Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Το Υπουργείο Παιδείας για τους Κληρικούς που κατέχουν παράλληλα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του, το οποίο κοινοποιεί δεόντως, παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Π. ΟΙΚ.2/78400/0022/14-1-2011 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. κατά το μέρος που αφορά σε Κληρικούς που κατέχουν παράλληλα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με αυτήν 
1. Οι κληρικοί που κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και σε άλλα ν.π.δ.δ. (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι κ.λ.π.), διατηρούν ως κύρια την οργανική θέση στην οποία είχαν ήδη καταταγεί πριν την 1-11-2011, ημερομηνία εφαρμογής του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'), σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.
2. Προκειμένου για τους κληρικούς που διορίζονται σε δεύτερη θέση του Δημοσίου Ο.Τ.Α. ή ν.π.δ.δ. μετά την 1-11-2011, ως κύρια οργανική θέση θεωρείται η θέση που καταλαμβάνουν ως υπάλληλοι στους ως άνω φορείς (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί, εκκλησιαστικοί κ.λ.π.) από την οποί θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους. 
Και για τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες, ισχύουν κατά τα λοιπά τα αναφερόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α').
3. Τα αυτά ισχύουν και για τους καθηγητές όλων των βαθμίδων των Πανεπιστημίων/ μέλη Δ.Ε.Π. και των Τ.Ε.Ι./ Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: