Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Τα Εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθρου 1 του Ν 590/1977 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Α. Ν. 1611/1950. (έγγραφο Ιεράς Συνόδου 212/14-1-2011 )

Η Ιερά Σύνοδος απέστειλε επιστολή με τις θέσεις της στο Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο αλλά και σχετικό εγκύκλιο σημείωμα προς όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Στην εγκύκλιο αναπτύσσει τη νομική επιχειρηματολογία προκειμένου οι μητροπόλεις, και οι ιεροί ναοί – ως ξεχωριστά εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ – να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα αιτήματα των κατά τόπους Υποκαταστημάτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων - όπου διατηρούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς - και τα οποία θέτουν το ζήτημα της εφαρμογής ενός νόμου του 1950. Και πιο συγκεκριμένα, του ν.1611/ 1950 που προβλέπει ότι όλα τα ΝΠΔΔ οφείλουν να έχουν κατατεθειμένα τα χρηματικά διαθέσιμά τους στην ΤτΕ, η οποία αποκλειστικά διαχειρίζεται και επενδύει τα εν λόγω ποσά σε κινητές αξίες του ελληνικού Δημοσίου (π.χ. ομόλογα), δηλαδή δανείζει το Δημόσιο.
 

 

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: