Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΓΙΑ ΛΩΒΟΚΟΜΕΙΟ «Η... µπάλα στο ∆ήµο Χίου και το νέο Μητροπολίτη»

Η πρώτη αντίδραση – µε την καλή έννοια- µετά τη δηµόσια δήλωση στην «Α» του Αντιδηµάρχου, Π. Στεφάνου, για το πώς µπορεί να ωριµάσει το έργο της αναστήλωσης του κτηριακού συγκροτήµατος του Λωβοκοµείου µε τη συµβολή της Μητρόπολης προκλήθηκε από το γιατρό Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος χρόνια τώρα καταβάλλει προσπάθειες για τη διάσωση και ανάδειξη του Λωβοκοµείου, από την εποχή εκείνη που οι περισσότεροι πολίτες δε γνώριζαν την ιστορία του, ούτε και τι είναι η νόσος του Χάνσεν. 
Θυµίζουµε ότι ο κ. Στεφάνου πρότεινε τµήµα της οικοπεδικής έκτασης του Λωβοκοµείου να πουληθεί και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να διατεθεί από τη Μητρόπολη για την εκπόνηση της µελέτης του έργου. 
Από τις πρώτες παρατηρήσεις του Ανδρέα Μιχαηλίδη αρκετά χρήσιµες και για το πώς θα χειριστεί την υπόθεση ο ∆ήµος Χίου- ήταν ότι ιδιοκτησιακά το Λωβοκοµείο δεν ανήκει στην Ι. Μητρόπολη Χίου αλλά στον Οίκο Αγάπης (Ίδρυµα Ιδιωτικού ∆ικαίου) στο οποίο ενσωµατώθηκαν επίσης δύο αδρανή σωµατεία, το Σανατόριο Χίου και ο Αγ. Ιωάννης ο Ελεήµων. Η «εµπλοκή» της Μητρόπολης συνίσταται µόνο στο ότι προεδρεύει στον Οίκο Αγάπης ο Μητροπολίτης ο οποίος ορίζει και τα υπόλοιπα µέλη της διοίκησης. 
Πέρα, όµως, από τον ιδιοκτήτη Οίκο Αγάπης, λόγο στην υπόθεση του Λωβοκοµείου έχει άµεσα και ο ∆ήµος Χίου, µιας και αποτελεί το διαχειριστή του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Κι αυτό γιατί µετά το «ναυάγιο» της Προγραµµατικής Σύµβασης που είχε συναφθεί στο παρελθόν µεταξύ υπ. Υγείας ∆ήµου Χίου και Μητροπολίτη, κατά τη διάρκεια της θητείας της ∆ηµ. Αρχής Βρουλή, υπεγράφη νέα σύµβαση για την αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού συγκροτήµατος µε συµβαλλόµενους το ∆ήµο Χίου και το Μητροπολίτη, εκ µέρους του Οίκου Αγάπης. 
«∆ιαχειριστικά η… µπάλα βρίσκεται στο ∆ήµο Χίου και εποµένως από κοινού µε το νέο Μητροπολίτη - και άρα νέο Πρόεδρο του Οίκου Αγάπης - θα πρέπει να αναζητηθεί λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαηλίδης, σηµειώνοντας ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει µια από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη όποτε αυτός οριστεί και όποιος αν είναι. 
Σχολιάζοντας την ουσία της παρέµβασης Στεφάνου σηµείωσε ότι η πώληση τµήµατος της µεγάλης οικοπεδικής έκτασης του Λωβοκοµείου µπορεί να αποτελεί µια λύση ίσως όχι τη βέλτιστη-δεδοµένης της οικονοµικής δυσπραγίας των ∆ήµων αλλά και της παραµέτρου των καταπατήσεων και της αµφισβήτησης της κυριότητας µέρους της µεγάλης ακίνητης περιουσίας του Λωβοκοµείου από ιδιώτη µε τον οποίο ο Οίκος Αγάπης είναι σε δικαστική αντιδικία. 
Χρ. Ψ.

Πηγή: Η ΑΛΗΘΕΙΑ, 28/7/2011 σελ. 9

Δεν υπάρχουν σχόλια: