Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Νομοθετική διευκρίνιση για το πρόβλημα της Ναοδομίας

Γραφείο Ειδήσεων Amen.gr με πληροφορίες από www.efimeriosgr.blogspot.gr

Με νομοθετική ρύθμιση διευκρινίστηκε και μάλιστα με αναδρομικό χαρακτήρα το ζήτημα που είχε ανακύψει αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ναοδομίας.

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύει το Κέντρο Εξειδικευμένης Πληροφόρησης Εφημερίων & Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων www.efimeriosgr.blospot.gr το ζήτημα επιλύθηκε με τον Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42 Α/19-2-2013) :Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

Στο «Άρθρο 25 Ρύθμιση θεμάτων του ν. 1811/1988 και του ν. 590/1977

Κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο 2 της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 1811/1988 (Α΄ 231) Σύμβασης μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και Ελληνικού Δημοσίου και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Εκκλησία της Ελλάδος υπεισήλθε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ο.Δ.Ε.Π. κατά το άρθρο 47 παρ. 2 του ν. 590/1977 (Α΄ 146). Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των κατασκευών ασκείται κατά τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις» δίνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν ο Υπουργός ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτης με εγκύκλιό του αποδέχθηκε γνωμοδότηση του ΝΣΚ η οποία στην τελευταία της σελίδα έλεγε ότι συνεπώς από την δημοσίευση του Νόμου 1811/1988 δηλαδή από 13.10.1988 η αρμοδιότητα του ΟΔΕΠ περιήλθε στις Πολεοδομίες για τις άδειες εκκλησιαστικών κτιρίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ εδώ τα έγγραφα όπως τα δημοσιεύει η ιστοσελίδα www.efimeriosgr.blogspot.gr Τέλος στην αυθαιρεσία της Ναοδομίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: