Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ μετακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Στ´ (01.03.2011).

Ἐν συγκινήσει ἀνακοινοῦται ὅτι, ἀποφασισθέντος ὅπως τά ὀστᾶ τοῦ ἐν ἔτει 1925 ὡς ἀνταλλαξίμου ἀπελαθέντος ἐκ Τουρκίας καί ἐν Ἀθήναις μετά πενταετίαν τό ζῆν ἐκμετρήσαντος ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίνου ΣΤ’ μεταφερόμενα εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐνταφιασθῶσι παρά τούς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἀναπαυομένους μακαριστούς προκατόχους καί διαδόχους αὐτοῦ, ταῦτα ἐκομίσθησαν ἐνταῦθα σήμερον, 1ῃ ἀρξαμένου μηνός Μαρτίου, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, ἔνθα κατά τήν ἀναχώρησιν ἀπεδόθησαν τῷ μακαριστῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ ὑπό τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας αἱ προσήκουσαι τιμαί. 

Ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ἐγένετο ὑποδοχή ἐκ μέρους Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας ἐκ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, οἵτινες ἐκόμισαν τήν λειψανοθήκην καί ἐτοποθέτησαν ταύτην ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν ᾧ ἀνέμενεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐτέλεσε Τρισάγιον παρόντων τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν καθευρεθέντων πιστῶν. 

Συνοδικῇ ἀποφάσει, τῇ Κυριακῇ τῆς Τυρινῆς, 6ῃ τ.μ., θέλει τελεσθῆ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐπιμνημόσυνος Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ οὑτωσί ἐπαναπατρισθέντος ἀοιδίμου Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ’, καθ’ ἥν θά ἐκφωνήσῃ τόν κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης. Ὁ ἐνταφιασμός τῶν λειψάνων γενήσεται ἐν συνεχείᾳ εἰς εἰδικόν νεότευκτον τάφον ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς. 

Ἐπί τῇ πραγματοποιήσει τῆς τοιουτοτρόπου ἀποδόσεως τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρός τήν μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τάς θερμάς εὐχαριστίας αὐτοῦ διά τάς παρασχεθείσας προφρόνως σχετικάς ἀδείας πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός τάς ἁρμοδίας ἀρχάς τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καί πρός τόν Δῆμον Ἀθηναίων. 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2011. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: