Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Σχετικά με την Υποβολή αρχείων για προπληρωμή μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2014

Mε το υπ' αριθμ. 5262/2411/16-12-2013 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου, διαβιβάζεται προς τις Ιερές Μητροπόλεις το συνημμένο έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αναφορικά με την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2014.

ΘΕΜΑ : « Υποβολή αρχείων για προπληρωμή μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2014»

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης δαπάνης για ΚΑΕ μισθοδοσίας από τους φορείς μέσα σε χρονικά όρια, που να επιτρέπουν την απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2014 στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να είναι εφικτή η μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2014, στα XML αρχεία αναλυτικής μισθοδοσίας που στέλνετε για την προπληρωμή Ιανουαρίου 2014 δεν θα γίνεται ο έλεγχος των κωδικών ανάληψης δαπάνης ανά ΚΑΕ σε πραγματικό χρόνο.
Ο έλεγχος αυτός θα λάβει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο και αφού έχει χορηγηθεί ο κωδικός ανάληψης δαπάνης από το σύστημα
Από τα προαναφερθέντα, αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ετεροχρονίζεται ο έλεγχος της ανάληψης δαπάνης, ο οποίος όμως σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί πριν την καταβολή της μισθοδοσίας και για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα σας, έχουν την υποχρέωση και ευθύνη στο ΑΚΕΡΑΙΟ να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες ανάληψης δαπάνης, το αργότερο μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή της μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2014 χωρίς προβλήματα 
Τούτων δοθέντων και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής, υποδοχής και επεξεργασίας αρχείων μισθοδοσίας προπληρωμής Ιανουαρίου 2014, μπορείτε να στέλνετε XML αρχεία μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2014 (τύπος περιόδου 1, μισθολογική περίοδος 1, έτος 2014) από σήμερα (16/12/2013) έως και 18/12/2013 καταχωρώντας στο πεδίο commitment τουXML αρχείου είτε τον παλαιό κωδικό ανάληψης δαπάνης είτε οχτώ (8) μηδενικά.

Ευνόητο είναι ότι για τα XML αρχεία μισθοδοσίας με τύπο περιόδου 14 ή 16, δεδουλευμένα Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου αντίστοιχα έτους 2013 θα καταχωρούνται οι κωδικοί ανάληψης δαπάνης που είχατε λάβει για τον προϋπολογισμό 2013.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κ. ΠΑΥΛΟΥ

Το πλήρες έγγραφο στη σελίδα του Κ.Ε.Π. Εφημερίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων

Δεν υπάρχουν σχόλια: