Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και τις ΔΕΚΟ Στην αναλογία ένα προς πέντε, μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, επιμένει η κυβέρνηση

Στην αναλογία ένα προς πέντε, δηλαδή μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, επιμένει η κυβέρνηση, μια αρχή που θα ισχύσει τόσο για τον «στενό» όσο και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις ΔΕΚΟ, τους εκπαιδευτικούς, τους ένστολους και την Εκκλησία, όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης με θέμα τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2011. «Ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς του Δημοσίου», αναφέρεται στην εγκύκλιο, «δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις). Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν το σύνολο του έτους αυτού».

Στην εγκύκλιο γίνεται επίκληση του μνημονίου σύμφωνα με το οποίο για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που θα διενεργηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όσον αφορά την εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις οι τυχόν μεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. Επίσης οι εγκρίσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2011 και να εκδοθεί η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων θα πρέπει τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες προσλήψεις. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει άμεσα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλουν στο υπουργείο Εσωτερικών τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες.

Ειδικότερα, για τον προγραμματισμό μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων ως τη 14η Ιανουαρίου 2011. Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των αποχωρήσεων προσωπικού κατά το έτος 2010. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στοιχεία για εκκρεμότητες διορισμών /προσλήψεων τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο η ειδικότητα, από πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων που έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ ως 31.12.10.

Επίσης κατά τον εν λόγω προγραμματισμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρθηκε από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως Ολυμπιακή κ.λπ.

Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τις συμβάσεις (περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με το 2010) σημειώνεται ότι οι εγκρίσεις του έτους 2010 είχαν περιοριστεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τις εγκρίσεις του 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 3833/2010. Η επιλογή του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου θα πραγματοποιηθεί για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94. Το αίτημα κάθε υπουργείου θα υποβάλλεται διά του αρμόδιου υπουργού και θα περιλαμβάνει προγραμματισμό προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των φορέων που εποπτεύει, επισυνάπτοντας και τα αναλυτικά στοιχεία των φορέων με βάση τις εποχιακές ανάγκες. Τα αιτήματα για την έγκριση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Εσωτερικών ως τις 14 Ιανουαρίου 2011. Μεμονωμένα αιτήματα φορέων ή αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα περιληφθούν στον ενιαίο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2011, με εξαίρεση τα αιτήματα που θα αφορούν την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών που λόγω της φύσης τους δεν είναι δυνατόν να προγραμματισθούν.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η επιλογή των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009, γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, με πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ δηλαδή όπως και για το προσωπικό ορισμένου χρόνου (έλεγχος ανακοίνωσης πινάκων κατάταξης και ενστάσεων). Η σχετική βεβαίωση, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτoυν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χορηγείται από το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, δεν επιτρέπεται εφεξής η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής υποστήριξης του φορέα. Σε περίπτωση που από τις οικείες διατάξεις προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με αυτές για τις οποίες προτείνεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, τότε η υπηρεσία θα πρέπει να ζητεί από το ΑΣΕΠ να διατυπώσει πρόταση στον υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση. Τα αιτήματα για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου πρέπει, πριν από την υποβολή τους στο υπουργείο Εσωτερικών, να υποβληθούν στο ΑΣΕΠ το αργότερο ως 10 Ιανουαρίου 2011. Τα υποβαλλόμενα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται και από εκθέσεις αναγκαιότητας, σχετικά με τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την πρόσληψη του προσωπικού, που υπογράφονται από τον υπουργό (ή υφυπουργό) που υπέβαλε το σχετικό αίτημα.

Στην εγκύκλιο καθίσταται σαφές ότι το πέντε προς ένα ισχύει και για τους ΟΤΑ. «Σε κάθε περίπτωση», αναφέρεται, «και τα αιτήματα των ΟΤΑ θα κοινοποιηθούν στο υπουργείο Εσωτερικών για τον έλεγχο του περιορισμού του ένα προς πέντε». Οταν το αίτημα αφορά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) πρέπει να αναφέρεται αν ο φορέας ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του. Οσον αφορά την έγκριση των προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού από τις δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) οι ειδικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 προβλέπουν ότι η έγκριση χορηγείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και όχι από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Ωστόσο προκειμένου να τηρηθεί ο περιορισμός του ένα προς πέντε οι επιχειρήσεις αυτές θα κοινοποιήσουν τα αιτήματά τους στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο Παιδείας, από την πλευρά του, θα περιλάβει στα αιτήματα του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που εποπτεύει και του προσωπικού της εκκλησίας που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Οσον αφορά τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους όχι μόνο για το πολιτικό προσωπικό αλλά και για τους ένστολους καθ' όσον ο περιορισμός τού ένα προς πέντε ισχύει για όλο το προσωπικό του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από το αν χορηγείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: