Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Δύο Συνάξεις εντός του Ιανουαρίου στην Μητρόπολή μας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι:
1. Ἡ προσεχής Ἱερατική Σύναξις θά πραγματοποιηθῇ τήν 16ην Ἰανουαρίου ἀρξαμ. ἔτους, ἡμέραν Δευτέραν, εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου.
Ἀπό ὥρας 7ης π. μ. ἕως 9.30΄ π. μ. θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία καί, ἐν συνεχείᾳ, Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἐνορίας. Καί

2. Ἡ Σύναξις τῶν Ὑπευθύνων τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου καί τοῦ ἔργου Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, θά πραγματοποιηθῇ τήν 28ην Ἰανουαρίου ἐ. ἔ., ἡμέραν Σάββατον καί ὥραν 11ην π. μ., εἰς τό «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΙΟΝ» Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἐνορίας Παναγίας Λατομιτίσσης. 
Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης
καί τῇ ἐντολῇ Αὐτοῦ
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ
Πηγή: www.imchiou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: