Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Τυχόν αύξηση στις αποδοχές των Εφημερίων έχεις ως συνέπεια την μεταβολή της προσωπική διαφοράς?

Με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011, όπως ισχύει, ορίζονται τα σχετικά με την αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν όταν οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές είναι μεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011, ή μειωμένες περισσότερο από 25%. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011, θα πρέπει να συγκριθούν οι συνολικές αποδοχές του υπαλλήλου που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.4024/2011 με τις αντίστοιχες που ελάμβανε ο υπάλληλος κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ανωτέρω νόμου. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση γέννησης τέκνου υπαλλήλου, στην περίπτωση χορήγησης νέου μισθολογικού κλιμακίου στον υπάλληλο, μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και συγκεκριμένα μετά την 1-11-2011, δεν γίνεται εκ νέου σύγκριση των αποδοχών του.
Κατόπιν των ανωτέρω, η αύξηση που θα προκύψει στις αποδοχές του υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου, είτε χορήγησης νέου μισθολογικού κλιμακίου, θα καταβληθεί εις ολόκληρον, χωρίς να επηρεάσει την προσωπική του διαφορά. (βλ. εγγ. Αρ.Πρωτ. 2/33416/0022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ :Β'
Αθήνα, 16/5/2012 
Αρ.Πρωτ.2/33416/0022

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».
ΣΧΕΤ: Το από 10.4.2012 τηλετύπημα σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας τηλετυπήματος από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας σας πληροφορούμε τα εξής:
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011, θα πρέπει να συγκριθούν οι συνολικές αποδοχές του υπαλλήλου που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.4024/2011 με τις αντίστοιχες που ελάμβανε ο υπάλληλος κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ανωτέρω νόμου.
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση γέννησης τέκνου υπαλλήλου, στην περίπτωση χορήγησης νέου μισθολογικού κλιμακίου στον υπάλληλο, όπως επίσης και στην περίπτωση χορήγησης σε αυτόν του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (ισχύς από 1-5-2012) μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και συγκεκριμένα μετά την 1-11-2011, δεν γίνεται εκ νέου σύγκριση των αποδοχών του.
Κατόπιν των ανωτέρω, η αύξηση που θα προκύψει στις αποδοχές του υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου, είτε χορήγησης νέου μισθολογικού κλιμακίου , είτε χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα καταβληθεί εις ολόκληρον, χωρίς να επηρεάσει την προσωπική του διαφορά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.Παύλος Ξένος

Δεν υπάρχουν σχόλια: