Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

«Ὑπενθύμισις Ἐγκυκλίων Σημειωμάτων περί διευκολύνσεως τῆς προσβασιμότητος εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς προσώπων περιωρισμένης κινητικότητος»

Αριθμ Πρωτ. 5030
Διεκπ. 2428
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 9992/25.11.2013 ἐγγράφου τοῦ Πανελλαδικοῦ Συνδέσμου Παραπληγικῶν καί Κινητικῶς Ἀναπήρων, δι' οὗ ὑποβάλλεται αἴτημα αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος: «Προσβασιμότης ἀτόμων μετά βαρέων κινητικῶν ἀναπηριῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐπικρατείας», γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἔνθεν μέν ὑπενθυμίσῃ τά προηγούμενα ὑπ' ἀριθμ. 1190/568/20.3.2003 καί 1850/933/5.5.2003 σχετικά μετά τοῦ ὡς ἄνω θέματος Ἐγκύκλια Αὐτῆς Σημειώματα, ἔνθεν δέ παραγγείλῃ ὅπως ἐλεγχθῇ ἡ ἐφαρμογή τῶν ὡς ἄνω Ἐγκυκλίων Σημειωμάτων καί διαπιστωθῇ ἡ σωστή προσβασιμότης τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὑπό προσώπων μετά βαρέων κινητικῶν ἀναπηριῶν, μερίμνῃ τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Δεν υπάρχουν σχόλια: