Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Ποιο είναι το ανώτατο όριο αποδοχών ή απολαβών στο δημόσιο από 1/1/2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010, από 1-3-2010, οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των λοιπών μετακλητών υπαλλήλων), με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, η αναλογία επιδομάτων εορτών και αδείας και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003.
Το ποσό αυτό διαμορφώνεται στο ύψος των 5.981,40 ευρώ. 

Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών των ανωτέρω δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Αντιθέτως, συνυπολογίζονται, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποζημιώσεις από υπερωριακή απασχόληση, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα ή συντάξιμες αποδοχές. (Υπ. Οικονομικών 2/14924/0022/01.04.2010)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών 2/35981/0022/28.05.2010, για την άρση αμφιβολιών στην παρ. 1 επί του άρθρου 2 της αριθμ. 2/19424/0022/1-4-2010 ερμηνευτικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3833/2010, διευκρινίζεται ότι η φράση «χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, η αναλογία επιδομάτων εορτών και αδείας και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003» αναφέρεται στον προσδιορισμό των μηνιαίων αποδοχών του Γενικού Γραμματέα, οι οποίες αποτελούν το ανώτατο όριο αποδοχών. 

Στο συγκεκριμένο ανώτατο όριο αποδοχών εμπίπτουν οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, καθώς και η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 όλων των λειτουργών, υπαλλήλων κ.λ.π. του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 

Από 1-6-2010, το ανωτέρω ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 5.856,08 €.

Από 1-9-2012, το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Επισημαίνεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και αμοιβές όλων των υπαγομένων στις διατάξεις του ανωτέρω ορίου δεν μπορούν πλέον να υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 € μηνιαίως. (Υπ. Οικ. 2/59298/0022/07.08.2012)

Από 1-1-2013, το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), ανέρχεται στο ποσό των 4.750 €. Επισημαίνεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και αμοιβές όλων των υπαγομένων στις διατάξεις του ανωτέρω ορίου δεν μπορούν πλέον να υπερβαίνουν το ποσό αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: