Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Οδηγίες σχετικά με την προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης εφημερίους.

Κατ’ εξουσιοδότηση της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013, εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Οικ. 75302/0092/31.05.2013 (ΦΕΚ 1344/03.06.2013 τεύχος Β’) με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα προκαταβολής σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους - λειτουργούς του Δημοσίου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.4151/2013 έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από την Υπηρεσία από 1.6.2013 και μετά. Οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007 (τρίμηνες αποδοχές), παύουν να ισχύουν για τα πρόσωπα του προηγουμένου εδαφίου.

Απόφαση Υπ. Οικ. 75302/0092/31.05.2013 (ΦΕΚ 1344/03.06.2013 τεύχος Β’)Προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους - λειτουργούς του Δημοσίου.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α' 103).
2.Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 247), όπως ισχύει.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
4.Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).
5.Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β' 2105).
6.Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι διαδικασίες για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης στους υπαλλήλους - λειτουργούς του Δημοσίου.
7.Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της προκαταβολής σύνταξης
1.Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους - λειτουργούς του Δημοσίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α' 103), γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.
2.Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την 10η εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
3.Οι αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων γίνονται, μέσω της ΕΑΠ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον οποίο η προκαταβολή αναφέρεται και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
4.Οι απορριφθείσες προκαταβολές συντάξεων, καταβάλλονται, μέσω της ΕΑΠ με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14, της αρ. 2/37345/0004/ 4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.
5.Το συνολικό μηνιαίο ποσό της προκαταβολής σύνταξης, κατά κατηγορία συνταξιούχων, βαρύνει τους οικείους ΚΑΕ του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις
1.Για το μήνα Ιούνιο 2013 (πρώτος μήνας της εφαρμογής της προκαταβολής σύνταξης) η προκαταβολή της σύνταξης θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού (Ιούνιος 2013).
2.Επίσης για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης κατά τον ανωτέρω μήνα (Ιούνιος 2013) δεν λαμβάνονται υπόψη οι προθεσμίες των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007.
3.Για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης για τους μήνες από Ιούνιο 2013 μέχρι και Δεκέμβριο 2013, δεν λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. ε' του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007 (Α 210).

Άρθρο 3
Έλεγχος καταβολής της προκαταβολής σύνταξης
Μετά την παρέλευση δύο μηνών από την προκαταβολή της σύνταξης, διενεργείται έλεγχος για το εάν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Συντάξεων ο υπηρεσιακός φάκελος που αφορά την κάθε προκαταβολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη έλευση του φακέλου, ενημερώνεται η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού - Προσωπικού της οικείας Υπηρεσίας για το γεγονός αυτό και ο έλεγχος για την έλευση του φακέλου διενεργείται εφεξής ανά μήνα. Σε περίπτωση που δεν περιέλθει ο σχετικός φάκελος εντός δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικού - Προσωπικού, παύει η διενέργεια της προκαταβολής σύνταξης, ενημερώνεται η κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων και τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως προκαταβολή σύνταξης, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ταυτόχρονα επιβάλλονται σε κάθε εμπλεκόμενο οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: