και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Είναι απαραίτητες για την ανάλυση των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου ή του Μητροπολίτη και την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Η περίπτωση της εγκυκλίου για την απαγόρευση τελέσεως γάμων και βαπτίσεων σε ιδιωτικούς ναούς και υπαίθριους χώρους, όπως εφαρμόστηκε στη Χίο, καταδεικνύει τα αποτελέσματα της έλλειψης ιερατικών συνάξεων και επικοινωνίας με την «ανομοιομορφία» που επικράτησε ως προς την εφαρμογή της.

4) Λειτουργικά Σεμινάρια – υποδειγματικές Λειτουργίες
Ποιος άραγε έχει την υποχρέωση για την πραγματοποίηση λειτουργικών σεμιναρίων; Και ποιος ευθύνεται για την ανομοιομορφία στην τέλεση των ιερών ακολουθιών από τους ιερείς μας;
Τα λειτουργικά σεμινάρια πρέπει να γίνονται από ικανούς ομιλητές – λειτουργιολόγους.

5) Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλας
Ο Σύνδεσμος κατ’ επανάληψη έχει τοποθετηθεί στο θέμα με ανακοινωθέντα, αλλά και με την απαντητική του επιστολή στην Κίνηση «19» για την Αμανή (3), την οποία επισυνάπτουμε.
Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι εφημέριοι του προσκυνήματος και οι περίοδοι που εφημερεύουν;
Πρέπει να μπορούν να υπηρετήσουν όλοι οι ιερείς με προτεραιότητα στους ιερείς της Αμανής και τους καταγόμενους από αυτήν, τους πολύτεκνους – τρίτεκνους και σε κάθε περίπτωση με αξιοκρατικά κριτήρια.

6) Οφφίκια
Η ακολουθούμενη πρακτική για το προβάδισμα των οφφικιούχων πρεσβυτέρων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κανονισμό 142/1999 Περί απονομής εκκλησιαστικών οφφικίων εν τη Εκκλησία της Ελλάδος (4), όπου στο άρθρο 10, παράγραφος 2 ορίζει ρητά: «οι Οφφικιούχοι Πρεσβύτεροι άγαμοι ή έγγαμοι προηγούνται βάσει της χειροτονίας των ως Πρεσβυτέρων και ουχί βάσει του χρόνου της απονομής του Οφφικίου των»
Ζητάμε την εφαρμογή του Κανονισμού 142/1999 της Ιεράς Συνόδου, τον οποίο και επισυνάπτουμε.

7) Αρχιερατικές περιφέρειεςΤίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: Τι εξυπηρετούν οι αρχιερατικές εποπτείες και οι επόπτες; Ποιο το έργο τους; Τι εποπτεύουν, γιατί λέγονται επόπτες, αφού ο κανονισμός της εκκλησίας μιλάει για αρχιερατικούς επιτρόπους και η δικαιοδοσία τους είναι αρχιερατικές περιφέρειες; Άλλωστε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος σε τι γενικός είναι; Αρκεί κανείς να δει στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος για το τι συμβαίνει στις άλλες Μητροπόλεις.

8) Ενίσχυση τριτέκνων
Ο Σύνδεσμος προτείνει την επέκταση του μέτρου της ενίσχυσης του τρίτου τέκνου που εφαρμόζεται στην Θράκη και στην ακριτική Χίο και κατ’ επέκταση στα ακριτικά μας νησιά.
Είμαστε περιοχή που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι’ αυτό θα έπρεπε το ενδιαφέρον της μητρός Εκκλησίας να στραφεί και στα παιδιά της των ακριτικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.

9) Στο παρελθόν συγκεντρώθηκαν τα προσωπικά στοιχεία των ιερέων με σκοπό την έκδοση εκκλησιαστικών ταυτοτήτων. Ο Σύνδεσμος ερωτά: Πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία και ποιος διαχειρίζεται αυτά τα προσωπικά μας δεδομένα;

Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου καταθέτει με υπευθυνότητα και παρρησία τις θέσεις και τα αιτήματά του και ζητά απάντηση σε αυτά. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται να υποστηρίξει τις θέσεις – αιτήματά του και να τα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
π. Ιωάννης Κοντός
π. Δημήτριος Πύρρος
π. Δημήτριος Μαρμαράς
π. Μαρκέλλος Μαλαφής
π. Αλέξανδρος Κατσαρός
π. Γεώργιος Γεώργαλος


(1) Από περιοδικό «Εκκλησία» (δείτε ΕΚΚΛΗΣΙΑ Οκτώβριος 2008 σελ. 741-743)
(2) Άρθρα 33 – 37 κανονισμού 2/1969
(3) Επιστολή 35/30-10-2008 στην Κίνηση «19» (δείτε "Συστράτευση για την Αμανή")
(4) Κανονισμός 142/1999

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τα επεισόδια

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τα επεισόδια
Πηγή: Καθημερινή/ΑΠΕ/Ρομφαία

Τραγικά χαρακτήρισε τα γεγονότα στην Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, σημειώνοντας ότι η κρίση δεν θα αντιμετωπιστεί με τις καταστροφές, αλλά με τη συνεργασία όλων, με δηλώσεις του στους ανταποκριτές ελληνικών ΜΜΕ στη Μόσχα, όπου παρευρέθηκε στην εξόδιο τελετή του Μακαριστού Πατριάρχου Μόσχας Αλεξίου.

«Είναι τραγικά τα γεγονότα. Οι καταστροφές είναι πάρα πολλές κι ένας θάνατος πάντοτε είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, τα βιώνω συναισθηματικά σαν τον πατέρα εκείνον που το ένα του παιδί σκότωσε το άλλο, τον αδελφό του. Πρόκειται πράγματι για μια τραγωδία, η οποία όμως πιστεύω ότι δεν θα λυθεί με το να καίμε και να καταστρέφουμε σπίτια ανθρώπων, που έχουν κι αυτοί τα προβλήματά τους», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Ερωτηθείς εάν θα ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα στις πολιτικές ηγεσίες ο κ. Ιερώνυμος παρατήρησε ότι η φωνή του ιδίου είναι αδύνατη, αλλά επανέλαβε ότι εκεί που έχει φθάσει σήμερα η κατάσταση στην Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη συνεργασία όλων, τόσο της Εκκλησίας, όσο και των κομμάτων, των πολιτικών παρατάξεων, όλων γενικώς.

«Εάν νομίζει κάποιος ότι μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση και τα μεγάλα προβλήματα που έρχονται - και θα είναι πολύ μεγαλύτερα αυτά που έρχονται - είναι γελασμένος», είπε ο Αρχιεπίσκοπος.

Ο κ. Ιερώνυμος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ξεπεραστούν οι σημερινές δυσκολίες και αναρωτήθηκε εάν και κατά πόσον η διαπλοκή, η διαφθορά και η κρίση είναι μερικό και όχι γενικότερο φαινόμενο και τα πρόσφατα γεγονότα προϊόν μόνο αγανάκτησης. «Η διαπλοκή και η διαφθορά δεν αφορά αυτούς που έχουν, αλλά και αυτούς που δεν έχουν, διότι μέσα στην Ελλάδα το διαπιστώνει κανείς σε όλα τα κλιμάκια και όπου βρεθεί, όλοι οι άνθρωποι αρέσκονται να εκμεταλλεύονται και τη διαπλοκή και τη διαφθορά.

Ποιος, π.χ., δεν θα προτιμούσε σήμερα στην Ελλάδα με έναν πλάγιο τρόπο να πάρει τη θέση κάποιου άλλου και να διοριστεί, ποιος στην Ελλάδα σήμερα δεν θα ήθελε να μην περάσει τα γρανάζια, που πρέπει να περάσουν όλοι για να μπορέσει να φέρει γύρω το θέμα του, αλλά ακολουθεί διαφόρους δρόμους ώστε πλαγίως να κερδίσει την υπόθεση. Επομένως το θέμα είναι γενικότερο.

Και νομίζω ότι αν δεν αλλάξει αυτός ο προσανατολισμός η κρίση δεν θα περάσει», είπε ο Αρχιεπίσκοπος.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008

Νέα Μονή


Chios Nea Moni - For more funny movies, click here

Ο ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Δελτίο Τύπου
Δ.Τ. 36/2008 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF και η Διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισαν την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα Τηλεμαραθωνίου Αγάπης κατά της πείνας και του υποσιτισμού λόγω των συνθηκών και της ημέρας.
Ο τηλεμαραθώνιος θα γίνει τελικά την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από τις 4 το απόγευμα και μέχρι τις πρωινές ώρες από την ΕΤ1 και από το δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ UNICEF - ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στις 4/12/08 στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου το μεγάλο της Τηλεμαραθώνιο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με την ΕΤ1 και τη συμμετοχή δεκάδων ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για την υποστήριξη των παιδιών που πεινούν ή υποσιτίζονται σε όλο τον κόσμο.
Στη Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF κ. Λάμπρος Κανελλόπουλος παρουσίασε στοιχεία για τα παιδιά που πεινούν σε όλο τον κόσμο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF για την υποστήριξη των προγραμμάτων της UNICEF κατά του υποσιτισμού:
  • Κάθε βράδυ 300.000.000 παιδιά στον κόσμο, πάνε για ύπνο πεινασμένα.
  • 148.000.000 παιδιά έχουν βάρος λιγότερο από το κανονικό για την ηλικία τους.
  • 20.000.000 παιδιά κάτω των 5 ετών πάσχουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό.
Τη φωνή τους ένωσαν με τη UNICEF, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, οι παρουσιαστές του τηλεμαραθώνιου εκ μέρους της ΕΡΤ Προκόπης Δούκας και Κατερίνα Μπακογιάννη, η Φώφη Γεννηματά, ο Διονύσης Τσακνής και η Μιμή Ντενίση.
Την παρουσίαση του Τηλεμαραθωνίου έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι: Βασίλης Λυριτζής, Δημήτρης Οικονόμου, Κατερίνα Μπακογιάννη, Τάκης Σπηλιόπουλος, Πηνελόπη Γαβρά, Πόπη Τσαπανίδου, Μπήλιω Τσουκαλά, Ειρήνη Νικολοπούλου, Προκόπης Δούκας, Ρένια Τσιτσιμπίκου, Γιώργος Αμυράς, Μάριον Μιχελιδάκη, Ρίκα Βαγιάνη και η Μαρίνα Μπεκιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η εκπομπή θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα και θα συνεχισθεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες πλαισιωμένη από πλήθος δημοφιλείς καλλιτέχνες και εκλεκτούς προσκεκλημένους που θα δώσουν το παρόν ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της UNICEF.
Στα πλαίσια της εκπομπής, η ΕΤ1 θα παρουσιάσει ρεπορτάζ για την κατάσταση των παιδιών που υποσιτίζονται σε όλο τον κόσμο ενώ την προσπάθεια ενισχύουν το δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, το ΡΙΚ2 από την Κύπρο το οποίο και θα αναμεταδώσει τον τηλεμαραθώνιο και δεκάδες ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί από όλη τη χώρα, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά και πραγματοποιώντας αφιερώματα στα προγράμματά τους.
Το τηλέφωνο Δωρεών του Τηλεμαραθωνίου για τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου,
είναι το 210 - 33 62 800.
Δωρεές γίνονται επίσης στους παρακάτω αριθμούς λογαριασμών στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
ΕΘΝΙΚΗ: 169 / 480020-64
ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 017 04 004416-70
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 031 / 80191081
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5049-022842-011
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 069 / 54799691
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: 0000 1216 3468
CITIBANK: 55 02 346484
ASPIS BANK: 101-03-0006583
MILLENIUM BANK: 519829
HSBC: 002-066694-130
EUROBANK: 0026-0102-14-0100540998
GENIKI BANK: 036 / 3603003908-9
ALPHA BANK: 115 00 2002 017649 (Διαδικασία Κ03)
& σε όλα τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ επίσης
από το διαδίκτυο στο www.unicef.gr
Δωρεές γίνονται και με SMS: στέλνοντας κενό μήνυμα στο 19059 ισχύει από σήμερα έως και τις 10 Δεκεμβρίου (1,19ευρώ με το ΦΠΑ)
Τη Σκηνοθεσία του τηλεμαραθώνιου θα έχει ο Χρήστος Φασόης και ο Δημήτρης Τζανής. Τη Διεύθυνση Παραγωγής η Σοφία Φερμάνογλου και η Άσπα Κουνδουροπούλου και την Αρχισυνταξία η Δέσποινα Μακρινού. (πηγή: www.unicef.gr)

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος ο Β΄


Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Αλέξιος ο Β', όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του Πατριαρχείου Μόσχας Βλαντίμιρ Βιγκιλιάνσκι.
Σύμφωνα με τη δήλωση του εκπροσώπου, αυτό συνέβη σήμερα το πρωί και περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του θα ανακοινωθούν αργότερα.
Ο Πατριάρχης Αλέξιος ο Β' κατά κόσμον Αλεξέι Μιχάλοβιτς Ρίντιγκερ γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1929 στο Τάλιν της Εσθονίας και είχε πατέρα ιερέα.
Υπήρξε μητροπολίτης της Μητρόπολης του Τάλιν, της περιφέρειας του Λένινγκραντ και Νόβγκοροτ και από τον Ιούνιο του 1990 ήταν Πατριάρχης Μόσχας.
Μετά τη δήλωση Βιγκιλιάνσκι, η είδηση μεταδίδεται από τα κρατικά πρακτορεία ITAR TASS και Ρία Νόβοσκι. Πηγή: Romfea.gr

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008

Προσκύνημα στην Ι. Μονή Μουνδών και στην Αγία Μαρκέλλα (29/11/2008)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008, πρωινό ξεκίνημα από τις ενορίες του Καταρράκτη, της Καλλιμασιάς και των Θυμιανών με πούλμαν και από άλλες ενορίες με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Προορισμός η Μονή Μουνδών, όπου ήδη οι πατέρες Μαρκέλλος Μαλαφής και Γεώργιος Γεώργαλος τελούσαν τον Όρθρο.
Είναι η 2η εξόρμηση - προσκύνημα στα πλαίσια των εκδηλώσεων με γενικό τίτλο: "προσκύνημα στην αγιοτόχο Χίο" που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου.
Η αυτοκινητοπομπή πέρασε από τη Χώρα και το Βροντάδο, ανηφόρισε στο Αίπος και βρέθηκε γύρω στις 9 το πρωί στα Διευχά και στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μουνδών.
Λίγο μετά τις 9 περάσαμε την πύλη της Μονής, ενώ ακούγονταν οι στίχοι και τα τροπάρια των αίνων. Σε όλους τους εκδρομείς διανεμήθηκε ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Μονή.
Το καθολικό της Μονής γέμισε από προσκυνητές που παρακολούθησαν με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία περιστοιχισμένοι από τις υποβλητικές υπέροχες αγιογραφίες.


Οι πατέρες Μαρκέλλος και Γεώργιος προΐστανται της ευχαριστιακής σύναξης συνεπικουρούμενοι από τους ιεροψάλτες με επικεφαλής τον π. Δημοσθένη, εφημέριο του Καταρράκτη.
Στο εκκλησίασμα μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, που μεταξύ άλλων επεσήμανε και την ανάγκη προστασίας και συντήρησης του μοναστηριού, το οποίο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Μετά τη Θεία Λειτουργία προσφέρθηκαν καφές και βουτήματα σε όλους τους προσκυνητές.
Επόμενος σταθμός το προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας. Μια τελευταία ματιά στη Μονή του Προδρόμου και η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε. Αφήσαμε πίσω μας τα Διευχά, την Κατάβαση, αντικρίσαμε τη Βολισσό με το κάστρο της, περάσαμε και από τη Λήμνο και κατηφορίσαμε στην Αγία Μαρκέλλα.
Η εκκλησία της Χιοπολίτιδος γέμισε από προσκυνητές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου έβαλε ευλογητό και άρχισε η παράκληση της Αγίας, ενώ οι υπόλοιποι ιερείς στάθηκαν στο ψαλτήρι και στο ιερό βήμα συμπροσευχόμενοι.
Γύρω στη 1 το μεσημέρι βρεθήκαμε σε εστιατόριο της περιοχής και γευματίσαμε κατά παρέες.
Λίγο πριν της 3 το μεσημέρι άρχισε ή επιστροφή μας. Έτσι ολοκληρώθηκε η εκδρομή - προσκύνημα με την ευχή όλων σύντομα να διοργανωθεί και νέα εξόρμηση στα πλαίσια του "προσκυνήματος στην αγιοτόκο Χίο".
Περισσότερο φωτογραφικό υλικό θα αναρτηθεί μετά τη συγκέντρωσή του από εκδρομείς.
Το φωτογραφικό υλικό είναι του π. Γεωργίου Κωνσταντίνου

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008

Η γιορτή του Συνδέσμου (φωτογραφικό αφιέρωμα)

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 5 μ.μ. τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου για να τιμηθεί η μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, προστάτου του Συνδέσμου Κληρικών Χίου. Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και Εφημέριος του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου μεταφέρει την εικόνα του Ιερού Χρυσοστόμου.
Οι ιερείς υποδέχονται την εικόνα του ιερού Χρυσοστόμου στον χώρo μπροστά από το Ναό.

Οι πατέρες συνοδεύουν τιμητικά την εικόνα στον Ναό, ενώ οι καμπάνες σημαίνουν χαρμόσυνα

Η εικόνα του Αγίου είναι ευγενική προς τον Σύνδεσμο προσφορά του αγιογράφου κ. Μάρκου Ισ. Τσαμπλάκου.
"Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν Σου..."

Οι πατέρες στην "είσοδο" του Εσπερινού.

Σοφία. Ορθοί! Φως ιλαρόν (η επιλύχνιος ευχαριστία, ψαλομένη υπό πάντων)Η ευλόγηση των άρτων
"Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν..."
Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Γιαννιώδης ομιλεί περί του Ιερού Χρυσοστόμου

Στην ενοριακή αίθουσα μετά το πέρας της ακολουθίας


Το φωτογραφικό υλικό είναι του Εμμανουήλ Χ. Μουτάφη, Φ. Πασπάτη 7 ΧΙΟΣ

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008

Ομιλία Αρχιεπισκόπου στη Σύναξη των Κληρικών της Ι.Α.Α. (24/11/2008)


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος μίλησε στη σύναξη των κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που πραγματοποιήθηκε σε αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαβάστε εδώ το πολύ ενδιαφέρον κείμενο της ομιλίας του.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008

Υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών για τους ορθοδόξους- Τι απάντησε ο υπ. Παιδείας στους Διευθυντές Σχολείων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για τους ορθόδοξους, ξεκαθάρισε σήμερα ο υπ. Παιδείας Ευρ. Στυλιανίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τους ορθόδοξους.
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Σαφώς.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σαφώς λέτε, αλλά πώς θα αποδείξω εγώ ότι είμαι ορθόδοξη; Θα πρέπει να πάω μια επιστολή, ένα δικαιολογητικό;
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Όταν γίνεται αναφορά σε θέματα συνείδησης, εννοούμε τη θρησκευτική συνείδηση. Δεν μπορούν να υπεισέρχονται στον όρο συνείδηση ιδεολογικοί, πολιτικοί ή άλλοι λόγοι που μπορούν να νομιμοποιήσουν μια τέτοιου είδους εξαίρεση.
Τι απάντησε στους Διευθυντές Σχολείων
«Η διοίκηση σε όλο της το φάσμα θα πρέπει να παρακολουθεί τις οδηγίες του υπουργείου», ήταν η απάντηση του υπ. Παιδείας σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι Διευθυντές Σχολείων ζητούν από τους γονείς να δηλώνουν για ποιο λόγο απαλλάσσεται το παιδί τους από το μάθημα των θρησκευτικών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ υπάρχει ένα άλλο θέμα σχετικά με διάφορους Διευθυντές σχολείων, οι οποίοι παρά την οδηγία σας, παρά την εγκύκλιό σας, ζητούν από τους γονείς να δηλώνουν για ποιο λόγο απαλλάσσεται το παιδί τους από το μάθημα των θρησκευτικών.
Αυτό είναι η μία πλευρά του ερωτήματος και η άλλη είναι η διαφωνία που έχετε με το Συνήγορο του Πολίτη. Εγώ προσωπικά δεν την έχω καταλάβει.
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Πρώτα απ’ όλα θα σας πω ότι το θέμα έχει λυθεί οριστικά μέσα από τις εγκυκλίους τις οποίες έχουμε στείλει. Και βεβαίως η διοίκηση σε όλο της το φάσμα θα πρέπει να παρακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
Αν θέλετε να επαναλάβω το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών, να σας πω ότι το μάθημα των θρησκευτικών παραμένει υποχρεωτικό για όλους. Οι αλλόθρησκοι ή οι ετερόδοξοι έχουν δικαίωμα για λόγους συνείδησης να εξαιρεθούν, χωρίς όμως να δηλώσουν το δόγμα στο οποίο πιστεύουν και έτσι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.
Επομένως η εξαίρεση αφορά τους μη ορθόδοξους. Από εκεί και μετά όποιος εξαιρείται, αν είναι αλλοδαπός μπαίνει σε ένα μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, αν είναι ημεδαπός αλλά ετερόδοξος ή αλλόθρησκος, ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζει πώς θα καλύπτεται η χαμένη ώρα με την παρακολούθηση μαθημάτων που πιθανότατα ο ίδιος ο μαθητής είναι αδύναμος.
Από εκεί και μετά, για το θέμα του Συνήγορου του Πολίτη, νομίζω ότι έχει δημοσιοποιηθεί ποια ήταν η ενόχληση του Υπουργείου Παιδείας. Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε, υπερέβη ουσιαστικά κάποια όρια και περιγράφεται στην επιστολή μου ο ακριβής λόγος για τον οποίο εκφράστηκε αυτή η δυσαρέσκεια.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008

H Διαρκής Ιερά Σύνοδος για το μάθημα των θρησκευτικών

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 στην τρίτη τακτική Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ασχολήθηκε με διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και το μάθημα των Θρησκευτικών.
Το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου αναφέρει για το συγκεκριμένο θέμα:
"Επίσης ανεγνώσθησαν το από 14.11.2008 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και το από 17.11.2008 Δελτίο Τύπου, σχετικά με την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Σχολεία. Σύμφωνα με αυτά υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα υποχρεούται να συμμορφωθεί, με σχετική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την απαλλαγή μαθητών από την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος υπενθυμίζει ότι η εν λόγω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με ειδική αναφορά μόνο στο μάθημα των Θρησκευτικών, δεν υπάρχει, σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών. Παρόμοιο γεγονός συνέβη στη Νορβηγία, όταν προσέφυγαν αλλόθρησκοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καταγγέλοντας την χώρα, μόνον διότι δεν τους επέτρεπε ολική απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών αλλά τους επέτρεπε μόνον μερική. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατεδίκασε τη Νορβηγία γι’ αυτό τον λόγο, και μόνον. Προς την υποχρέωση αυτή η Ελλάδα έχει ήδη συμμορφωθεί από πολλών ετών και δεν ανακύπτει νέα υποχρέωση συμμορφώσεώς της."

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Κ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Κ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Ἡ Συνδιάσκεψη, μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ ἀφοῦ μελέτησε τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων κατέληξε στὰ ἀκόλουθα πορίσματα:
1. Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς τὴν παρέδωκε καὶ ἡ Ἐκκλησία τὴν παρέλαβε. Ἡ παράδοσηδιδασκαλία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΜΙΑ. Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ΜΙΑ. Καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΙΑ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. 3, 15). Αὐτὴ εἶναι ἡ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, δηλαδὴ ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας αὐτοπεριφρουρεῖται μὲ τὴν ἀδιάσπαστη ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῆς ἱερωσύνης καὶ τῆς πίστεως.
2. Ἡ ὅποια παραποίηση τῆς διδασκαλίας, ποὺ παρέδωκε ὁ Χριστός, δὲν εἶναι κάτι τὸ ἁπλό. Εἶναι μία σπορὰ κάποιου «ἄλλου» (τοῦ διαβόλου). Καὶ αὐτὴ ἡ ἀλλοίωση τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ συνιστᾷ τὴν αἵρεση καὶ δημιουργεῖ στοὺς ὀπαδοὺς της τὴν ἀνάγκη γιὰ σύσταση θεσμικῆς ὀργάνωσης γιὰ περιφρούρησή της. Τὴν ὀργάνωση αὐτὴ οἱ ὀπαδοὶ τῆς τὴν ὀνομάζουν «ἐκκλησία», ἐνῶ δὲν εἶναι.
3. Ἡ αἵρεση ἀποτελεῖ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ εἶναι καρπὸς ἀνθρωποκεντρικῆς καὶ λογοκρατικὴς ἑρμηνείας τῆς θείας διδασκαλίας. Ἔτσι φτιάχνει μία νέα θρησκευτικὴ ὁμάδα, ἡ ὁποία δὲν ἀκολουθεῖ τὴν ἅπαξ παραδοθεῖσα πίστη.
4. Βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν αἱρετικῶν ὁμάδων εἶναι ὅτι:α) δὲν ἀποτελοῦν συνέχεια τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,β) μετατρέπουν τὴν πίστη σὲ ἰδεολόγημα, γ) σχετικοποιοῦν τὴν ἀλήθεια, δ) ἐμμένουν σὲ ὑποκειμενικὲς ἑρμηνεῖες, ε) καλλιεργοῦν τὴν ψευδαίσθηση γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας μόνο στοὺς κόλπους τῆς ὁμάδος καὶ στ) χρησιμοποιοῦν πρακτικὲς ποὺ καταλύουν τὴν ἀτομικὴ ἐλευθερία καὶ συντρίβουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο.
5. Ὁ προσηλυτισμός, ποὺ ἐπιδιώκεται μὲ μεθόδους πλύσης ἐγκεφάλου καὶ ἄλλες ἐπικίνδυνες μεθοδεύσεις ἀπὸ τὶς ποικιλώνυμες αἱρέσεις προκαλεῖ σειρὰ σοβαρῶν προβλημάτων σὲ ἐπίπεδο προσωπικό, οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικό.
6. Ἡ Ἐκκλησία μας βλέπει τὴν αἵρεση σὰν σοβαρὸ πνευματικὸ νόσημα, ποὺ γιὰ θεραπεία του ἀπαιτεῖ μία εἰδικὴ «ἰατρική» παρέμβαση καὶ ἀγωγή. Στὴν προσπάθειά της αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία κάνει διαχωρισμὸ ἀνάμεσα στὴν αἵρεση σὰν σύστημα ψευδοδιδασκαλιῶν, καὶ στὸν αἱρετικὸ σὰν ἄτομο ποὺ νοσεῖ πνευματικά, σὰν πρόβατο ἀπολωλός, ποὺ ἡ Ἐκκλησία τὸ ἀναζητεῖ μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ στὴν ἐλευθερία του.
7. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ πηγάζει ἀπὸ τὴν σωτήρια βούληση τοῦ Θεοῦ Πατρὸς νὰ ἀποστείλει τὸν μονογενῆ του Υἱὸ στὸν κόσμο «ἵνα σωθῆ ὁ κόσμος δι’ Αὐτοῦ» (Ἰω. 3, 17). Ἐκφράζεται κατ’ ἐξοχὴν μὲ τὴν ζῶσα μαρτυρία τῆς Μιᾶς Ἀληθείας, ἡ ὁποία δὲν εἶναι οὔτε ἰδεολόγημα, οὔτε φιλοσοφικὸ σύστημα. Ταυτίζεται μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Κατὰ συνέπεια ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν σωτηρία.
8. Ἡ δογματικὴ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἕνα θεωρητικὸ σύστημα ἄσχετο μὲ τὴν ζωὴ τῶν πιστῶν, ἀλλὰ ἡ δύναμη ποὺ διέπει τὴν ἐν Χριστῷ ζωή.
9. Ἡ περιφρούρηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀποτελεῖ καθῆκον τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας καί εἶναι ἐκδήλωση ἀγάπης καὶ ὄχι φανατισμοῦ.
10. Κατὰ τὴν θεραπευτικὴ φροντίδα τῶν ποιμένων γιὰ τὰ πλανηθέντα πρόβατα, οἱ ποιμένες ὀφείλουν νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ ἐλέγχουν τὰ προσωπικὰ τους κίνητρα καὶ νὰ φέρονται σ’ αὐτοὺς μὲ ἀγάπη καὶ καλωσύνη. Χαρακτηριστικὰ ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «οὐ γὰρ νικῆσαι ζητοῦμεν, ἀλλὰ προσλαβεῖν ἀδελφούς, ὧν τῷ χωρισμῷ σπαρασσόμεθα» (δὲν ἐπιδιώκομε νὰ νικήσουμε τοὺς ἄλλους σάν ἀντιπάλους μας, ἀλλὰ νὰ τοὺς κερδίσουμε σάν ἀδελφούς μας, γιατί γιὰ τὸν χωρισμὸ τους πονᾶμε βαθειά) (P.G. 36, 440Β).
11. Τὸ χρέος τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς ἀποκλείει καὶ καταδικάζει κάθε πολεμικὴ ἀντιπαράθεση. Καὶ ἐκφράζεται, πρὸς μὲν τοὺς δεχομένους τὸν διάλογο (καλοπροαίρετους θύματα), μὲ ἰδιαίτερη στοργή, πρὸς δὲ ἐκείνους ποὺ ἐμμένουν στὴν πλάνη (κακοπροαίρετους) μὲ σαφῆ ἀπόρριψη καὶ χωρὶς τὴν χρήση τῆς «οἰκονομίας». Τὸ μέτρο καὶ τὴν ποιότητα τῆς πνευματικῆς αὐτῆς διακονίας μας πρέπει νὰ τὴν προσδιορίζουν οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου: «γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἳ περιστεραί» (Μάτθ. 10,16)
12. Ἰδανικὸ θεραπευτήριο τῶν θυμάτων τῆς πλάνης ἀποτελεῖ ἡ ζωντανὴ ἐνορία, ἐπειδή μέσα στὸν ζεστὸ καὶ φιλόξενο χῶρο της μπορεῖ, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποκατασταθῆ ἡ ἐν ἀγάπῃ καὶ ἐλευθερίᾳ σχέση τους μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
13. Στὸ πλαίσιο τῆς θεραπευτικῆς φροντίδας τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση ἐντάσσονται καὶ οἱ Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας, ποὺ συμπληρώνουν ἐφέτος εἴκοσι ἔτη. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτέλεσε ἀφορμὴ δοξολογίας τοῦ Κυρίου μας καὶ εὐγνώμονος μνημοσύνου τοῦ πρωτεργάτου καὶ ἐμπνευστοῦ αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ, ἀειμνήστου π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008

Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Μουνδών και στην Αγία Μαρκέλλα

Στα πλαίσια των εξορμήσεων-προσκυνηματικών εκδρομών του Συνδέσμου Κληρικών Χίου με τον γενικό τίτλο: «προσκύνημα στην αγιοτόκο Χίο» ορίστηκε σαν δεύτερη εκδήλωση το προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μουνδών και στην Αγία Μαρκέλλα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Ώρα 9.00π.μ. Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μουνδών.
Μετά την απόλυση της Θ. Λειτουργίας θα προσφερθεί καφές και θα διανεμηθεί ενημερωτικό φυλλάδιο. Θα ακολουθήσει περιήγηση στους χώρους της Μονής.
Ώρα 12.00μ.μ. Προσκύνημα στην Αγία Μαρκέλλα. Τέλεση Παράκλησης.
Γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής.
Ώρα 3.30μ.μ. Επιστροφή
Η κάθε ενορία θα αποφασίσει τον τρόπο (ομαδικό – ατομικό) με τον οποίο θα συμμετάσχει (π.χ. πούλμαν ή ιδιωτικά αυτοκίνητα).
Μετά τιμής
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Γιώργος Παπαδόπουλος: για την έκδοση βιβλίου σχετικά με τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ψαρών

Νέες Χιακές Εκδόσεις:
Αρχιμανδρίτου π. Ιωακείμ Αρχοντού – Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών
<<Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΩΝ>>
Του Γιώργου Φ. Παπαδόπουλου – Δημοτικού Συμβούλου Χίου
Στην εκλεκτή τοπική βιβλιογραφία ήλθε, πρόσφατα, να προστεθεί μια περίφημη έκδοση, ισάξια και εφάμιλλη των μεγάλων εκείνων που αναφέρονται στην ιστορία, λαογραφία και παράδοση του τόπου, τα μνημεία και αφιερώματα, αλλά και την αγάπη των ανθρώπων στην Ορθόδοξη πίστη μας.
Για το ιστορικό και ηρωικό νησί των Ψαρών πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσφορά του στο γένος μας και εξύμνησαν τη θυσία και τον ηρωισμό των κατοίκων του στους, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος μας, ιερούς αγώνες. Κανένας όμως μέχρι σήμερα δεν είχε κατορθώσει να συγγράψει ένα πόνημα στο οποίο να εμπεριέχεται η ιστορία και η προσφορά του νησιού σε συνάφεια με τον Ιστορικό – Καθεδρικό Ναό του, τον Άγιο Νικόλαο.
Η ιστορία και η πορεία του Ναού αυτού στο διάβα των αιώνων είναι τεράστια, η δε προσφορά του στην τοπική πραγματεία ανεκτίμητη.
Το δύσκολο αυτό εγχείρημα της συγγραφής ενός τέτοιου βιβλίου ξεκίνησε και έφερε σε πέρας επιτυχώς ο ακάματος πνευματικός ποδηγέτης του ηρωικού νησιού, Αρχιμανδρίτης π. Ιωακείμ Αρχοντός, Εφημέριος των Ψαρών και Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.
Ο π. Ιωακείμ κοπίασε και μόχθησε όσο κανείς άλλος και οι προσπάθειες του συνεχίστηκαν επί 17 ολόκληρα χρόνια, ώστε να βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να έχουμε στα χέρια μας τον καλαίσθητο ογκώδη τόμο – των 450 και πλέον σελίδων – υπό τον τίτλο <<Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΡΩΝ>>.
Στον τόμο αυτό αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια τα της ιστορίας του Ιερού Ναού από κατασκευής του μέχρι σήμερα (ιστορία, κειμήλια, εξοπλισμός, επισκευαστικές εργασίες, ήθη και έθιμα, σημαντικά γεγονότα, επισκέψεις, κλπ). Πρόκειται για μια έκδοση που τιμά πραγματικά και αποδίδει τον προσήκοντα σεβασμό στη μνήμη του προστάτη των ναυτιλλομένων και του ηρωικού νησιού, Αγίου Νικολάου.
Η έκδοση αυτή, την οποία προλογίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Διονύσιος, έρχεται αφενός να προβάλλει και εξυψώσει στους ευλαβείς προσκυνητές τον Ιερό Ναό του Αγίου και αφετέρου να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ενίσχυση της προσπάθειας επισκευής του, έπειτα από τη φθορά που προξένησε σ΄ αυτόν ο παναδαμάτορας χρόνος και – κυρίως – οι πρόσφατες (πριν από λίγα χρόνια) σεισμικές δονήσεις, μιας και το περίσσευμα εκ των εσόδων που θα προέλθουν από την πώλησή του θα διατεθούν γι΄ αυτόν.
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, έπειτα από σχετική πρόταση του Νομάρχη κ. Πολύδωρου Λαμπρινούδη, προέβη με δαπάνη της στη σύνταξη Μελέτης για την επισκευή του Ναού, ενώ είχε και την ευγενική φροντίδα και επιμέλεια της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου η οποία πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη από κόσμο κεντρική αίθουσα του Ομήρειου την παρελθούσα Τρίτη 4/11 ε.ε. Την παρουσίαση πραγματοποίησαν οι: Η Προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Χίου Κα Ιουλία Φαράκλα, η Δρ. Φιλολογίας Κα Αθηνά Ζαχαρού – Λουτράρη και ο Δρ. Θεολογίας κ. Ανδρέας Αξιωτάκης, ενώ το συντονισμό της είχε ο Ιατρός κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Δρ. Ιστορίας της Ιατρικής. Ύμνους αφιερωμένους στον Άγιο Νικόλαο απέδωσε η χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου <<Ρωμανός ο Μελωδός>>. Αξίζουν, πραγματικά, συγχαρητήρια στον πνευματοφόρο και μελίρρυτο Αρχιμανδρίτη π. Ιωακείμ Αρχοντό, για την έκδοση του εξαίσιου αυτού πονήματος που λαμπρύνει την εκκλησιαστική – και όχι μόνον – βιβλιογραφία.-
Αναδημοσίευση από το Chiosnews.com Πε 6/11/2008

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008

Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου τιμά τη μνήμη του Ιερού Χρυσοστόμου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Οινουσσών τιμά τη μνήμη του ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 5.00 μ.μ. με την τέλεση Πανηγυρικού Εσπερινού.
Προσκαλούται οι ευσεβείς και φιλέορτοι Χριστιανοί σε συμπροσευχή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

Λήξη Ημερίδας για ευρωπαϊκά θέματα και Κ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης για θέματα αιρέσεων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα για ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενώσεως
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008, η Ημερίδα για ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τους κληρικούς και συνεργάτες της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ι. Μητροπόλεων Αττικής και νησιών Αιγαίου Πελάγους, σε συνεργασία με τα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα.
Οι εργασίες της Ημερίδας άρχισαν στις 9 π. μ. με μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου ο οποίος μεταξύ άλλων ευχήθηκε η Ημερίδα αυτή όπως και τόσες άλλες που θα διοργανώσει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων να σταθούν αφορμή έντονου ποιμαντικού προβληματισμού και να γίνουν ευκαιρίες αληθινής κατανοήσεως των προβληματισμών και προβλημάτων των άλλων και ειλικρινούς και γνήσιας επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων με την συνείδηση, ότι όλοι είμαστε παιδιά αγαπημένα και ευλογημένα της πρόνοιας του Θεού.
Ακολούθησε η προσφώνηση του Προέδρου της ως άνω Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στους σκοπούς και την εξέλιξη της Ε.Ε. και υπογράμμισε ότι πρέπει να γνωρίζουμε τη σχέση της Εκκλησίας με την Ε.Ε. και το ρόλο της Εκκλησίας στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι . Κατόπιν χαιρετισμό απηύθυναν οι Διευθυντές των Γραφείων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα οι κ. κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος και Γεώργιος Κασιμάτης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εισηγήσεις:
1. Του Εντιμότατου κ. Ιωάννη Λιάκου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: Η Εκκλησία της Ελλάδος μπροστά στην πρόκληση του ΕΣΠΑ (Δ' ΚΠΣ).
Ο ομιλητής μεταξύ άλλων μίλησε για τις κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας της συμμετοχής της Εκκλησίας μας στο ΕΣΠΑ και επιγραμματικώς τόνισε τα εξής:
α) Κατάρτιση του "Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εκκλησίας της Ελλάδος" για την περίοδο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ
β) Διασφάλιση ενός ικανού αριθμού πιστοποιημένων Δικαιούχων
γ) Δημιουργία ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιλεγμένων δράσεων της Εκκλησίας
δ) Άμεση ωρίμανση και προώθηση έργων
και ε) Συστηματική συνεργασία με τα όργανα της Πολιτείας και της Ε.Ε.
2. Του Εντιμότατου κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Ευρωβουλευτή με θέμα: «Χρηματοοικονομική και απολογισμός της Ε.Ε». Ο ομιλήτης σχολίασε το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και για ποιούς λόγους χρηματοδοτεί έργα. Τόνισε ότι αυτό γίνεται με σκοπό την ανάπτυξη της περιφέρειας αλλά και την προώθηση του Διαπολοτισμικού διαλόγου.
3. Του Εντιμότατου κ. Κων/νου Μποτόπουλου, Ευρωβου-λευτή με θέμα: «Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα". Αναφέρθηκε στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ένταξη των νέων μελών κρατών στην Ε.Ε.. Επίσης στην ιστορική εξέλιξη του προοιμίου της Συνταγματικής Συνθήκης και μίλησε για τούς στόχους της Συνθήκης οι οποίοι είναι η Ειρήνη και η ανάπτυξη της Κρατών Μελών της Ε.Ε.
4. Του Ελλογιμωτάτου κ. Κων/νου Ζορμπά, Καθηγητή Θεολόγου - Κοινωνιολόγου με θέμα: «η διαφορετικότητα των Κρατών Μελών της Ε. Ε. και η προσφορά της Εκκλησίας». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι η σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος - και γενικότερα του Χριστιανισμού - με την Ευρώπη έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών μέχρι σήμερα μελετών.
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις από τούς εκπροσώπους των Ιερών Μητροπόλεων. (Πηγή: ecclesia.gr)
Επίσης: Έληξε η Κ` Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, η οποία πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας, από 3 έως 6.11.2008, με την φιλόξενη φροντίδα του Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου και υπό την προεδρία του Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου, με θέμα: «Προβλήματα γύρω από την δράση των αιρετικών (Ελευθερία και χρέος αυτοπεριφρουρήσεως)». (Δείτε περισσότερα εδώ)
Σχόλιο του προέδρου του Δ. Σ. του Συνδέσμου Κληρικών Χίου:
"Ευτυχώς που υπάρχει και το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου και φυσικά η ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδας μαζί με τους υπόλοιπους ιστοχώρους εκκλησιαστικών ειδήσεων, ώστε να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται στον έξω από τη Χίο εκκλησιαστικό χώρο. Ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια φαίνεται δεν ενδιαφέρουν τους αδελφούς των γραφείων, που διαχειρίζονται την ενημέρωσή μας. Άραγε τί πραγματικά τους ενδιαφέρει; Ας αναρωτηθούμε: Γιατί δεν έχει γίνει καμία ιερατική σύναξη μέχρι σήμερα στη Μητρόπολή μας; Από τον εκκλησιαστικό τύπο πληροφορούμαστε για τις ιερατικές ή κληρικολαϊκές συνάξεις των άλλων Μητροπόλεων και της Αρχιεπισκοπής. Άραγε δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε, ή μήπως η διαλογική συζήτηση και η ελεύθερη έκφραση δεν περιλαμβάνονται στις αξίες των υπευθύνων; Ποιός αποφασίζει για το αν θα πρέπει να φθάνουν σε όλους τους αδελφούς τα έγγραφα που στέλνονται στη Μητρόπολη από την Ιερά Σύνοδο και άλλες αρχές και μας αφορούν; Με ποιά κριτήρια η Χίος συμμετέχει ή δεν συμμετέχει σε όλες τις διοργανώσεις; Πού είναι η αξιοκρατία που πρέπει να ακολουθείται ως αρχή τουλάχιστον μέσα στην Εκκλησία; Ο Σύνδεσμος των Χίων Κληρικών δεν θα γίνει ποτέ σύλλογος - σφραγίδα, ξεκίνησε και παραμένει δυναμικός και αποφασισμένος να φέρει σε πέρας την αποστολή του, τον σκοπό για τον οποίο συστάθηκε. Σύντομα θα επανέλθει όχι μόνο για τα ανωτέρω, αλλά και για άλλα ζητήματα που μας αφορούν, όχι μόνο με ερωτήματα και διαβήματα σε ώτα μη ακουόντων, αλλά και με ενημέρωση κλήρου και λαού και αγώνα με κάθε νόμιμο μέσο".

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008

Συστράτευση για την Αμανή.

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 αντιπροσωπεία της Κίνησης Εθελοντικής Προσφοράς για την Αμανή "19", αποτελούμενη από τους Ευγενία Ασλανίδη, Αργυρώ Κοντού και Νικόλαο Γεωργούλη, επισκέφθηκαν την έδρα του Συνδέσμου Κληρικών Χίου στον Άγιο Γεώργιο Βροντάδου και συναντήθηκαν με τους πατέρες Γεώργιο Κωνσταντίνου, Ιωάννη Κοντό και Μαρκέλλο Μαλαφή εκ μέρους του Δ. Σ. του Συνδέσμου, στους οποίους επέδωσαν και σχετική επιστολή. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια των επαφών που ξεκίνησε η Κίνηση με φορείς με θέμα την Αμανή και διεξήχθη σε εγκάρδιο και εποικοδομητικό κλίμα. Ακολουθεί η απαντητική επιστολή του Δ. Σ. του Συνδέσμου στην Κίνηση "19":

Αγαπητοί αδελφοί,
Μέλη της Κίνησης Εθελοντικής Προσφοράς για την Αμανή «19» θα θέλαμε και γραπτώς να σας ευχαριστήσουμε για την επίσκεψή σας στην έδρα του Συνδέσμου των Χίων Κληρικών και την διεξοδική ενημέρωσή μας προφορική και γραπτή για το σκεπτικό της δημιουργίας της κίνησης, τις ενέργειές της, την επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, την υφιστάμενη κατάσταση από λειτουργικής πλευράς στα χωριά της Αμανής με έμφαση στις χηρεύουσες θέσεις και στην ιερατική εκπαίδευση, στην ανάγκη σωστικής επέμβασης στην Ιερά Μονή Μουνδών και παράλληλα τις προτάσεις σας .
Διαβάσαμε στον τύπο το μήνυμα του Μητροπολίτη μας και λάβαμε και σχετική εγκύκλιο, που αναφέρεται στην λειτουργία του Προσκυνήματος της Αγίας Μαρκέλλας από 1ης Μαΐου έως τα μέσα Οκτωβρίου, αλλά και στην τέλεση Παράκλησης κάθε Κυριακή 12μ.μ. στην Αγία Μαρκέλλα. Και τα δύο μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού τα ιερά προσκυνήματα και γενικά οι ναοί πρέπει να λειτουργούνται και να είναι ανοιχτοί για τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών.
Οφείλουμε επίσης να προσθέσουμε ότι δύο φορές το χρόνο, κατά τη Σαρακοστή των Χριστουγέννων και κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή και για την καλύτερη προετοιμασία των πιστών για να κοινωνήσουν τα Άχραντα Μυστήρια, ιερείς-πνευματικοί περιοδεύουν σε όλα τα χωριά της Αμανής και η επαφή τους με τους συνήθως υπερήλικες αδελφούς είναι μετάγγιση χάριτος, αγάπης και ελπίδας
Ο Σύνδεσμος στη Γενική του Συνέλευση την 6η Φεβρουαρίου 2008 συγκρότησε ομόφωνα τριμελή ομάδα παρακολούθησης της πρωτοβουλίας φορέων για την Αμανή με συντονιστή τον π. Ιωάννη Κοντό και πολυμελή ομάδα Λειτουργικής Διακονίας Βόρειας Χίου με συντονιστή τον π. Μαρκέλλο Μαλαφή.
Η Ιερά Μητρόπολη ενημερώθηκε για όλα τα παραπάνω: α) γραπτώς με ανακοινωθέν της 10ης Φεβρουαρίου 2008 και β) προφορικώς δια του π. Μαρκέλλου Μαλαφή, αλλά έκτοτε δεν αξιοποίησε την εθελοντική προσφορά των αδελφών συμπρεσβυτέρων, που παρά τις λατρευτικές, ποιμαντικές και διοικητικές υποχρεώσεις ο καθένας στην ενορία του ζήτησαν να ενταχθούν εθελοντικά στην ομάδα λειτουργικής διακονίας. Τα Μ.Μ.Ε. της Χίου είχαν υποδεχτεί θετικά την πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσμου. Οι πατέρες Ιωάννης Κοντός και Γεώργιος Γεώργαλος συμμετείχαν στην συνάντηση-ενημέρωση των φορέων που έγινε στη Βολισσό.
Προτάσεις
Ο Σύνδεσμος αγωνίζεται για την ανύψωση του κύρους του ιερού κλήρου με την δια βίου επιμόρφωσή του και διεκδικεί το δικαίωμα της ενημέρωσης, επιμόρφωσης και της συμμετοχής σε κάθε διοργάνωση που θα διεύρυνε τους πνευματικούς ορίζοντές μας ως ιερέων, πνευματικών ανθρώπων, πολιτών, γονέων, προσώπων!
Ακόμα έχει ζητήσει να πληρώνονται οι κενές εφημεριακές θέσεις δια προκηρύξεως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ζητήσαμε για τις εφημερίες στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας να προτιμώνται οι ιερείς των Βορειοχώρων. Αν στους εφημερίους των χωριών προστεθούν και οι έλκοντες την καταγωγή τους από την συγκεκριμένη περιοχή, το προσκύνημα θα μπορεί να λειτουργεί όλο το χρόνο. Η διακονία για να μην χάνει το νόημά της και να μην εκτρέπεται σε καταναγκαστικό έργο ή εκμετάλλευση και εξουσία, πρέπει να συνδέεται με την ελεύθερη θέληση, αλλά και με την παροχή κινήτρων και πάντοτε με την εναλλαγή προσώπων.

1) Για τις ποιμαντικές περιοδείες στα χωριά της Αμανής θα πρέπει να αποστέλλονται δύο τουλάχιστον μαζί ιερείς, οι οποίοι μαζί με τον εφημέριο, όπου υπάρχει, να επισκέπτονται κατ’ οίκον τους συνήθως υπερηλίκους μονίμους κατοίκους των χωριών, ώστε να υπάρχει η τόσο αναγκαία και ζωογόνος ανθρώπινη επικοινωνία και μάλιστα με λειτουργούς του Θεού.
2) Σε συνεργασία με όλους τους φορείς να υπάρχουν λατρευτικές ευκαιρίες για τους μονίμους κατοίκους. Μπορούν να αξιοποιηθούν τα Σάββατα για την τέλεση Θείας Λειτουργίας ή και ανάλογα την εκκλησιαστική περίοδο διάφορες ακολουθίες και δρώμενα. (π. χ. α) να συνδυαστεί η εκδρομή κάποιας μεγάλης ενορίας με την τέλεση ακολουθίας σε χωριό της Αμανής και επικοινωνία με τους μονίμους κατοίκους, β) να παρουσιάζουν οι μεγάλες ενορίες τις διάφορες δημιουργίες τους (χορωδίες, θεατρικά, προβολές κ.λ.π.) στα μικρότερα χωριά είτε μέσα στους ναούς, είτε στις ενοριακές αίθουσες, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε εκδήλωσης).
3) Από τον Σεπτέμβριο με το προσκύνημα στη Νέα Μονή (29/9/2008) ο Σύνδεσμος εγκαινίασε μια σειρά τέτοιων εξορμήσεων-προσκυνημάτων με τίτλο: «προσκύνημα στην αγιοτόκο Χίο». Στον προγραμματισμό μας συμπεριλαμβάνονται η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μουνδών, η Αγία Μαρκέλλα και η Παναγία η Αγιογαλούσαινα. Το πρόγραμμα βεβαίως είναι υπό διαμόρφωση και είναι ανοιχτό σε προτάσεις.
4) Ο Σύνδεσμος παράλληλα με την πνευματική του αποστολή πιστεύει στην ενίσχυση του θρησκευτικού και συνεδριακού τουρισμού ως μοχλού ανάπτυξης του τόπου μας. Μέσα από το ιστολόγιό του (syndesmosklchi.blogspot.com) προβάλει τον τόπο μας, αλλά και με το συνέδριο του 2009 και άλλες εκδηλώσεις που επιφυλάσσεται να διοργανώσει μελλοντικά και με επίκεντρο και την πανέμορφη Αμανή θα συμβάλλει καίρια προς αυτή την κατεύθυνση.
5) Ιδιαίτερα για το επείγον θέμα της Μονής Μουνδών συμμεριζόμαστε την αγωνία σας και συντασσόμαστε σε κάθε δική σας προσπάθεια και ενέργεια τόσο προς τους αρμοδίους, όσο και προς την κατεύθυνση της αφύπνισης της κοινής γνώμης.
Κλείνοντας θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι θα συμπορευθούμε μαζί με την Κίνηση «19» σε κάθε θετική και δημιουργική προσπάθεια για την προώθηση και επιτυχία των σκοπών της. Θα ενημερώσουμε δε όλους τους αδελφούς συμπρεσβυτέρους και θα τους κάνουμε κοινωνούς των σκέψεων, παρατηρήσεων και προτάσεών σας.
Ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα, ας είναι η συνεργασία και η συστράτευση όλων μας, φορέων και προσώπων, ο ανθρώπινος ανασχετικός φραγμός στη διαρκώς διολισθαίνουσα περιοχή της Αμανής.

Μετά τιμής
Το Διοικητικό Συμβούλιο

π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
π. Ιωάννης Κοντός
π. Δημήτριος Πύρρος
π. Δημήτριος Μαρμαράς
π. Μαρκέλλος Μαλαφής
π. Αλέξανδρος Κατσαρός
π. Γεώργιος Γεώργαλος