Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Εγκύκλιος για τις αποδοχές μετά την αναβάθμιση κατηγορίας.

Επισυνάπτουμε εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ για τις αποδοχές μετά την αναβάθμιση κατηγορίας( π.χ. Απο ΥΕ σε ΤΕ)

Παράδειγμα απόφοιτος ΤΕΙ που είχει χειροτονηθεί εφημέριος και με το κενό νόμου που υπήρχε πριν την έκδοση του 4024/2011 είχε καταταχθεί στην κατηγορία Υ.Ε. Με την διαπιστωτική πράξη που έγινε μετά την εκδοση του 4024 αναβαθμίζεται στην κατηγορία ΤΕ. 

Συνεπώς ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο εφημέριος μετατάσσεται (ΥΕ), θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται (ΤΕ), εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν (ΤΕ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
Ταχ.Δ/νση Πανεπιστημίου 37 101 65-Αθήνα
Τηλέφωνα Α' ΤΜΗΜΑ 210 33 38 403-404
Υπουργεία - 210 33 38 218-237
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 210 33 38 422
Β'ΤΜΗΜΑ 210 33 38 391
ΟΤΑ -ΝΠΔΔ 210 33 38 477, 478,Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου 210 33 38 418, 419,Γ ΤΜΗΜΑ 210 33 38 350
Ειδικά Μισθολόγια

Αθήνα, 12/4/2012
Αρ.Πρωτ. οικ.2/33123/0022

ΘΕΜΑ: «Αποδοχές μεταταγμένων από κλάδο σε κλάδο του ίδιου φορέα».

Σε απάντηση πολλών ερωτημάτων, που απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών υπαλλήλων, οι οποίοι μετατάσσονται από κλάδο σε κλάδο του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, σας πληροφορούμε τα εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, κ.λ.π.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
Κατόπιν αυτών, οι εν λόγω υπάλληλοι, εφόσον παραμένουν στον ίδιο φορέα, εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία μετάταξής τους και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4024/2011, αποτελούνται τόσο από το βασικό μισθό, όσο και από τα τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα, συμπεριλαμβανομένης και της υπερβάλλουσας μείωσης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: