Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Προς τα κάτω οι γεννήσεις στη Χίο…

ΜΕ 447 γεννήσεις έκλεισε για το νησί µας η χρονιά που έφυγε σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ληξιαρχείου του ∆ήµου Χίου που µας έδωσε η υπεύθυνη, Σοφία Γκιάλη. Αριθµός σχετικά µειωµένος σε σχέση µε το 2010 οπότε και είχαµε 483 γεννήσεις, µόλις 2 περισσότερες από το 2009, οπότε και είχαµε 481. 
Η καλύτερη χρονιά από πλευράς γεννήσεων στο νησί τα τελευταία χρόνια ήταν το 2008 οπότε και σπάσαµε το φράγµα των 500, φτάνοντας τις 508. Σε χαµηλότερα επίπεδα είχαν κινηθεί οι γεννήσεις στη Χίο το 2007 οπότε και έφτασαν τις 455, σηµειώνοντας µικρή άνοδο σε σχέση µε το 2006 που ήταν 416.
Κρίνοντας τα συνολικά στοιχεία των γεννήσεων στο νησί µας από το 2006 µέχρι το 2011 είναι ορατή µια ανοδική τάση που µετά το 2008 όµως ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Σηµειωτέον ότι οι µετανάστες - εργαζόµενοι που ήλθαν αυτά τα χρόνια στο νησί µας και τεκνοποίησαν έδωσαν ώθηση στον αριθµό των γεννήσεων που προφανώς χωρίς την παρουσία τους θα ήταν µικρότερος. 
Όσο για το µέλλον των γεννήσεων τοπικά και πανελλαδικά αυτό δεν φαντάζει ευοίωνο µε την εκτίναξη της ανεργίας, των ελαστικών µορφών απασχόλησης, των µειώσεων µισθών, που καθηλώνουν τα ζευγάρια που θέλουν να φέρουν στον κόσµο ένα παιδί. Είναι αναµενόµενο ότι τα αποτελέσµατα της ασκούµενη πολιτικής θα αποτυπωθούν και στους αριθµούς των γεννήσεων τα επόµενα χρόνια… 
Ευγ. Κ.

Πηγή: Η ΑΛΗΘΕΙΑ 30/1/2012 σελ. 18

Δεν υπάρχουν σχόλια: