Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.

Αρμοδιότητες

α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα.
γ) Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
δ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
ε) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές
ζ) Η έκδοση αποφάσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
η) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
θ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής
ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
ι) Η επιμέλεια για την καταβολή των εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Ασφαλισμένοι

Στον Τομέα αυτό ασφαλίζονται υποχρεωτικά :
Α) Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου από 1/2/2008 Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος,
Β) Οι εφεξής διοριζόμενοι με την ιδιότητα με την οποία θα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο καταργούμενο Ταμείο.

Τακτικές εισφορές

Η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του βασικού μισθού του ασφ/μένου. Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 η εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

Εξαγορά προϋπηρεσίας

α) Προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης κάθε προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο εφόσον η μισθοδοσία του υπαλλήλου βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική του ένταξη με την προυπόθεση ότι δεν είχε κράτηση σε άλλο φορέα πρόνοιας.
β) Δεν προσμετράται η στρατιωτική θητεία.
γ) Δεν προσμετράται χρόνος απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.

Δικαιούχοι αναγνώρισης
Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας με εξαγορά έχουν οι υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι του Ταμείου, το οποίο ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Τ.Π.Δ.Υ..

Υπολογισμός εξαγοράς

Η οφειλόμενη μηνιαία εισφορά για εξαγορά της προς αναγνώριση προϋπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 8% επί των συνταξίμων αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης. Για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο υπολογίζονται 14 μήνες ασφάλισης. Το ποσό της οφειλής εξοφλείτε σε 12 άτοκες, ισόποσες, εξαμηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο, ή εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Αίτηση και δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας

1) Αίτηση
2) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών σας μεταβολών από το οποίο να προκύπτει αναλυτικά η προϋπηρεσία σας.
3) Βεβαίωση αποδοχών - κρατήσεων του μήνα που θα υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης.
4) Βεβαίωση έναρξης τακτικής κράτησης υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.
5) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν είχατε ασφαλισθείσε άλλο φορέα πρόνοιας για το χρόνο της προϋπηρεσίας σας.

Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος:

Απονέμεται εφάπαξ βοήθημα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω:
α) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης : 50 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο
β) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας: 100 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο
γ) Κατάργησης θέσης ή λόγω ορίου ηλικίας : 120 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο
δ) Λοιπές περιπτώσεις εξόδου : 150 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο
ε) Στους δικαιούχους θανόντος ασφαλισμένου μας , εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύουν στο φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι συντάξεως , το εφάπαξ χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.
Επιπλέον είναι δυνατή η καταβολή του βοηθήματος σε κληρικούς οι οποίοι κατά το χρόνο άσκησης του λειτουργήματός τους έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι ασφαλισμένοι κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, λαμβάνουν εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης και δε δικαιούνται ετέρου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο παρά μόνο επιστροφή των εισφορών τους ατόκως για τον υπόλοιπο χρόνο άσκησης του λειτουργήματος και μέχρι τη συνταξιοδότησή τους (άρθρ. 22, ν. 3232/2004).


Αίτηση και δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος:1. Αίτηση δικαιούχου.

2. Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού (ΔΑΥΚ).
(εναλλακτικά...)

  • i Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
  • ii Βεβαίωση αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της ημέρας εξόδου από την υπηρεσία, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ.
  • iii Βεβαίωση αποδοχών - κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας.
  • iv Βεβαίωση έναρξης κρατήσεων υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. για τη συντάξιμη και πραγματική δημόσια υπηρεσία.

3. Σε περίπτωση που έγινε αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Τ.Π.Δ.Υ. μέσω της υπηρεσίας του ασφαλισμένου, βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών στην οποία να εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία της αναγνώρισης αυτής (ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησηςαποδοχές υπολογισμού της εξαγοράςχρόνος που αναγνωρίστηκε, παρακρατηθέν ποσόανεξόφλητο υπόλοιπο).

4. Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ.
5. Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή προς το Τ.Π.&Δ..
6. Για τους δικαιούμενους ασφαλιστικής παροχής λόγω θανάτου του ασφαλισμένου στην υπηρεσία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
7. Σε περίπτωση μη συνταξιοδότησης από το δημόσιο, απόφαση συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

Για την περίπτωση εφαρμογής του άρθρ. 22 του ν. 3232/2004, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1)Αίτηση.
2)Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
3)Βεβαίωση κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. (πρώην Τ.Α.Κ.Ε.)
4)Βεβαίωση αποδοχών τελευταίας 5ετίας ή διετίας.
5)Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Επιστροφή εισφορών

Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη ασφάλισης επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Υπουργό .

Αίτηση – δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων

1) Αίτηση.
2) Πλήρης Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
3) Βεβαίωση κατ' έτος Κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

Διοικητική – Δικαστική διαδικασία

Για τη διοικητική και ενδικοφανή διαδικασία απονομής παροχών και αναγνώρισης προϋπηρεσίας εφαρμόζεται το άρθρο 1 Ν. 861/1979.
Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις του Ταμείου προσβάλλονται περαιτέρω ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: