Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Οδηγίες για την Υποβολή Α.Π.Δ. Ιερών Μητροπόλεων στο ΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

1. Θα πρέπει να υπάρχει ενεργοποιημένος κωδικός της Ιεράς Μητροπόλεως στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ.

2. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τον Α.Μ.Α. του Υπαλλήλου - Εφημερίου.

3. Για κάθε μήνα συμπληρώνουμε την Καρτέλα του κάθε Υπαλλήλου στην εφαρμογή. Για αναδρομικά και τυχόν άλλες αμοιβές δημιουργούμε ξεχωριστή Καρτέλα. Οι Καρτέλες δεν τυπώνονται, δημιουργούνται την πρώτη φορά και κατόπιν ανασύρονται από το σύστημα με αναζήτηση.

4. Αρχικά δημιουργούμε την περίοδο που καταχωρούμε τα δεδομένα. 

5. Καταχωρούμε στο σύστημα το ΙΚΑ της περιοχής μας.

6. Ο ΚΑΔ για τις Ιερές Μητροπόλεις είναι 7511

7. Καταχωρούμε τον ΑΜΑ του Εφημερίου 

8. Στο πεδίο Πλήρες Ωράριο καταχωρούμε ΟΧΙ

9. Στο πεδίο εργασία της Κυριακές καταχωρούμε ΝΑΙ

10. Σαν κωδικό ειδικότητας καταχωρούμε 344500

11. Στο πεδίο ειδική περίπτωση δεν καταχωρούμε τίποτα.

12. Στο πεδίο Πακέτο Κάλυψης βάζουμε 152

13. Τύπος Αποδοχών 01 ( προκειμένου για μηνιαίο μισθό ) 

14. Ημέρες ασφάλισης 25
Εάν έχει λιγότερες μέρες λόγω αρχικού διορισμού τότε υπολογίζουμε τις μέρες ως εξής : ημέρες διά 30 επί 25

15. Μισθός: το άθροισμα βασικού μισθού και επιδομάτων

16. Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου υπολογίζονται αφού καταχωρίσουμε το μισθό στο σύστημα (εργοδότης 13,33% εργαζόμενος 6,67%).

17. Ακολουθούμε τα επόμενα βήματα στο σύστημα ( έλεγχος, υποβολή ) και εάν όλα είναι σωστά μας επιτρέπεται να υποβληθεί οριστικά.

18. Καταχωρούμε και τυπώνουμε το αντίγραφο υποβολής το οποίο επισυνάπτουμε στην Μισθολογική Κατάσταση. 

Ευχαριστούμε το καλό συνάδελφο Γεώργιο Σέργη για την επιμέλεια του θέματος.

Αναδημοσίευση από 
Κέντρο Εξειδικευμένης Πληροφόρησης Εφημερίων & Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: