Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας της οργανώσεως "Αρμονική ζωή"

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ
E Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν Ε Ι

Τόν τελευταῖο καιρό, ἔχει παρουσιασθεῖ καί στήν Πατρίδα μας μία ὀργάνωση ξένη πρός τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας, ἡ ὁποία ὀνομάζεται "Ἁρμονική Ζωή". Ἐπειδή οἱ ἀρχηγοί αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης παραπλανοῦν τούς πιστούς λέγοντας ὅτι δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τή θρησκεία, θά ἐπιθυμούσαμε νά ἐνημερώσουμε ὑπεύθυνα τούς πιστούς μας, γύρω ἀπό αὐτό τό θέμα.

1. Ἡ "Ἁρμονική Ζωή" δέν δέχεται τήν ὕπαρξη προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅπως ἡ Ἐκκλησία μας.
2. Ὁ "διδάσκαλος" τῆς "Ἁρμονικῆς Ζωῆς" Ρόμπερτ Νάτζεμυ δίδει στόν πνευματικό του καθοδηγητή ἰνδό γκουροῦ Sai Baba, ἰδιότητες Θεοῦ, δηλαδή τόν θεοποιεῖ.
3. Ταυτίζει τόν Sai Baba μέ τόν Χριστό.
4. Θεωρεῖ ὅτι ὁ Χριστός πέρασε μέσα ἀπό τρία διαφορετικά εἴδη σχέσεων μέ τόν Θεό, γιά νά φτάσει στό τελευταῖο, πού εἶναι ἡ ταύτισή του μέ τόν Θεό Πατέρα.

Ἀγαπητοί μας Χριστιανοί,
Ἐάν κάποιος δέν γνωρίζει τά κείμενα αὐτά τῆς ὀργάνωσης "Ἁρμονική Ζωή" καί μιλοῦσε μέ ὁποιονδήποτε ὀπαδό της ἤ καί μέ τόν ἴδιο τόν Δάσκαλό της, θά εἶχε τήν ἐντύπωση ὅτι ἔχει νά κάνει μέ πάρα πολύ καλούς Χριστιανούς. Γνωρίζοντας ὅμως τό ἀντίστροφο καί αἱρετικό περιεχόμενο πού δίνουν στούς ὅρους "Χριστός", "Χριστιανοί", "Θεός", "Θρησκεία", τότε καταλαβαίνουμε ὅτι ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν πράγματα πού εἶναι ἀπό κάθε ἄποψη ἀσυμβίβαστα μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας.Καλοῦμε, λοιπόν, ὅσους ἀπ' τούς πιστούς μας ἐπλανήθηκαν καί ἀκολούθησαν αὐτή τήν ὀργάνωση νά τήν ἐγκαταλείψουν ἀμέσως. 

Από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου (www.imchiou.gr)

Για την αντιγραφή: Γιώργος Φωτ. Παπαδόπουλος

(Σημείωση: Η εν λόγω αιρετική οργάνωση δραστηριοποιείται και στη Χίο με την παρουσία του ΄΄διδασκάλου΄΄ της κατά περιόδους και την πραγματοποίηση ΄΄σεμιναρίων΄΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια: