Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

«Περί τῆς ἐγκαίρου ἀνανεώσεως τῶν ἀποσπάσεων τῶν Ἐφημερίων»

Ἀριθμ. Πρωτ. 122
Ἀριθμ. Διεκπ. 69
Ἀθήνῃσι 13ῃ Ἰανουαρίου 2014

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβιβάζομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. οικ. 2/89231/2.10.13 ἔγγραφον τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους, ἀφορῶν εἰς τάς παρατάσεις ἀποσπάσεων εἰς χρόνον μεταγενέστερον ἀπό τῆς λήξεως αὐτῶν, εἰς τό ὁποῖον, συμφώνως πρός τάς σχετικάς ἀποφάσεις τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους καί τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, ἀναφέρεται ὅτι: «σύμφωνα μέ τή γενική ἀρχή τοῦ διοικητικοῦ δικαίου, οἱ διοικητικές πράξεις, ἀτομικοῦ ἤ κανονιστικοῦ περιεχομένου, παράγουν τά ἔννομα ἀποτελέσματά τους ἀπό τό χρόνο τῆς ἔκδοσής τους καί δέν ἔχουν ἀναδρομική ἰσχύ», παρ’ ἐκτός ἐάν ρητῶς προβλέπηται ὑπό τῶν σχετικῶν διατάξεων.

Ὅθεν, ἐπειδή τό ἄρθρον 60 παρ. 3 τοῦ ν. 590/77 ὁρίζει ὅτι ἡ ἀνανέωσις τῶν ἀποσπάσεων τῶν Ἐφημερίων πραγματοποιεῖται διά τῆς αὐτῆς διαδικασίας τῆς ἀρχικῆς ἀποσπάσεως, μή προβλέπον ἀναδρομικῶς τήν ἀνανέωσιν αὐτῆς, ἐφιστῶμεν τήν ὑμετέραν προσοχήν, ὅπως αἱ αἰτήσεις περί ἀνανεώσεως τῶν ὡς ἄνω εἰρημένων ἀποσπάσεων ἀποστέλλωνται πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τουλάχιστον τρεῖς μῆνας πρό τῆς λήξεως αὐτῶν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: