Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε προμήθειες και υπηρεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ.1στ του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν.2238/1994): «Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:
αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα, και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα),
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.[…]»

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του νέου ΚΦΕ (Ν.4172/2013): «2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. […]»

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτουν τα εξής:
Α. Όσον αφορά τους συντελεστές παρακράτησης φόρου κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ κλπ), δεν επέρχεται κάποια αλλαγή με το νέο ΚΦΕ και διενεργούνται κανονικά με ποσοστά 1%, 4% και 8% ανά περίπτωση.

Β. Όσον αφορά, όμως, τους συντελεστές παρακράτησης φόρου κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα), από την ανωτέρω διάταξη του νέου ΚΦΕ, προκύπτει ότι δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές παρακράτησης 1%, 4% και 8%, καθώς η διάταξη αναφέρεται ρητά σε νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα:

α) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) θεωρούμε ότι τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 1δ του άρθρου 64 του νέου ΚΦΕ, σύμφωνα με την οποία: «Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: […] για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος»

β) στην περίπτωση προμήθειας αγαθών από ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής διενέργεια παρακράτησης φόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: