Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

«Περί ἐπανεντάξεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν πρώην Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀποσκιρτησάντων εἰς νεοφανεῖς Χριστιανικάς αἱρέσεις, παραχριστιανικάς κινήσεις καί παραθρησκευτικάς ὁμάδας»

Αριθμ Πρωτ. 276
Διεκπ. 143
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικῶν Γνωμοδοτήσεων τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί ἐπί τῶν Αἱρέσεων, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἐπανεντάξεως ἀποσκιρτήσαντος ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς νεοφανεῖς Χριστιανικάς αἱρέσεις, παραχριστιανικάς κινήσεις καί παραθρησκευτικάς ὁμάδας πιστοῦ καί εἰλικρινῶς ἐν μετανοίᾳ ἐπιζητοῦντος τήν ἐπιστροφήν αὐτοῦ εἰς τούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὗτος γίνηται δεκτός κατά τήν μέχρι τοῦδε ἀκολουθουμένην κανονικήν τάξιν, ἤτοι διά τῆς χρίσεως δι' Ἁγίου Μύρου καί τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Πίστεως, τῆς διαδικασίας ἐπαφιεμένης εἰς τήν ποιμαντικήν διάκρισιν καί τήν ἔμφρονα κρίσιν τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν. Ὡς πρός τό περιεχόμενον τῆς Ὁμολογίας Πίστεως ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως ὁμολογῆται καί ὑπογράφηται τό Σύμβολον τῆς Πίστεως τῶν Ὅρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων Νικαίας καί Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Κοινοποίησις:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων
Παρ’ ἡμῖν

Δεν υπάρχουν σχόλια: