Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Η υπουργική απόφαση της κατάργησης ή συγχώνευσης των εκκλησιαστικών λυκείων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ υπ' αριθ. 49946/Α2/4.5.2010 «Κατάργηση και συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων» (ΦΕΚ Β΄ 651/14.5.2010)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 5 παρ. 4 και 8 παρ. 1 του ν. 1566/85 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 11 παρ.1 του ν. 1966/91, 8 παρ.1 του ν. 3475/06 και 6 παρ.1 του ν. 2817/00, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 19, 20 και 24 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 τ. Α).

β) του άρθρου 1 παρ.2 του Οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής που κυρώθηκε με το β.δ. της 17ης Μαΐου 1958 (ΦΕΚ 81 Α΄).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αριθ. 1η/23−3−2010 συνεδρίαση του και του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής που διατυπώθηκε στις συνεδριάσεις του 9η/16−3−2010 και 11η/13−4−2010.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καταργούνται με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2009−2010 τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια Καρπενησίου και Βόλου.

2. Συγχωνεύονται, με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2009−2010 εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια ως ακολούθως:

α) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Καβάλας με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη όπου λειτουργεί και εκκλησιαστικό γυμνάσιο.

β) Το εκκλησιαστικό γυμνάσιο και το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Κιλκίς με το εκκλησιαστικό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης αντίστοιχα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ) Το εκκλησιαστικό γυμνάσιο Τήνου με το εκκλησιαστικό γυμνάσιο Πάτμου και τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια Τήνου και Βορείου Αιγαίου (Χίος) με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Πάτμου με έδρα την Πάτμο.

δ) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Κορίνθου με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Πατρών με έδρα την Πάτρα.

ε) Το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο Αθηνών με το γενικό εκκλησιαστικό λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και το εκκλησιαστικό γυμνάσιο Αθηνών με το υπό ίδρυση εκκλησιαστικό γυμνάσιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, όπου εδρεύει η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή.

3. Για τη μετεγγραφή των μαθητών, τη μετάθεση, μετάταξη, μετακίνηση ή ένταξη του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, τη μεταφορά και παράδοση του μαθητικού αρχείου, την παράδοση της βιβλιοθήκης, των επίπλων, του επιστημονικού εξοπλισμού και των λοιπών ειδών των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων κατά περίπτωση σχολείων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Μαΐου 2010

Η Υπουργός

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: