Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 856/369/8-6-2012

                 
         ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                                               Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰουνίου 2012
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
        ______________
        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 856
            "    ΔΙΕΚΠ. 369

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί Πατέρες!

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἐνοριακοῦ ὑμῶν Ἱεροῦ Ναοῦ, ἤ τυχόν ἄλλης Ἱερᾶς Πανηγύρεως ἐν τῇ ὑμετέρᾳ Ἐνορίᾳ, ὅταν εὑρίσκεται ἤ συμμετέχῃ ἐντεταλμένος Ἱεροκήρυξ, κληρικός ἤ λαϊκός, θά ὁμιλῇ μετά τά Ἱερά Ἀναγνώσματα, πρίν δέ ἀπό τήν «Ἀρτοκλασία» θά ψάλλεται τό πρῶτον ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς, ἀντί τῶν «κρατημάτων», καλοφωνικῶν εἱρμῶν καί λοιπῶν μελῶν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

+ Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: