Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Διευκρινίσεις, σχετικά με το χρόνο διατήρησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΑ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 
Μενάνδρου 41 - 43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο 210-52.39.972
FAX 210-52.22.994
E-mail dieforga@ika.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ: 54
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/22

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις, σχετικά με το χρόνο διατήρησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.»

ΣΧΕΤ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: 89/1993 & 22/2013, περί εκκαθάρισης αρχείων.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το χρόνο διατήρησης αντιγράφων βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, σας γνωρίζουμε, ότι είναι (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 της Φ21/116/4-7-2000 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 839/τ.Β'/10/7/2000) και τις εγκυκλίους 45/2001 & 97/2011 της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων.
Η ανωτέρω κανονιστική διάταξη, ως νεώτερη και ειδικότερη, κατισχύει του Π.Δ. 128/1986, στο οποίο ο χρόνος διατήρησης ορίζονταν σε (1) έτος.
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται, ότι ορισμένα καταστρεπτέα έγγραφα ή στοιχεία κλπ., που αποδεικνύουν δικαιώματα, υποχρεώσεις και γενικά έννομες συνέπειες στις σχέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τρίτους, μπορούν να διατηρηθούν στην Υπηρεσία για μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 3 του Π.Δ. 768/1980 και του 2 του Π.Δ. 128/86.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ /ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: