Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου γιά τήν ἐργατική Πρωτομαγιά 2012

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μέ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης ἡ Ἐκκλησία μας χαιρετίζει σήμερα τόν ἑορτασμό τῆς ἐργατικῆς Πρωτομαγιᾶς. Σέ καιρούς δύσκολους γιά τούς ἐργαζομένους ἀδελφούς μας, δέν δικαιούμεθα νά μένουμε ἀδιάφοροι στά προβλήματα πού καθημερινά ἀντιμετωπίζουν οἱ ἴδιοι καί οἱ οἰκονένειές τους, κυρίως αὐτά πού ἀφοροῦν στόν τομέα τῆς ὑγείας.

Ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή μᾶς προτρέπει νά ἀναγνωρίζουμε τό δικαίωμα τῆς ἐργασίας σέ κάθε ἄνθρωπο. Ἡ ἐντολή «ἐργάζεσθαι» πού ὁ Θεός ἔδωσε στούς πρωτοπλάστους μᾶς ἐλέγχει σήμερα μέ τήν διαπίστωση τῆς αὐξανόμενης ἀνεργίας.

Ἀλλά καί ἡ ἁγιογραφική ἐντολή «ὁ μή ἐργαζόμενος, μηδέ ἐσθιέτω», δηλαδή ὅποιος δέν ἔχει διάθεση νά δουλέψει, δέν μπορεῖ νά ἀπαιτεῖ ἀμοιβή, ἐννοεῖ ὅτι ἀπαραίτητα κάθε ἄνθρωπος πού προσφέρει ἐργασία, πρέπει νά ἀμείβεται μέ τήν ἐργασία του.

Ἰδιαίτερα θά ἤθελα νά σταθῶ καί στό ζήτημα τῆς ἐργασίας τῶν ἀνηλίκων, πού φοβοῦμαι ὅτι γίνεται ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσεως ἀπό μερικούς. Περισσότερος σεβασμός στά δικαιώματα τῶν παιδιῶν εἶναι δεῖγμα καί τῆς χριστιανικῆς πνευματικότητος καί τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὔχομαι ὁ Χριστός μας, ὁ ταπεινός γιός τοῦ Ξυλουργοῦ, νά συμπαραστέκεται στήν ζωή σας καί νά φωτίζει τούς ἁρμοδίους στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῶν ἐργαζομένων, ἀλλά καί τῶν ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Καιρός εἶναι πιά νά μήν κοιτᾶμε τόν ἄνθρωπο ὡς παραγωγική μηχανή, ἀλλά ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: