Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Άμεση ενημέρωση των στοιχείων του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για όλους τους απογεγραμμένους Εφημερίους κ Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους.

Με τον υπ΄αριθμ. 4336/1917/15-10-2013 Εγκύκλιον σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος " Επικαιροποίησις μητρώου μισθοδοτουμένων υπό του Ελληνικού Δημοσίου" διαβιβάζεται το κάτωθι έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως.


Προσοχή η παρακάτω διαδικασία αφορά μόνο όσους μισθοδοτούνται από το Ελληνικό δημόσιο δηλαδή εφημερίους και Εκκλησιαστικούς υπαλλήλους. 

Το δεύτερο τμήμα της Εγκυκλίου δεν αφορά τα εκκλησιαστικά μας ιδρύματα. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.81/77/οικ. 27519

ΘΕΜΑ: Άμεση ενημέρωση των στοιχείων του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
για όλους τους απογεγραμμένους και καταληκτική προθεσμία αποστολής αρχείων για την απογραφή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Επιχειρήσεων των Υπουργείων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Α) ‘Όπως είναι γνωστό, η ορθή συμπλήρωση και επιβεβαίωση των στοιχείων των απογεγραμμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των υπηρεσιών του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι:
1. έχουν απογράψει όλους τους υπόχρεους σε απογραφή και

2. τα στοιχεία των απογεγραμμένων στο Μητρώο είναι πλήρη, έγκυρα και επικαιροποιημένα.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες μέχρι 15 Οκτωβρίου 2013. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων από τα αρμόδια όργανα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία συνιστά λόγο ελέγχου για την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος βάσει του άρθρου 106 του Ν.3528/2007 όπως ισχύει.

Β) Με την παρούσα εγκύκλιο επισημαίνεται επίσης ότι, όσα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
και Επιχειρήσεις δεν έχουν ανταποκριθεί στην απογραφή του προσωπικού τους σύμφωνα με την  ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ. 19639/12-7-2013 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, θα πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα στην αποστολή των σχετικών εγγράφων και αρχείων που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο μέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των οριζόμενων στην παρούσα.

Στην ιστοσελίδα της απογραφής (http://apografi.gov.gr) διατίθενται πληροφορίες για το νομικό-κανονιστικό πλαίσιο, τα εγχειρίδια χρήσης καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν.

Ο Υπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: