Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Ἀνακοινωθέν Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε στήν ἕδρα της, τό Ἡράκλειο σέ τακτική Συνεδρία, σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2012, καί ἀσχολήθηκε μεταξύ τῶν ἄλλων μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπασχόλησαν γιά ἄλλη μία φορά ἀκόμη τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει τόν τελευταῖο καιρό ἡ Χώρα καί ὁ λαός μας, ἐξαιτίας τῆς πολύμορφης κρίσεως καί τῶν συνεπειῶν της στήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων τοῦ Τόπου μας. Ἐν ὄψει μάλιστα καί τῶν Ἁγίων Ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, ἀποφασίσθηκε νά συντονισθεῖ καί νά ἐνταθεῖ ἀκόμη περισσότερον τό ποικίλο φιλανθρωπικό καί προνοιακό ἔργο τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Μεγαλονήσου μας, γιά τήν, ὅσο γίνεται, κάλυψη τῶν στοιχειωδῶν ἀναγκῶν καί τήν ἀνακούφιση τῶν δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος στάθηκε μέ ἀγωνία κάι ἀνησυχία μπροστά στά παρατηρούμενα φαινόμενα κάθε μορφῆς βίας, ξενοφοβίας καί ρατσισμοῦ, τά ὁποῖα ἀποκηρύσσει καί συμμερίζεται ἀπολύτως τήν πρόσφατη Ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, γιά τήν ἀνάγκη τῆς ἀνοχῆς καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς καί τῆς πολιτισμικῆς διαφορετικότητας, γιά τήν ἄμεση κατάπαυση τῆς βίας, τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς τῶν ἀνθρώπων, τήν καλλιέργεια καί τήν περιφρούρηση τῆς μοναδικότητας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ὡς εἰκόνας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὡς θείου δώρου.

Ἐπίσης, ἐκφράζει τήν ἀνησυχία της καί καταδικάζει τον ἐμπαιγμό τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων καί τῶν ἱερῶν Παραδόσεων τῆς Χριστιανικῆς Πίστεώς μας, ἀπ’ ὅπου κι’ ἄν αὐτά προέρχονται.

Μέ ἀφορμή τίς Ἑορτές τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, τῶν Χριστουγέννων πού ἔρχονται, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν εὐλογημένο ἡρωϊκό λαό τῆς Μεγαλονήσου μας, νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι μαζί νά ἑορτάσουμε μέ χαρά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίδα καί τό σίγουρο στήριγμά μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: