Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

«Καταβολή τῶν νενομοθετημένων πόρων ὑπέρ τῆς ¨Ἀποστολικῆς Διακονίας¨ εἰς τακτόν χρονικόν διάστημα»

Ἀριθμ. Πρωτ. 5271
Διεκπ. 2415 
Ἀθήνῃσι 13ῃ Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 3486/11.11.2013 ἐγγράφου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν Ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπενθυμίσῃ Ὑμῖν, ὅτι τό ἐν γένει ἔργον τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ἐπιτελικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας εἰς τόν κατηχητικόν, ἱεραποστολικόν, ἐκδοτικόν, ἐπιμορφωτικόν καί κοινωνικόν τομέα, στηρίζεται εἰς τήν πολύτιμον συναντίληψιν καί συμπαράστασιν τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ἐν ὄψει αὐτοῦ καί συμφώνως πρός τό ἄρθρον 24 τοῦ Α.Ν. 976/1946 (ἱδρυτικοῦ νόμου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας), πρέπει νά ἀποδίδωνται εἰς τακτόν χρονικόν διάστημα, οἱ κάτωθι νενομοθετημένοι πόροι ὑπέρ αὐτῆς:

α) Τό 3% ἐκ τῶν ἀκαθαρίστων ἐσόδων τῶν Ἱερῶν Ναῶν.
β) Τό 3% ἐκ τῶν ἀκαθαρίστων ἐσόδων τῶν Ἱερῶν Μονῶν.
γ) Τό 5% ἐκ τῶν ἀκαθαρίστων ἐσόδων τῶν ὑπό εἰδικῶν νόμων διεπομένων Ἱερῶν Προσκυνημάτων.
δ) Κράτησις 1% ἐπί τῆς δαπάνης διά πᾶν ἐπιτελούμενον ἔργον πάντων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν.

Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, παρακαλοῦμεν ὅπως, ὡς οἷόν τε τάχιον, χωρήσητε εἰς τήν ἐξόφλησιν τῶν πρός τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν ὀφειλομένων ἐκ νενομοθετημένων πόρων εἰσφορῶν, πρός ἀπρόσκοπτον ἐπιτέλεσιν τοῦ αὐτῇ ἀνατεθέντος ἔργου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: