Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ

Στην ιστοσελίδα www.tvpatrida.gr διαβάζουμε:

Καθημερινά συσσίτια θα προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη Χίου σε άπορους συμπολίτες μας ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της εποχής, μιας εποχής όπου πολλά άτομα δεν μπορούν να έχουν ούτε ένα πιάτο φαγητό . Προκειμένου να υλοποιηθεί η προσπάθεια εκδόθηκε εγκύκλιο σημείωμα από τα γραφεία της Μητρόπολης, το οποίο αναγνώσθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στις ενορίες, και το οποίο ζητά την συμμετοχή εθελοντών. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου να δηλώσουν την πρόθεση προσφοράς είτε στα γραφεία της Μητρόπολης είτε στις ενορίες τους. 

TO ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Ἀγαπητοί μου!

«Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν» γινόμεθα ὅλοι –καί μάλιστα ὁ Ἐπίσκοπός σας- μέτοχοι καί κοινωνοί τῶν συνεπειῶν τῆς σοβούσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία πλήττει σφοδρῶς πρόσωπα καί οἰκογενείας, καί μάλιστα τάς οἰκονομικῶς ἀδυνάμους, ὥστε νά ὑπάρχουν καί εἰις τό Νησί μας, ὡς διεπιστώσαμεν καί ἐκ τῆς προσφάτου καταγραφῆς, πολλοί συμπολίται μας, στερούμενοι καί τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ.

Πρός συνδρομήν, ἀνακούφισιν καί θεραπείαν τῶν ἀναγκῶν τούτων τῶν δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας, θά προχωρήσωμεν, ὡς ἔχομεν ὑποχρέωσιν, εἰς τήν δημιουργίαν συσσιτίων, τά ὁποῖα θά λειτουργοῦν ἀπό Δευτέρας ἕως καί Παρασκευῆς, κάθε ἑβδομάδα, καί θά ἐπανδρώσουν κληρικοί καί λαϊκοί.

Διά τόν καταρτισμόν μάλιστα τοῦ ἡμερησίου προγράμματος διακονίας καί προσφορᾶς εἶναι καθοριστικῆς σημασίας ἡ συμμετοχή τῶν δυναμένουν νά προσφέρουν ὑπηρεσίαν εἰς τήν ἑτοιμασίαν τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ ἐθελοντριῶν Κυριῶν, τάς ὁποίας καί ἐνθέρμως προτρέπομεν, ὅπως δηλώσουν τοῦτο, ὡς καί τάς ἡμέρας καί ὥρας, εἰς τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας των ἤ εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πιστεύομεν, ὅτι ὅλοι, προθύμως καί μέ ἐνθουσιασμόν, θά ἀνταποκριθῶμεν εἰς τό φιλανθρωπικόν τοῦτο ἔργον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐφελκύοντες πλουσίαν τήν Χάριν καί τό Ἔλεος τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἀφοῦ «ὁ ἐλεῶν πτωχόν δανείζει Θεῷ».

Και στην ιστοσελίδα www.alithia.gr:

Με εγκύκλιο που διαβάστηκε την 1η του έτους στις εκκλησίες, η Μητρόπολη ζητά μέχρι την Πέμπτη 5/1/2012 εθελοντές προκειμένου να συνδράμουν για τα συσσίτια που οργανώνει. Σημειώνεται ότι ενώ είμαστε ακόμα στην αρχή της κρίσης υπολογίζεται ότι θα σιτίζονται καθημερινά στο νησί μας 400 άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: