Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Δυνατότητα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων για κατοίκους της Αμανής.

Ἀριθ. Πρωτ.: 3420 
Ἀριθ. Διεκπ.: 1132
Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς
τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Βολισσοῦ καί Κουρουνίων
Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι ὁ Τομεύς Ποιμαντικῆς τῶν Ἀσθενῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἀνέλαβεν τήν πρωτοβουλίαν ὥστε ὁμάς Ἰατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου, ἀποτελουμένη ἀπό Παθολόγον, Καρδιολόγον, Παιδίατρον, Πνευμονολόγον, Ὀρθοπεδικόν, Ὡτορινολαρυγγολόγον καί Οὐρολόγον νά ἐπισκεφθῇ τά χωριά τῆς Ἀμανῆς τό Σάββατον 14 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., προκειμένου νά ἐξετασθοῦν δωρεάν ὅσοι ἐπιθυμοῦν.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται νά δηλώσουν τό ὀνοματεπώνυμόν των καί τήν εἰδικότητα τοῦ ἰατροῦ ἀπό τόν ὁποῖον ἐπιθυμοῦν νά ἐξετασθοῦν εἰς τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας των τό ἀργότερον μέχρι 5ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ..

Ἐπίσης, διά περισσοτέρας πληροφορίας δύνανται νά ἀπευθύνωνται εἰς τόν Ὑπεύθυνον τοῦ τομέως Ποιμαντικῆς ἀσθενῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χριστοφόρον Γουρλῆν (τηλ. 2271025788), ὡς καί εἰς τόν Ἰατρικόν Σύλλογον Χίου (τηλ. 2271023815).

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής

Δεν υπάρχουν σχόλια: