Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Οι νέες κρατήσεις και μειώσεις στην μισθοδοσία των κληρικών από τον Σεπτέμβριο 2011

1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1853/11 Β΄ που αποτελεί ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται ότι :
 • η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, τρίμηνες αποδοχές, κ.λ.π.), όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού (Κληρικοί, Εκκλ. Υπάλληλοι, Μητροπολίτης).
 • Το ποσό της ανωτέρω εισφοράς αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 0828 «Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας».
 • Το εν λόγω ποσό παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού. Η απόδοση αυτού πραγματοποιείται κάθε μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται και για την απόδοση των λοιπών κρατήσεων.
 • Η εν λόγω ειδική εισφορά ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2011. Ως μήνας πρώτης εφαρμογής θεωρείται ο Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος 2011, ανάλογα με τις ημερομηνίες υποβολής των μισθοδοτικών καταστάσεων στη ΔΟΥ και τη δυνατότητα προσαρμογής της μηχανογραφικής εφαρμογής. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό κρατήσεων για το 2011 κατανέμεται ισόποσα σε 4 ή 3 δόσεις αντίστοιχα, έτσι ώστε να έχει αποδοθεί πλήρως με την μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2011.
2. Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων(ΑΔΑ: 4ΑΣΤΛ-17Μ) προβλέπεται ότι :

 • η ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, τρίμηνες αποδοχές, κ.λ.π.), όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού (Κληρικοί, Εκκλ. Υπάλληλοι).
 • Το ποσό της ανωτέρω εισφοράς αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 82548 ο οποίος αντιστοιχεί στις κρατήσεις υπέρ ΤΠΟΕΚΕ αλλά θα αναφέρεται σε ξεχωριστή στήλη στις μισθοδοτικές καταστάσεις.
 • Το εν λόγω ποσό παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού. Η απόδοση αυτού πραγματοποιείται κάθε μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται και για την απόδοση των λοιπών κρατήσεων.
 • Η εν λόγω ειδική εισφορά ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2011. Ως μήνας πρώτης εφαρμογής θεωρείται ο Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος 2011, ανάλογα με τις ημερομηνίες υποβολής των μισθοδοτικών καταστάσεων στη ΔΟΥ και τη δυνατότητα προσαρμογής της μηχανογραφικής εφαρμογής. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό κρατήσεων για το 2011 κατανέμεται ισόποσα σε 4 ή 3 δόσεις αντίστοιχα, έτσι ώστε να έχει αποδοθεί πλήρως με την μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2011.
3. Μείωση επιδομάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 23 του Νόμου 4002/11 προβλέπεται ότι από 1ης Ιουλίου 2011 μειώνονται τα ακόλουθα επιδόματα:

Το Κίνητρο Απόδοσης (για Εκκλ. Υπαλλήλους και Ιεροκήρυκες Ν. 1811/88) μειώνεται κατά 50%.
Έτσι, το νέο ποσό ανά κατηγορία διαμορφώνεται ως ακολούθως :
i. Κατηγορία ΥΕ 28.50 €
ii. Κατηγορία ΔΕ 32.00 €
iii. Κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο 40.00 €
iv. Κατηγορία ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ 45.00 €
v. Κατηγορία ΠΕ 50.00 €
Επίσης, η προσαύξηση των 10 € με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας (περιπτώσεις ΥΕ & ΔΕ) μειώνεται στα 5 €.

Το Επίδομα Αποκλειστικού Ειδικού Λειτουργήματος (για τους Αρχιερείς) μειώνεται κατά 20%, δηλαδή διαμορφώνεται στα 177.46 € (=221.83 * 80%). 

Το Επίδομα Ειδικού Λειτουργήματος Κληρικών δεν μειώνεται.

Τεκμηρίωση :
 • Το Επίδομα Ειδικού Λειτουργήματος των Κληρικών προβλέπεται στο Ν.3205/03 στο άρθρο 21 (...Ειδικά, για τους διαβαθμισμένους κληρικούς χορηγείται μηνιαίο, κατά κατηγορία, επίδομα ειδικού λειτουργήματος) και καθορίζεται στην ΚΥΑ επέκτασης των διατάξεων του Ν.3205/03 στους διαβαθμισμένους Κληρικούς όπου προσδιορίζονται και τα ποσά ανά κατηγορία.
 • Το επίδομα αυτό δεν έχει καμμιά σχέση με το Επίδομα Αποκλειστικού Ειδικού Λειτουργήματος των Αρχιερέων το οποίο αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 48 του Ν.3205/03 παρ. 2γ.
 • Στο Ν.4002/11 δεν υπάρχει καμμιά αναφορά για το ενλόγω επίδομα των Κληρικών, ενώ γίνεται σαφής αναφορά του επιδόματος των Αρχιερέων (Ν.002/11 αρθ. 55 παρ. 23)

Δεν υπάρχουν σχόλια: