Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Αγία Αμαλία (ή Αμαλβέργη) - 10 Ιουλίου


Ἔζησε τόν 7ον μ. Χ. αἰώνα εἰς τά μέρη τοῦ Βελγίου∙ ἦτο Κόμισσα τῆς Βραβάνδης (ἐπαρχία τοῦ Βελγίου), πρωτεύουσα τῆς οποίας εἴναι σήμερον αἱ Βρυξέλλαι, ἡ ὁποία πόλις εἴναι πρωτεύουσα καί τοῦ Βελγικοῦ κράτους∙ εἰς μεγάλην ηλικίαν ἐγένετο μοναχή εἰς Ἱεράν τινά Μονήν τῆς περιοχής τοῦ Βελγίου.

Τῇ 10ῃ Ιουλίου τοῦ έτους 690 ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

[Η Οσία Αμαλία (στη φλαμανδική γλώσσα Αμαλβέργη), έζησε κατά τον 7ο μ.Χ. αιώνα στο τότε ορθόδοξο Βέλγιο, στην επαρχία της Βραβάνδης, της οποίας πρωτεύουσα σήμερα είναι οι Βρυξέλλες. Ήταν αδελφή (ή σύμφωνα με άλλους ανεψιά) του Αγίου Πιπίνου Δούκα της Βραβάνδης, κόμη του Λάντεν και κύριου αυλικού των Φράγκων βασιλέων της δυναστείας των Καρολιδών. Παντρεύτηκε τον κόμη Βιτγέρον και ανεδείχθη μητέρα των αγίων Εμβέρτου επισκόπου Καμπραί, Γουδούλης Οσίας, Ραϊνέλδης οσιομάρτυρος και Φαραΐλδης Οσίας.
Μετά από ενάρετο βίο στον κόσμο, διακρινόμενο για τα έργα της αγάπης και της φιλανθρωπίας, έγινε μοναχή σε μεγάλη ηλικία στη Μονή του Μομπέζ, του τάγματος των Βενεδικτίνων, όπου εκοιμήθη οσιακώς το έτος 690.

Κατά το ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο η μνήμη της επιτελείται την 10η Ιουλίου.]

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄

Ἀμαλίαν ὁσίαν δεῦτε τιμήσωμεν ὅτι δόξα ἀνθρώπων καταφρονήσασα καί τόν Νυμφίον της Χριστόν ἀκολουθήσασα μοναζουσῶν ἡ καλλονή ἀνεδείχθης ἡρωΐς ἀσκήσεως καί ἀγώνων, χαῖρε τό κλέος Βελγίου Χριστιανῶν τό ἀγαλλίαμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: