Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

9 θέσεις στην Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ἡ Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γνωστοποιεῖ, ὅτι προτίθεται νά προσλάβῃ, μέ τήν διαδικασίαν τῆς ἐπιλογῆς καί τοῦ διαγωνισμοῦ, τάς κατωτέρω κατηγορίας προσωπικοῦ, μέ σύμβασιν ἐργασίας ἰδιωτικοῦ δικαίου (3μήνου διαρκείας) δυναμένην νά ἀνανεωθῇ, πρός κάλυψιν τῶν ἑξῆς ὀργανικῶν θέσεων τῆς Διευθύνσεως Ναοδομίας:
1. τριῶν (3) θέσεων, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Π.Ε. Ἀρχιτεκτόνων Μηχανικῶν ἤ ἀντιστοίχου σχολῆς Α.Ε.Ι. ἐξωτερικοῦ, 
2. τριῶν (3) θέσεων, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Π.Ε. Πολιτικῶν Μηχανικῶν ἤ ἀντιστοίχου σχολῆς Α.Ε.Ι. ἐξωτερικοῦ, 
3. μιᾶς (1) θέσεως, Κατηγορίας Π.Ε., Κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικῶν ἤ ἀντιστοίχου σχολῆς Α.Ε.Ι. ἐξωτερικοῦ, 
4. μιᾶς (1) θέσεως Τεχνικοῦ Βοηθοῦ (σχεδιαστοῦ), Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ Δομικῶν Ἔργων ἤ Ἠλεκτρομηχανολογικῶν Ἔργων ἤ ἀντιστοίχου σχολῆς Τ.Ε.Ι. ἐξωτερικοῦ,
5. μιᾶς (1) θέσεως Τεχνικοῦ Βοηθοῦ (σχεδιαστοῦ), Κατηγορίας Δ.Ε, Κλάδου ΔΕ Μεταλυκειακῆς Σχολῆς Τεχνικοῦ Σχεδίου. 

Διαβάστε λεπτομέρειες:

Δεν υπάρχουν σχόλια: