Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου "Περί εξαπατήσεως κληρικών"

"Περί εξαπατήσεως Κληρικών" (7/3/2012)

Πρωτ. 1191
Αριθμ. Διεκπ. 422
Αθήνησι 7ῃ Μαρτίου 2012

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, ἐπειδή τόν τελευταῖον καιρόν ἔχουν παρουσιασθῆ ἐπιτήδειοι, οἵτινες ἐξαπατοῦν Κληρικούς προφασιζόμενοι τήν καταβολήν ὑπολοίπου ἐφ’ ἅπαξ ἤ ἐπιστροφῆς ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν ἤ φόρων, δέον ὅπως, ὁσάκις παρουσιάζηται τοιαύτη περίπτωσις, οἱ Ἱερεῖς ἐπικοινωνῶσι ἀμέσως μετά τοῦ ἀσφαλιστικοῦ αὐτῶν φορέως, πρός τήν ἐξακρίβωσιν τῶν παρεχομένων αὐτοῖς πληροφοριῶν καί τῆς ταυτότητος τοῦ προσώπου, τοῦ παρέχοντος αὐτάς.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἐνημερώσητε σχετικῶς ἅπαντας τούς Κληρικούς τῆς καθ’ ὑμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας, ὁρίσητε δέ ἕνα ἐκ τῶν παρ’ ὑμῖν ὑπαλλήλων, ὅπως διεκολύνῃ τούς πρεσβύτας Κληρικούς εἰς τοιαύτας περιπτώσεις. Ὡσαύτως, τά φαινόμενα αὐτά δέον ὅπως ἀναφέρωνται πάραυτα τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ διά τά κατ’ Αὐτήν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: