Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 249/2013/14 (ΦΕΚ 14 Α/21-1-2014): Κανονισμός οργανώσεως της διαδικασίας και κατα­νομής των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων διοικητικής εκτελέσεως εσόδων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψει:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 - 4 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά­δος» (ΦΕΚ Α΄ 146).
2. Την υπ’ αριθμ. 1060032/5430-25/0016/2.6.1997 Απόφασιν του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 507/Β΄/20.6.1997).
3. Την υπ’ αριθμ. 196/2010 Απόφασιν της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Την από 6.12.2013 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθμ. 249/2013 Κανονισμό, έχοντα ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 249/2013

«Περί οργανώσεως της διαδικασίας και κατανομής των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων περί την διοικητική εκτέλεση εσόδων της Εκκλησίας της Ελλάδος»

Διαβάστε ολόκληρο τον κανονισμό εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: