Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Περί μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας σε εφημερίους.

Διαβάσαμε στον ιστοχώρο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Εφημερίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων:

Δεχόμαστε καθημερινά απορίες εφημερίων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων για θέματα μισθοδοσίας και με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι αρκετές Ιερές Μητροπόλεις δεν ενημερώνουν τους εφημερίους και τους υπαλλήλους με μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας παρά μόνο με την ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών για φορολογική χρήση. 
Η τακτική αυτή είναι ενάντια στην διαφάνεια και στην κοινή λογική. 
Σύμφωνα δε με τις επισυναπτόμενες διατάξεις του Ν. 3227/2004 είναι και παράνομη. 
Εάν κάποιοι δεν γνωρίζουν τι είναι το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας μπορεί να δουν εδώ την σχετική βεβαίωση αποδοχών του Μητροπολίτη Χαλκίδος που δημοσίευσε στα ΜΜΕ.


Αναλυτικότερα λοιπόν σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3227/2004 ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους εργαζόμενους που αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό, εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ’ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους εργοδότες που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι και υποχρεούνται να χορηγούν εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας στους εργαζομένους κατά την καταβολή των αποδοχών τους αλλά και σε περίπτωση που υπάρχει ανάλυση της μισθοδοσίας μέσω μηχανογραφικού συστήματος.
Σημειωτέον ότι, για να είναι έγκυρο το εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτό το συνολικό ποσό της πληρωμής, η ακριβής αιτία για την καταβολή των εν λόγω αποδοχών (είτε οφείλεται σε μισθό, επιδόματα, υπερωριακή απασχόληση κτλ.) καθώς και ο επακριβής χρόνος καταβολής αυτών. Αν λείπει κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία, τότε το σημείωμα πάσχει αοριστίας, δεν έχει αποδεικτική ισχύ και δεν λαμβάνεται υπόψη στα δικαστήρια.

Συνεπώς μια αόριστη γραπτή δήλωση του μισθωτού στην οποία αναφέρεται ότι έχει πληρωθεί όλες τις απαιτήσεις του από τον εργοδότη και ότι δεν διατηρεί καμία άλλη αξίωση έναντι αυτού, η οποία όμως δεν αναφέρει συγκεκριμένα ανάλυση του ποσού καταβολής για κάθε αιτία, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεικτικό εξόφλησης έστω και αν γίνεται απλή αναφορά του εν λόγω ποσού.
Αρκετοί εργοδότες δεν συμμορφώνονται με την ως άνω υποχρέωση. Ωστόσο η παράλειψη έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας επιφέρει διοικητικές κυρώσεις για τον εργοδότη και σε περίπτωση ελέγχου του ΣΕΠΕ και μη επίδειξης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από €500 έως €50.000 (α. 24 παρ. 1α και 4β Ν. 3996/2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια: