Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Οδηγίες για την αναγνώριση προΰπηρεσίας των εφημερίων. Πως διαμορφώνεται το νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση Ιεροψαλτικών

Δημοσιεύουμε την εγκύκλιο με τις σχετικές οδηγίες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα 
Πληροφορίες : Ν. Λαγουδάκη 
Τηλέφωνο : 213 1313215 
Fax: 213 1313389/210 3389143
e-mail: d.lagoudaki@ydmed.gov.gr
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.25/1373/19011
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών 
Γενική Δ/νση Διοικητικής 
Υποστήριξης 
Δ/νση Διοίκησης 
Τμήμα Προσωπικού
Σταδίου 27 
10183 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας»
ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 31482/10-8-12 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσιών υπαλλήλων του φορέα σας, σας πληροφορούμε τα εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4, του Ν. 4024/2011 : «...Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη». Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι τα κρίσιμα προς εξέταση στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ή μη αναγνώρισης συγκεκριμένης προϋπηρεσίας είναι: α) η νομική μορφή του φορέα όπου διανύθηκε η προϋπηρεσία, β) η σχέση εργασίας του αιτούμενου υπαλλήλου και γ) το αν η εν λόγω προϋπηρεσία έχει διανυθεί με τα ίδια τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά την ένταξή του.
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προϋπηρεσίες που διανύθηκαν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς και προϋπηρεσίες που διανύθηκαν σε ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν δύνανται να αναγνωριστούν για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων καθώς δεν εμπίπτουν στην έννοια της πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Σημειώνεται δε ότι, για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη - υπαλλήλων εφαρμόζεται πλέον μόνο η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 και
όχι οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3205/2003.*

Σε ότι αφορά προϋπηρεσία που έχει διανυθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ανάθεση διδακτικού δικαίου, αυτή δύναται να αναγνωριστεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4024/2012, καθώς εμπίπτει σαφώς στην έννοια της πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Τέλος, σε ότι αφορά προϋπηρεσία με ωριαία αντιμισθία, σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο, εφόσον αυτή έχει διανυθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επίσης αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση δε, που η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ώρες, ο υπολογισμός του θα πρέπει να γίνει με αναγωγή των ωρών σε εργάσιμες ημέρες, με βάση το υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης των υπαλλήλων στο συγκεκριμένο φορέα.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ευτυχία Δημητρίου

*ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ 3205/2003 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ

Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη.
ια. Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133 Α΄)."}

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2320/1995 ΕΙΝΑΙ 

Ν. 2320/95 (ΦΕΚ-133 Α') : Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης

Αρθρο 3 : Συντάξιμες υπηρεσίες
8. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
"Η προϋπηρεσία ως ιεροψαλτών ιερών ναών και ιεροκηρύκων ιερών Μητροπόλεων αναγνωρίζεται ως συντάξιμη, εφόσον υπάρχει διορισμός από το αρμόδιο όργανο, παρασχέθηκε κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, αποδεικνύεται δε και από πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εκτός αν αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του ίδιου ασφαλιστικού φορέα, ότι το χρόνο που παρασχέθηκε η υπηρεσία δεν είχε επεκταθεί στην περιοχή η αρμοδιότητά του για ασφάλιση των εργαζομένων".
Σήμερα που ισχύει η παρ 4 του άρθρου 6 του Ν 4024/2011 και δεν αναφέρει ρητά κάτι για Ιεροψαλτικά αλλά θέτει ένα γενικό πλαίσιο τα ιεροψαλτικά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στους νεοδιόριστους Εφημερίους με την διαφορά ότι περιορίζονται στην επταετία 

Ακολουθεί το άρθρο 6 παρ 4 του 4024

4.Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.
Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.
«Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.
Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.» [1] [5]
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρό- σληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονι- μοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις*όπου ειδικές διατάξεις βλέπε Ν 2320/1995.*, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ' ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.
Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.
Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.

Συνεπώς τα ιεροψαλτικά μπορούν να αναγνωριστούν υπό προϋποθέσεις.

Επομένως, το Μητροπολιτικό Συμβούλιο υπό την ιδιότητά του ως Υπηρεσιακού για Κληρικούς, μετά τον διορισμό του κληρικού και έπειτα από αίτησή του, αποφαίνεται:

α) εάν η προϋπηρεσία του ως ιεροψάλτη τηρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου (διαδικασία διορισμού κλπ)

β) εάν πρόκειται για νόμιμη και αποκλειστική απασχόληση.

γ) εάν έχουν καταβληθεί οι νόμιμες εισφορές στο ΙΚΑ
και εφόσον ισχύουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπολογίζει τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας του κληρικού ως ιεροψάλτη, τα έτη της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα έτη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, και αναγνωρίζει αυτά -μέχρι του ορίου των 7 ετών- ως προϋπηρεσία.

Δηλαδή στην πράξη αφορά λίγους πρώην ιεροψάλτες, μιας που οι περισσότεροι είτε ασκούν κάποιο άλλο κύριο επάγγελμα, είτε δεν έχουν νόμιμη πρόσληψη, είτε δεν δηλώνουν την αμοιβή τους στην εφορία, είτε ακόμα ο Ναός δεν καταβάλλει ΙΚΑ.. 
Γι αυτό και η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων απαιτεί μεγάλη προσοχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: