Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Απογραφής είναι πλέον γεγονός.

Καλημέρα σας,

Η νέα αυτή Ηλεκτρονική Υπηρεσία που έρχεται σε συνέχεια του έργου της απογραφής, στοχεύει, στην ανάδειξη και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και στην παροχή όλων των απαραίτητων δεδομένων και εργαλείων προς τη Δημόσια Διοίκηση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. Επίσης, αποτελεί μια οριζόντια δράση που μαζί με άλλες, όπως το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, βασίζεται στην αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση.

Α’ Φάση Απογραφής

Το διάστημα 12 Ιουλίου έως και 23 Ιουλίου 2010, πραγματοποιήθηκε η Ά Φάση της απογραφής, που περιλάμβανε την απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού. Η απογραφή αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας http://apografi.gov.gr.

Το σύνολο των μοναδικών απογραφέντων ήταν 768.009 άτομα.

Β’ Φάση Απογραφής

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

(α) την πιστοποίηση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Διοικητικού ή Προσωπικού, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού τους (βρίσκεται σε εξέλιξη) 

(β) την απογραφή όσων δεν απογράφησαν λόγω κωλύματος και όσων προσλήφθηκαν μετά τον Ιούλιο του 2010 και τη διόρθωση/επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη απογεγραμμένων (βρίσκεται σε εξέλιξη) 

(γ) την επιβεβαίωση των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και την διασταύρωσή τους με την Ενιαία Αρχή πληρωμών

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από την διεύθυνση: https://apografi.gov.gr/ap

Πρόσβαση έχετε με 2 τρόπους:

- Με χρήση του λογαριασμού TAXISnet (εφόσον έχετε) 

- Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό TAXISnet εισάγοντας στο πεδίο Username τον ΑΦΜ σας και στο πεδίο Password τον Αριθμό Ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2010. Ο Αριθμός Ειδοποίησης υπάρχει στο εκκαθαριστικό σημείωμα του 2010 και αναφέρεται ως «αρ. ειδ/σης».Στην εφαρμογή θα δείτε τα στοιχεία σας όπως τα συμπληρώσατε τον Ιούλιο και επί αυτών έχετε την δυνατότητα να κάνετε διορθώσεις. Επίσης, έχουν προστεθεί επιπλέον πεδία προς συμπλήρωση σχετικά με προτιμήσεις καθώς και η Ημερομηνία Πρόσληψης.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές όσες φορές επιθυμείτε μέχρι την επιβεβαίωση των στοιχείων σας από τις Διευθύνσεις Προσωπικού.

Κάθε φορά που επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας, έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε βεβαίωση με το σύνολο των πεδίων που έχετε συμπληρώσει. 

Μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας μόνο εάν έχετε ήδη απογραφεί. Εάν όχι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή Προσωπικού/Διοικητικού της υπηρεσίας σας για να σας δώσει αυτή την δυνατότητα.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων είναι προαιρετική.

Σε κάθε βήμα της εφαρμογής υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγοντας τον σύνδεσμο Βοήθεια, ενώ υπάρχει και pdf αρχείο (εγχειρίδιο χρήσης) με λεπτομερείς οδηγίες (http://apografi.gov.gr/manuals).

Στην ιστοσελίδα της απογραφής (http://apografi.gov.gr), μπορείτε ένα δείτε πληροφορίες για το νομικό-κανονιστικό πλαίσιο, οδηγίες χρήσης καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα αντιμετωπίσετε μπορείτε επίσης να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτημα μέσω της υπηρεσίας υποβολής αιτημάτων (http://ticketing.ktpae.gr/apografi/?frm=6).

Ευχαριστούμε,

Ομάδα Διαχείρισης Έργου Απογραφής

Δεν υπάρχουν σχόλια: