Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Επιστημονική Ημερίδα για τον Άγιο Νεομάρτυρα Αγγελή τον Αργείο (Αφίσα και πρόγραμμα)

Ἐπιστημονική Ἡμερίς, μέ θέμα: 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ, 
ὁ ἐν Χίῳ ἀθλήσας»
ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ Μαρτυρίου του 
(3 Δεκεμβρίου 1813) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

Τό Σάββατον 28ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 9.30´ π. μ.
θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Ὁμήρειον Πνευματικόν Κέντρον Δ. Χίου 
Ἐπιστημονική Ἡμερίς, μέ θέμα: 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ, 
ὁ ἐν Χίῳ ἀθλήσας», 
ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ Μαρτυρίου του 
(3 Δεκεμβρίου 1813), καί προσκαλεῖσθε, 
ὅπως προσέλθητε καί παρακολουθήσητε 
τάς Εἰσηγήσεις τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν. 

Ὁ Μητροπολίτης 
† Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατον 28 Σεπτεμβρίου 2013 

Ὥρα 9.30´ π.μ. Προσέλευσις – Χαιρετισμοί 

Ὥρα 10.00´ π.μ. Α΄Συνεδρία

1η Εἰσήγησις: 

«Παρατηρήσεις εἰς τόν Βίον καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ» 
κ. Στέφανος Ἤμελλος, Ἀκαδημαϊκός, Ὁμότιμος Καθηγητής Λαογραφίας 
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

2α Εἰσήγησις: 

«Κριτήρια διακρίσεως διά Χριστόν σαλότητος καί ψυχοπαθολογίας» 
Πρωτοπρ. κ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ψυχίατρος. 

Ὥρα 11.15΄ π.μ. Β΄Συνεδρία 

1η Εἰσήγησις 

«Φαινόμενα σαλότητος σέ ἀρχαῖα καί νεώτερα μαρτυρολόγια» 
κ. Ἰωάννης Πολέμης, Καθηγητής Βυζαντινῆς Φιλολογίας 
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

2α Εἰσήγησις 

«Ἰατρικές ἐκτιμήσεις σχετικές μέ τόν βίο καί τήν πολιτεία 
τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου» 
κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Δρ. Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς 
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Ὥρα 18.00´ Γ΄Συνεδρία 

1η Εἰσήγησις 

«Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀγγελῆς ὡς φορεύς τοῦ πνεύματος 
τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως τοῦ ὑποδούλου Γένους» 
κ. Ἀντώνιος Παναγιώτου, Καθηγητής Βυζαντινῆς Φιλολογίας 
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

2α Εἰσήγησις 

«Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Χῖος, ὡς βιογράφος τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ» 
κ. Μυρσίνη Ἀναγνώστου, Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας 
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

3η Εἰσήγησις 

«Μουσικολογικές-Μορφολογικές παρατηρήσεις 
στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ» 
κ. Μιχαήλ Στρουμπάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής 
Ἱστορικῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης. 

Ἁπασῶν τῶν Συνεδριῶν θά προεδρεύσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος 
καί Γραμματεύς θά εἶναι ὁ κ. Γεώργιος Πιτσινέλης, Μέλος του ΕΤΕΠ 
τοῦ Τομέως Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: