Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (βίντεο)

Χαρά Νικοπούλου, ὁμιλία 
Πολεμικό Μουσείο 11.3.2012 
Ἐκδήλωσις Ἐθνικῆς Ἑταιρείας 

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 272/15.3.2012 

Ἡ σύχρονος «Μπουμπουλίνα» Χαρὰ Νικοπούλου ἐνθουσιάζει ὅλους τοὺς ἐθνικά, θρησκευτικὰ καὶ κοινωνικὰ ὑγιῶς σκεπτομένους Ἕλληνες. Πρὸς τοῦτο ἀναρτῶμεν τὴν ὁμιλία της, ποὺ ἔκανε τὴν 11.3.2012 στὴν ἐκδήλωσιν τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ συμπνευματισθοῦν καὶ ὅλοι οἱ φίλοι μας.

Παρακαλοῦμεν ὅλους, ποὺ ἔχουν ἱστοσελίδες καὶ e-mail νὰ διαδώσουν περαιτέρω τὰ κείμενα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: