Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Απάντησις της Εκκλησίας της Ελλάδος εις δημοσιεύματα του Γαλλικού Τύπου περί των οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ἀγαπητή Κυρία / Ἀγαπητέ Κύριε,

Στίς 22-29 Δεκεμβρίου 2011, στό Περιοδικό σας Le Point φύλλο 2049-2050, δημοσιεύθηκε ἄρθρο τῆς κ. Ἀλεξίας Κεφαλᾶ μέ τίτλο «Ὁ μυθώδης θησαυρός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί ὑπότιτλο (ἕνα ταμποῦ: ἡ παντοδύναμη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού προστατεύεται ἀπό τό Σύνταγμα καί χρηματοδοτεῖται ἀπό τό Κράτος φοροδιαφεύγει).

Ὁ ἀναγνώστης, λοιπόν, ἀπό τό ξεκίνημα τοῦ ἄρθρου προδιατίθεται ἀρνητικά, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα εἶναι παντοδύναμη, προστατεύεται ἀπό τό Σύνταγμα, χρηματοδοτεῖται ἀπό τό Κράτος καί κυρίως φοροδιαφεύγει.

Ἀλήθεια, ποῦ θεμελιώνει τούς ἀνακριβεῖς αὐτούς ἀφορισμούς ἡ κ. Κεφαλᾶ; Γράφει γιά ἀμύθητη περιουσία καί ἀναφέρει ἀκίνητα, ἔσοδα ἐνοικίων, μετοχές. Μελέτησε ἄραγε τό Κτηματολόγιο τῆς Ἐκκλησίας; Ἐκεῖ εἶδε πόση περιουσία ἡ Ἐκκλησία ἔχει παραχωρήσει στό Κράτος, γιά νά ἀνοικοδομηθοῦν ὅλα τά ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας, Πανεπιστήμια, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολεῖα πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ὅλα τά μεγάλα Νοσοκομεῖα, Γήπεδα καί ἄλλοι ἀθλητικοί χῶροι; Ἐπίσης πόσα οἰκόπεδα καί ἀκίνητα ἔχουν παραχωρηθεῖ σέ Ὀργανισμούς καί τοπικούς Συλλόγους; Πῶς λοιπόν τά γράφει αὐτά ἡ κ. Κεφαλᾶ, χωρίς νά ἔχει μιά πλήρη καί σφαιρική ἐνημέρωση γιά τά θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας; Ἀπό τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δέν ζήτησε τέτοια στοιχεῖα: ἀπό ποῦ λοιπόν τά ἀνηῦρε; Ἡ Ἐκκλησία δέν πρέπει ἄραγε νά ἔχει πόρους γιά νά ζήσει ὡς Ὀργανισμός, νά ἐπιτελέσει τό ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό Της ἔργο; Ὅπως βλέπουμε στό ἄρθρο, κατά τήν κ. Κεφαλᾶ, ὄχι, δέν πρέπει! 

Ἄραγε γνωρίζει ἡ κ. Κεφαλᾶ ὅτι ἡ τελευταία ἀγορά μετοχῶν πού πραγματοποίησε ἡ Ἐκκλησία ἔγινε κατόπιν παρακλήσεως τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης γιά αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου καί αὐτό ἔγινε γιά νά βοηθήσει ἡ Ἐκκλησία τήν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Χώρας καί βέβαια, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δανείστηκε ἀπό τό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γιά νά ἀνταποκριθεῖ σέ αὐτό τό δύσκολο ἐγχείρημα;

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος βεβαίως εἶναι παντοδύναμη: τήν δύναμή Της τήν ἀντλεῖ ἀπό τόν θεμελιωτή τῆς πίστεώς μας, τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Παντοδύναμος Θεός, ὁ ὁποῖος ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος γιά νά σώσει μέ τόν σταυρικό Του θάνατο τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Εἶναι παντοδύναμη διότι οἱ πιστοί Τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ δύναμή Της καί εἶναι ἕτοιμοι νά προσφέρουν τά πάντα γιά Αὐτήν. Ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας λοιπόν δέν προέρχεται ἀπό κανένα νόμο καί ἀπό καμιά κρατική ἐξουσία ἀλλά ἀπό τήν ἁγιαστική δύναμη πού τῆς ἔχει χορηγήσει ὁ Κύριος καί ἡ ὁποία πραγματώνεται στά πρόσωπα τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἡ δόξα Της, ἡ δύναμή Της καί ὁ πλοῦτος Της.

Γράφει ἡ κ. Κεφαλᾶ, ἐπίσης κακοπροαίρετα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τήν μορφή τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φοροδιαφεύγει. Αὐτό εἶναι τελείως ψευδές καί τό ἀναφέρει γιά νά πλήξει ἀκόμη πιό καίρια τήν Ἐκκλησία διότι, ἐκτός τοῦ ὅτι ὅλα τά νομικά πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό ἔτος 2011 κατέβαλαν Φόρους ποσοῦ 12.584.139,92 €, τό Γραφεῖο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου ἔδωσε στήν ἐν λόγῳ δημοσιογράφο τό Δελτίο Τύπου τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 2011, στό ὁποῖο ἀναφέρεται λεπτομερῶς βάσει ποίων νόμων ποίους Φόρους καταβάλλει ἐτησίως ἡ Ἐκκλησία, ὅμως αὐτά δέν τά ἔλαβε ὑπόψιν της καί φυσικά δέν τά ἀνέφερε στό ἄρθρο της.

Τέλος, σχετικά μέ τά ὅσα ἀναφέρει ἡ κ. Κεφαλᾶ περί «τσαρικῆς Ρωσίας, βυζαντινισμῶν, πολυτελῶν αὐτοκινήτων, ἰδιωτικῶν τζέτ, ὑπερβολικῶν δαπανῶν γιά συμπόσια» καί ἄλλα παρόμοια τέτοια θέματα, πρός λαϊκή κατανάλωση, ἐπισυνάπτεται γιά ἐνημέρωσή της, ἀκόμη μιά φορά, διότι πολλάκις τό Γραφεῖο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου τῆς ἔχει ἀποστείλει, ἡ τρίτη παράγραφος τοῦ Δελτίου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 2010 στό ὁποῖο καταγράφεται λεπτομερῶς ἡ κοινωνική καί φιλανθρωπική διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τόσον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ὅσον καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ὅλοι οἱ Κληρικοί, ἔχουν κάνει συνεχές καί καθημερινό μέλημά τους τήν στήριξη τῶν ἀνθρώπων στήν δύσκολη χρονική αὐτή στιγμή ὥστε, ἑνωμένοι, ὅλοι μαζί, νά ἀγωνισθοῦμε μέ συνεργασία καί δύναμη, γιά νά βγοῦμε ἀπό αὐτή τήν δύσκολη πνευματική καί οἰκονομική κρίση. 

Μετ' ἀδελφικῶν εὐχῶν,

Ἐκ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια: