Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Όλα όσα ισχύουν για το Επίδομα απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών.

Στους εφημερίους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. (παρ 2 άρθρο 15 του ν. 4024/2011)
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη (δες εδώ την σχετική ανάρτηση 630), η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση, αργία, άδεια άνευ αποδοχών) από την περιοχή, η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου. (παρ 2 άρθρο 15 του ν. 4024/2011) (Υπ.Οικ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011)

Με την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.48/51/οικ. 13129/07.06.2012 εγκύκλιο του το ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ζήτησε από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προτείνουν αιτιολογημένα πόλεις ή χωριά που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οποίας προΐστανται και πληρούν ένα (1) τουλάχιστον από κριτήρια που επισημαίνονται στην εγκύκλιο, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.4024/11 κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των απομακρυσμένων παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών για τη χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος στους υπηρετούντες στις υπηρεσίες που εδρεύουν & αυτές τις περιοχές υπαλλήλους με τη θέσπιση ενιαίων κριτηρίων προκειμένου να μην δημιουργούνται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων που υπηρετούν σε περιοχές με ανάλογα χαρακτηριστικά.

Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011, το επίδομα Απομακρυσμένων -Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες - παραμεθόριες περιοχές, στους Νομούς Κιλκίς και Δράμας, καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α', όπως αυτές έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του σχετικού Κεφαλαίου του ν. 4023/2011 (δηλ. την 1η/11/2011).(
παρ 2 άρθρο 30 Ν.4024/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.17 του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α'))

Κατόπιν αυτών, το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται σε όσους υπαλλήλους δικαιούνταν μέχρι την 31-10-2011 το επίδομα των παρ. 4β και 4γ του άρθρου 8 του ν. 3205/2003Αντιθέτως, το ανωτέρω επίδομα δεν θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους που ελάμβαναν το επίδομα της παρ. 4 α του ίδιου άρθρου και νόμου. (Υπ.Οικ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011)

Οι περιοχές αυτές, μέχρι την κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται ως εξής: 
α. Οι παραμεθόριες- απομακρυσμένες καθορίζονται με την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2175/ 11943, 11639 και 11981/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054 Β΄) και τοάρθρο 1 του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α΄).
 
β. Οι προβληματικές καθορίζονται με την ΔΙΔΑΔ/ Φ.50/ 265/ 29847/30.10.1992 (ΦΕΚ 667 Β΄).


Συνεπώς έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης καταβάλλεται στους ίδιους υπαλλήλους εκτός από αυτούς στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β', όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30.10.1992 (ΦΕΚ 667/11.11.1992 τεύχος Β’). Δηλ. καταβάλλεται μόνο στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α' ή/και στις παραμεθόριες περιοχές.  (βλ. και Υπ.Οικ. 2/24692/0022/30.03.2012)

Με τα έγγραφα Υπ. Οικ. 2/81727/0022/16.12.2011 και Υπ. Οικ. 2/3306/0022/8.2.2012 γίνεται δεκτό ότι υπάλληλος ΝΠΔΔ, που εδρεύει σε περιοχή που δεν ανήκει σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά καιπου αποσπάστηκε σε ΝΠΔΔ που εδρεύει σε νομό που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω περιοχές, δικαιούται το επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών, δεδομένου ότι παρέχει υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο νομό αυτό. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4024/2011 σε κάθε περίπτωση από 01/01/2012 η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όπως του π.δ. 351/1991 (Α' 121), όπως ισχύει και του π.δ. 63/2005 (Α' 98). Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η απόσπαση της ανωτέρω υπαλλήλου δεν έχει γίνει με ειδικές διατάξεις, η καταβολή των αποδοχών της, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών, θα γίνεται από το φορέα υποδοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: