Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Εγκύκλιος ΙΚΑ για Νεοπροσλαμβανόμενους Εφημερίους.

Όπως γνωρίζετε,

με βάση το αρθρο 27 παρ. 2 του Νόμου 3865/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και λοιπές διατάξεις», οι Ιερείς και Υπάλληλοι των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επιτέλους,

Δημοσιεύεται η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ (Αρ. 42/22-06-2011) στην οποία υπάρχουν διευκρινήσεις για τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, έχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις :
· Όλοι οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά από 01-01-2011 και μετά υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
· οι ως άνω νεοδιοριζόμενοι ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, με το καθεστώς που ισχύει για τους «νέους ασφαλισμένους», δηλ. όσους έχουν διοριστεί από 1ης Ιανουαρίου 1993
· οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου προσδιορίζονται από το πακέτο κάλυψης 152, δηλαδή, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των αποδοχών. Εξ αυτού
o το 6,67% είναι η εισφορά του εργαζόμενου και
o το υπόλοιπο 13,33% αποτελεί εργοδοτική εισφορά
· Οι αντίστοιχες υπηρεσίες (Ιερές Μητροπόλεις) θα υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) στα τακτά χρονικά διαστήματα και να αποδίδουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
· Οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται ανά τρίμηνο ηλεκτρονικά και περιέχουν μόνο τους νεοπροσλαμβανόμενους Κληρικούς και υπαλλήλους
· Ειδικά για το Α’ τρίμηνο 2011, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης της ενλόγω εγκυκλίου, παρατείνεται έως την 29-07-2011 η εμπρόθεσμη
o Υποβολή της Α.Π.Δ.
o Καταβολή των εισφορών

Δεν υπάρχουν σχόλια: