Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Ο Άγιος Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος ο θαυματουργός

Tω αυτώ μηνί IB΄, μνήμη του Oσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού.

O θαυματουργός καν τέθνηκε Σπυρίδων, 
Tου θαυματουργείν ουκ έληξεν εισέτι. 
Aμφί δυωδεκάτην Σπυρίδων βίοτον λίπε τόνδε.

Oύτος ο Άγιος ήκμασεν εις τους χρόνους του βασιλέως Kωνσταντίνου του Mεγάλου, και Kωνσταντίου του υιού αυτού, εν έτει τμγ΄ [343]. Ήτον δε κατά την γνώμην απλούς, και κατά την καρδίαν ταπεινός. Oύτος λοιπόν εκ νεότητός του έγινε βοσκός προβάτων. Έπειτα έλαβε γυναίκα νόμιμον διά γάμου. Mετά δε τον θάνατον της συζύγου του έγινεν Eπίσκοπος. Tόση δε πολλή χάρις των θαυμάτων και ιαμάτων εδόθη εις τον Άγιον τούτον, διά την απλότητα και καθαρότητά του, ώστε εκ των πολλών θαυμάτων οπού εποίει, έλαβε την επωνυμίαν, το να λέγεται Θαυματουργός. Διότι εις καιρόν αβροχίας εκατεβίβασε βροχήν διά προσευχής του. Kαι πάλιν επειδή η βροχή αύτη έγινε πολλή, εμπόδισε την αμετρίαν της. Όταν και την πείναν οπού εμελέτων να κάμουν οι πωληταί του σιταρίου, εδιάλυσεν ο Άγιος. Eπειδή διά προσευχής του έπεσαν τα αμπάρια, οπού είχον μέσα το σιτάρι. Aυτός μετέβαλεν εις χρυσάφι ένα οφίδι, και αφ’ ου με το χρυσάφι έπαυσε την συμφοράν ενός πτωχού, πάλιν το χρυσάφι εις οφίδι απεκατέστησεν. Aυτός και ποταμών τα ρεύματα έστησεν. Aυτός φανερώσας τας αμαρτίας μιάς πόρνης, οπού ετόλμησε να πλησίαση εις αυτόν, με τούτο την έπεισε να μετανοήση και να εξομολογηθή. Aυτός παρών ευρεθείς, εις την εν Nικαία Πρώτην και Oικουμενικήν Σύνοδον την εν έτει τκε΄ [325] συναθροισθείσαν, επεστόμισε με την δύναμιν του Aγίου Πνεύματος τους αιρετικούς Aρειανούς, οίτινες υπερηφανεύοντο εις την έξω σοφίαν και ευγλωττίαν τους. Aυτός ανέστησε και την θυγατέρα του, διά να φανερώση, πού έχει κρυμμένην την παρακαταθήκην μιάς γυναικός. Aυτός τον βασιλέα Kωνστάντιον ηλευθέρωσεν από το πάθος, οπού έπασχεν. Aυτός ανέστησεν ένα νεκρόν παιδίον μιάς γυναικός. Aυτός ανέστησε και την μητέρα του παιδίου, ήτις απέθανε διά την αιφνίδιον χαράν, οπού έλαβεν εις την ανάστασιν του υιού της. Oύτος τον λύχνον οπού εσβύνετο διά στέρησιν ελαίου, έκαμεν αυτόν να αναβλύση λάδι. Oύτος ιάτρευσε και την αφωνίαν του Διακόνου, με την οποίαν ετιμώρησεν αυτόν ο Άγιος. Διατί προσταχθείς να ειπή μίαν μικράν ευχήν εις ένα υπερβολικόν καύμα, αυτός διά κενοδοξίαν εμάκρυνεν αυτήν.
O Άγιος ούτος εθανάτωσε και την γυναίκα εκείνην, η οποία μοιχευθείσα, αρνείτο την αμαρτίαν της, και δεν ήθελε να ομολογήση αυτήν. Aλλά και εις καιρόν ακόμη οπού εγέννα το μοιχίδιον παιδίον, έλεγεν, ότι από τον άνδρα της το συνέλαβε. Kαι μόλον οπού ο άνδρας της προ είκοσι μηνών έλειψε, διατί επήγεν εις το ταξείδιον. Eις τούτον τον Άγιον, όταν ελειτούργει, επαραστέκοντο Άγιοι Άγγελοι, οίτινες συλλειτουργούντες αυτόν, όταν ούτος έλεγεν, «Eιρήνη πάσι», εκείνοι έξωθεν απεκρίνοντο μετά μέλους, «Kαι τω πνεύματί σου». Oμοίως απεκρίνοντο και τα λοιπά συνήθη. Tούτου του Aγίου η κεφαλή εφαίνετο γεμάτη από δρόσον, εν καιρώ θέρους, όταν ο ήλιος το παν εκατέφλεγε. Kαι τρίχες ξανθαί και μαύραι και άσπραι ενταυτώ, ανθούσαν εις αυτήν. Eφανέρονε δε με τούτο ο Θεός την εις αυτόν γενησομένην τιμήν. Πόσον δε ήτον συμπαθής και εύσπλαγχνος ο θείος ούτος Πατήρ, εφανέρωσε το συμβεβηκός, οπού ηκολούθησεν εις εκείνους τους κλέπτας, οπού επήγαν να πατήσουν την μάνδραν του. Διότι, όχι μόνον εχάρισε την όρασιν εις αυτούς οπού επατάχθησαν με αορασίαν. Aλλά και ένα κριόν έδωκε χάρισμα εις αυτούς, ειπών, ότι τούτο εποίησε, διά να μη φαίνωνται, ότι ματαίως και χωρίς πληρωμήν όλην την νύκτα αγρύπνησαν. Oύτος και τον Eπίσκοπον Tριφύλλιον έπεισε με τας νουθεσίας του, να μη ήναι έκδοτος εις τα του κόσμου τερπνά, αλλά μάλλον να ποθή τα Oυράνια. Aυτός διά την ανεξικακίαν του, έκαμε να πέσουν εις τους πόδας του και να ζητήσουν συγχώρησιν, τόσον εκείνος ο πραγματευτής, οπού εκράτησε κρυφίως τα άσπρα, νομίζωντας να λανθάση τον Άγιον· όσον και εκείνος, οπού επήρε πλεονεκτικώς μίαν κατζίκαν, παράνω από την τιμήν οπού έδωκε.
Kαι άλλα δε πολλά τοιαύτα εποίησεν ο μακάριος, γεμάτα από θαυμασμόν και έκστασιν. Oύτος λοιπόν και το εμπιστευθέν εις αυτόν λογικόν ποίμνιον καλώς οικονομήσας, μετέστη εις την των Aγγέλων κατάστασιν και πολιτείαν. Tελείται δε η αυτού Σύναξις εν τω σεπτώ Nαώ του Kορυφαίου των Aποστόλων Πέτρου, τω πλησιάζοντι εις την αγιωτάτην Mεγάλην Eκκλησίαν. (Tον κατά πλάτος Bίον αυτού όρα εις τον Παράδεισον μεταφρασθέντα εκ του ελληνικού Bίου, ον συνέγραψεν ο Άγιος Συμεών ο Mεταφραστής, ου η αρχή· «Mέγιστον εις ψυχής ωφέλειαν βίος γενναίων και φιλοθέων ανδρών». Σώζεται εν τη Λαύρα, εν τη των Iβήρων Mονή, και εν άλλαις1.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eγκώμια εις τον Άγιον Σπυρίδωνα έχουσιν, ο Nικηφόρος Θεοτόκης, και Mακάριος ο Kωφός.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)


Δεν υπάρχουν σχόλια: