Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

Τί γίνεται με τις προαγωγές των Δημοσίων υπαλλήλων μετά το Ν.4024/2011


- Προαγωγές υπαλλήλων μετά το Ν.4024/2011

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31.10.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δ.Μ.&ΗΔ:

«Προαγωγές υπαλλήλων μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του Ν.4024/2011 συστήματος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση την επίτευξη των στόχων που θα τους ανατεθούν, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011 ( Για τους Εφημερίους ισχύει ο κανονισμός 230/2012 ) και έχουν τον απαιτούμενο, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 7, ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό κατάταξής τους προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο αυτού βαθμό, θα γίνουν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφαρμόζοντας και τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος ποσοστώσεις.

Αναλυτικές οδηγίες για την προαγωγή των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς, θα δοθούν εγκαίρως με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας

Τέτοια ερμηνευτική εγκύκλιος, όπως γνωρίζετε, δεν εκδόθηκε ποτέ, καθώς ακολούθησε η δημοσίευση του Ν.4046/2012 (Δεύτερο Μνημόνιο), ο οποίος στο Παράρτημα V-2, σελ. 787, υπό τον τίτλο «Αποδοχές στο Δημόσιο Τομέα κα διαχείριση ανθρωπίνων πόρων» ορίζει ότι: «Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου (Πρώτο τρίμηνο του 2012). Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής

Πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Δ.Μ.&ΗΔ ότι η εν λόγω μελέτη έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία (ΑΔΑ: Β443Η-2Ξ5). Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία λογικά πρέπει να γίνει μέσα στον Ιούνιο, θα αποφασισθεί εάν θα προχωρήσουν σε προαγωγές ή εάν θα χρειαστούν νέες τροποποιήσεις στο σύστημα προαγωγών.  

Μέχρι τότε οι προαγωγές στο Δημόσιο τομέα παγώνουν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: