Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Πράσινο φώς για το Τάμα του Έθνους απο τη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ἀπειράκις ἄς εἶναι δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐφώτισε τήν, καθ᾿ ὕλην, ὑπόχρεων Ἐκκλησία νὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὴν ἱκανοποίησι καὶ πραγματοποίησι τῆς Ἱερᾶς ὑποσχέσεως τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Μετὰ ἀπὸ 183 ἔτη ἀπεφασίσθη ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, κατόπιν προφορικῶν καὶ γραπτῶν παρακλήσεων τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἱερῶν Μονῶν, καὶ μὲ τὶς θερμὲς προσευχὲς ταπεινῶν οἰκογενειαρχῶν, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἐθνικὲς καὶ ὀρθοδόξους χριστιανικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές, νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ Η’ ὁμόφωνο Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 29.7.1829 καὶ νὰ γίνουν πράξεις τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, δηλαδὴ νὰ οἰκοδομηθῇ ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὴν Ἀθήνα.
Κάκιστα καὶ κακοβούλως ἐπιμένουν κάποιοι ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἰδέα τῶν Συνταγματαρχῶν τῆς 7 ετίας 1967-1973.
Ἑκατοντάδες φορὲς ἔχομε ἀποδείξει ὅτι ἐμεῖς ο ὐ δ ε μ ί α σχέσι ἔχομε καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχωμε μὲ τὴν τότε προσπάθεια. Εἶναι δὲ μ έ γ ι σ τ ο ν αἶσχος γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία, διότι ἐπὶ 38 ὁλόκληρα ἔτη δὲν ἐνδιαφέρθηκαν νὰ ἐνημερώσουν τὸν κυρίαρχο λαό, πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀγύρτες καὶ ἀπατεῶνες ἔφαγαν τὸ ἱερὸ χρῆμα, γιὰ νὰ καταδικασθοῦν αὐτοὶ οἱ ἀσυνείδητοι στὶς συνειδήσεις τῶν ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς φρονούντων Ἑλλήνων. 

2. Κατὰ τὴν τρίτην συνεδρίαν τῆς Δ.Ι.Σ. τοῦ μηνὸς Ἰουνίου ἐπεκυρώθησαν σήμερον, 8 Ἰουνίου 2012, τὰ πρακτικὰ τῆς χθεσινῆς συνεδριάσεως.

3. Κατωτέρω δημοσιεύομε ἀπόσπασμα Δελτίου Τύπου τῆς Δ.Ι.Σ. γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα:

« … Κατόπιν υποβληθέντων σχετικών αιτημάτων πλειάδος Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, σταθμίσασα τις πνευματικές ανάγκες του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, όπως και το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες (Αλβανίας στα Τίρανα, Σερβίας στο Βελιγράδι, Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, Ρωσίας στη Μόσχα, Γεωργίας στην Τυφλίδα κ.λπ.), κατά την παρελθούσα δεκαετία και εν μέσω δυσμενεστάτων οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων και όρων, έχουν ανεγείρει υπό την μορφή τάματος περικαλλείς Καθεδρικούς Ναούς με εντυπωσιακές οικοδομικές εγκαταστάσεις, Πνευματικά Κέντρα, γραφεία κ.λπ., αποφάσισε την ανέγερση μεγάλου Συνοδικού Πνευματικού Κέντρου Βυζαντινής Παραδόσεως, με μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εις εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, με χρονικό ορίζοντα αποπερατώσεως του έργου το έτος 2021, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά την εθνική παλιγγενεσία. …»

4. Ἐπειδὴ ὁ χρόνος μέχρι τὶς ἐκλογὲς τῆς 17.6.2012 δὲν ἐπαρκεῖ, οἱ διάφορες ὀργανώσεις, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια (βάσει τῶν ὁποίων κατωρθώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσωμε τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόθρησκο καὶ τὸ ὁμότροπο καὶ νὰ μὴ «πολτοποιηθῶμεν», ὅπως πασχίζουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ τὸ πετύχουν), νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ὅλα τὰ κόμματα καὶ σὲ ὅλους τοὺς ὑποψηφίους καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν γραπτῶς ὅτι ὑπερθεματίζουν τὴν προάσπισι τῶν ἀνωτέρω ἀνεκτιμήτων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας.
Ἄς κινηθῶμεν ἀστραπιαίως ὅλοι ὅσοι διατεινόμεθα ὅτι εἴμεθα ἰδεολόγοι τῶν ἐν λόγῳ σωτηριωδῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας καί :

Α. Τηλεφωνικῶς νὰ τονίσωμε σὲ ὅλους τοὺς πολιτικούς, ποὺ προτιθέμεθα νὰ ψηφίσωμε, ὅτι, τοὺς ψηφίζομε ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅτι ἀπὸ τὴν 18 Ἰουνίου καὶ μετὰ δὲν θὰ συνεχίσουν τὴν ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀνθελληνικὴ συμπεριφορὰ τῶν προκατόχων τους, ἀλλὰ θὰ φροντίζουν νὰ παραχωρηθῇ ἡ π λ έ ο ν 
ἐ ν δ ε δ ε ι γ μ έ ν η π ε ρ ί ο π τ ο ς θ έ σ ι ς, νὰ γίνῃ ἡ ἀλλαγὴ χρήσεως γῆς, ἡ πολεοδόμησις μὲ εἰδικοὺς ὅρους, ἡ διάνοιξις ὁδῶν προσπελάσεως, ἡ δημιουργία στάσεως ΜΕΤΡΟ δίπλα ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ ἄμεσος νομοθέτησι γιὰ τὴν διευκόλυνσι τῆς ἀπροσκόπτου πραγματοποιήσεως τῶν ἔργων, οὕτως ὥστε κατὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια, δηλαδὴ τὴν 25ην Μαρτίου 2021 (Δὲν ἀπομένουν οὔτε ἐννέα χρόνια, καὶ πρὸς τοῦτο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνωμε οὔτε μίαν ἡμέραν).

Β. Ὅλα αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ αἰτηθοῦν, ἀλλὰ νὰ ἀπαιτηθοῦν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία, διότι καὶ αὐτὴ εἶναι ὡσαύτως καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεως καὶ εἶναι μέγιστον αἶσχος καὶ γιὰ τὴν πολιτεία, ἡ ὁποία, ἐνῷ κατεσπατάλησε ἀμύθητα ποσὰ γιὰ εὐτελῆ ἔργα (διότι ἡ «μερίδα τοῦ λέοντος» ἐπήγαινε ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γιὰ μίζες, «λαδώματα» στὰ θυλάκια τῶν ἑκάστοτε ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» καὶ ὄχι γιὰ αἰώνια ἔργα ὑποδομῆς ὑπὲρ τοῦ συνόλου), ἐν τούτοις δὲν ἐνδιαφέρθηκε ἐπὶ 183 ἔτη νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ χρέος της.

Γ. Ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν γνωρίζομε ποῖα ἀμύθητα ποσὰ κατεσπατάλησαν ἢ ἐσφετερίσθησαν οἱ διοικήσαντες καὶ οἱ ἁρμόδιοι τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων.

Δ. Ἐπὶ πλέον δὲ ἐπὶ δημοσίων κρατικῶν ἐκτάσεων καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἰδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἢ μὲ θαλασσοδάνεια καὶ ὑπὸ περιορισμὸ τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας ἐνομοθέτησε ἡ πολιτεία γιὰ τὴν οἰκοδόμησι μωαμεθανικοῦ τεμένους= «βιομηχανίας καμικάζι».

Ε. Ἐὰν ἀπευθυνθῶμε στὴν πολιτεία αἰτοῦντες, θὰ ἀποτύχωμε παταγωδέστατα. Μόνο μὲ τὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα θὰ ἠμπορέσωμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ τοὺς δώσωμε νὰ καταλάβουν, ὅτι δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀνεχθῶμε περαιτέρω τὸν ἐμπαιγμό τους.

ΣΤ. Πραγματοποιοῦντες τάχιστα τὸν Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ποὺ θὰ εἶναι ἕνα μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, λατρείας καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν ἐλευθερωτῆ Χριστό, χωρὶς νὰ ξοδέψῃ τὸ σπάταλο καὶ ἄσωτο κράτος καὶ ἡ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεως Ἐκκλησία πρὸς τοῦτο οὔτε μία δεκάρα, θὰ τρώγουν δεκάδες χιλιάδες Ἑλλήνων τὸν «ἄρτο τὸν ἐπιούσιο». Κάμνοντες δὲ μεταβολὴ 180 μοιρῶν, ἐπιστρέφοντες στὶς ρίζες μας, θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ὁ Θεὸς ὄχι μόνον δὲν θὰ μᾶς ἀφήσῃ νὰ καταποντισθῶμε πλήρως στὴν ἄβυσσο, ἀλλὰ θὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ:
«ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Ζ Ὅλα τὰ ἔντυπα καὶ περιοδικά, καθὼς καὶ οἱ ἱστοσελίδες, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, καλοῦνται νὰ συστρατευθοῦν καὶ νὰ ὑπερθεματίσουν καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Η. Ὅλοι οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνευματικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς ἄς σπεύσουν νὰ μᾶς συνδράμουν εἴτε μὲ ἐθελοντικὴ προσωπικὴ ἐργασία, εἴτε μὲ οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις (διότι ἡ ,,μαγιά,, ἡ δική μας δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι), γιὰ νὰ προχωροῦν οἱ ἐργασίες ἀ δ ι α κ ό π τ ω ς καὶ νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ ἔργα ὑπὸ τὸ πρίσμα :
α. αἰώνια ἀντοχή,
β. ἀπόλυτη λειτουργικότητα,
γ. ἀρίστη αἰσθητική,
δ. σύντομα καὶ
ε. λίαν εὐνοϊκά.

Θ.Ἐπαναλαμβάνομε ἀπὸ τὴν Διακήρυξιν τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος» (λεπτομερῶς βλ. Περιοδικό ,,ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ,, τεῦχος 31 σελίδες 33 - 60, τηλ. 210-3254321) :

Ι. Μέχρι καὶ γιὰ τὴν τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων θὰ ὑπάρχῃ ἀπόλυτος διαφάνειακαὶ ἐπιβάλλεται νὰ εἴμεθα σὰν διαυγέστατος πύργος. Καὶ γιὰ τὸ τελευταῖο εὐρὼ θὰ ἐκδίδωνται ἐπίσημες ἀποδείξεις καὶ θὰ ὑπάρχῃ μόνιμος - ἀπὸ τὴν πρώτην ὡς καὶ τὴν τελευταίαν ἀπόδειξιν - ἀνάρτησις τῶν ὀνομάτων τῶν δωρητῶν εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς ,,Φωτεινῆς Γραμμῆς,, (ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἀνωνυμία, θὰ λαμβάνουν ἀπόδεξι καὶ θὰ ἀναφέρωνται εἰς τὴν ἱστοσελίδα ὡς ἀνώνυμοι).

ΙΙ. Τὸ γνωμοδοτικὸ συμβούλιο, τὸ ὁποῖο θὰ κληρώνεται ἀπὸ ἐκλεγέντα μέλη ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, θὰ ἀποφασίζῃ γιὰ τὰ διάφορα ἔξοδα καὶ μία ἀδέκαστος ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ὡσαύτως θὰ κληρώνεται ἀπὸ ἐκλεγόμενα μέλη, θὰ ἐλέγχῃ αὐστηρότατα τόσον τὰ ἔξοδα, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα. 
Δηλαδὴ θὰ γίνωνται ὅλα, ὄχι μὲ ,,στημένους,, διαγωνισμούς, ἀπ'εὐθείας ἀναθέσεις σἐ ,,ἡμέτερα,, ,,λαμόγια,, μὲ μυστικὲς συμφωνίες γιὰ περίπου τὸ ἥμισυ γιὰ τὰ θηλάκια τῶν ἰθυνόντων, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ μὲ πραγματικὴν ἀπόλυτον διαφάνεια αὐτεπιστασίας τοῦ γνωμοδοτικοῦ συμβουλίου τοῦ Σωματείου ,,Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, τὀ ὁποῖον πάντοτε θὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν προσφορῶν σὲ τιμὲς πολὺ χαμηλότερες τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς.

ΙΙΙ. Μόνον ὅταν δὲν ὑπάρχουν ἀθρόες προσφορὲς ἐθελοντῶν γιὰ τοὺς διαφόρους τομεῖς, θὰ προσλαμβάνωνται ἐπ᾿ ἀμοιβῇ διάφοροι ἐργαζόμενοι.

ΙV. Πιθανὰ ἔσοδα, μετὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ Ἔργου, νὰ διατίθενται μὲ κάθε φειδώ, γιὰ τὴν συντήρησι τοῦ ἐν λόγῳ μνημείου καὶ γιὰ πληρωμὴ τοῦ ἀπαιτουμένου προσωπικοῦ, σὲ περίπτωσι, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχουν ἐθελοντές, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἔσοδα νὰ διατίθενται γιὰ περίθαλψι ὀρφανῶν καὶ λοιπῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, μὴ ἐχόντων ποῦ «τὴν κεφαλὴν κλῖναι», γιὰ νὰ σπουδάζουν ἄποροι μαθητὲς καὶ φοιτητὲς πολυτέκνων οἰκογενειῶν, γιὰ τὴν ἀνακαίνισι διαφόρων Ἱερῶν Ναῶν, τὴν διάδοσι – προβολὴ τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, τὴν ἐνίσχυσι ὀρθοδόξων ἱεραποστολῶν ἀνὰ τὸ κόσμον καὶ τὴν διάδοσι τῶν κοινωνικῶν διδασκαλιῶν τοῦ Εὐαγγελίου διὰ παντὸς προσφόρου μέσου (ἐντύπου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως καὶ λοιπῶν Μ.Μ.Ε. ).

5. Ἐμεῖς, ἐπαναλαμβάνομε, ὄχι μόνον τὴν παραμικρὰ ἰδιοτέλεια δὲν ἐπιδιώκομε, ἀλλά, διαθέτοντες ὁλοκληρωτικῶς τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας, θὰ ἀγωνισθοῦμε σὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες, μέχρι νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια, ὁπότε νὰ ἐπαναλάβωμε τὸ «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον Σου Δέσποτα…». Ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατόν μας νὰ μὴ ἀναγραφῆ οὐδαμοῦ τὸ ὄνομά μας.

Ἄν μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ζήσωμε περισσότερον, τότε θὰ συνεχίσωμε νὰ μοχθοῦμε περαιτέρω γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες-ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συναθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἤδη ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννους ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ στὴν Ἑλλάδα μας. χωρὶς τὴν παραμικρὰν βοήθεια κράτους, κρατικῶν φορέων κ.λπ. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ συνεχίσωμε μὲ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ νὰ ὑπερβοῦμε τοὺς 100.000 τόννους.

Ἄς συνεχίσῃ τὸ ἁμαρτωλό καὶ διεφθαρμένο κράτος νὰ δίδῃ τὶς δεκάδες ἑκατομμύρια Εὐρὼ στοὺς ,,ἡμετέρους,, ,,κλαδικούς,, ἀετονύχηδες καὶ ,,πατριάρχες,, τῆς διαπλοκῆς γιὰ νὰ ἱδρύουν Μ.Κ.Ο. γιὰ δῆθεν ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ νὰ βολεύωνται στρατιὲς ,,ἡμετέρων,,...

Γιὰ τὴν ἄμεσο σύμπραξι καὶ συνδρομὴ ὅλων τῶν ἰδεολόγων πανελλήνων καὶ φιλελλήνων θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΙ !

Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας:

Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦἜθνους»,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὉἈπόστολος Παῦλος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: